Jonas Brigys geriausias 2016 met? rajono bibliotekininkas

Versija spausdinimui

Balandio 2430 dienomis visose bibliotekose buvo minima 17-oji Nacionalin? Lietuvos bibliotek? savait?, o jos ?kis #tuesibiblioteka. Per al? nuvilnijusi rengini? banga neaplenk? ir Raseini? krato. Vis? savait? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje ir jos filialuose vyko daug ir ?vairi? rengini?. Vienas i toki? rengini?, kasmet organizuojamas per Bibliotek? savait?, Met? geriausio rajono bibliotekininko apdovanojimo vent?, vykusi balandio 26 dien?. is konkursas organizuojamas atsivelgiant ? daugiamet? Lietuvos bibliotekinink? draugijos tradicij? organizuojant Nacionalin? bibliotek? savait? pagerbti geriausius bibliotekininkus. Taip siekiama skatinti geriausiai dirban?ius bibliotekininkus, formuoti patraukl? profesijos ?vaizd?, vieinti bibliotekas, j? veikl?, gyventojams teikiamas paslaugas ir naujoves. Konkursui pateikta 11 anket?-pasi?lym? 7 nominantams. Geriausio 2016 m. rajono bibliotekininko vardas suteiktas Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Skaitytoj? aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkui Jonui Brigiui u Raseini? rajono kult?rinio ir istorinio paveldo sisteminim? ir sklaid?, aktyv? tarpinstitucin? bendradarbiavim? ir u visuomenikai aktuali? publicistik?, ugdan?i? tautikum? ir dvasines vertybes.
vent?je dalyvavo ir sveikinimo odius tar? Savivaldyb?s mero patar?jas Algimantas Mielinis, vietimo ir socialini? reikal? departamento vietimo, kult?ros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialist? Daiva Burinskyt?, Seimo nario Arvydo Nekroiaus pad?j?jai Skaidrut? uvelaitien? ir K?stutis Uemeckas.
Per vent? taip pat pristatytas dar vienas konkursas, skirtas Nacionalinei bibliotek? savaitei. Tai bibliotekinink? fotografij? konkursas Skaitau a skaityk ir tu. Jame gal?jo dalyvauti Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos ir filial? darbuotojai. Paskelbti 13 viet? laim?tojai bei nominantai, visiems dalyvavusiems ?teiktos pad?kos ir prisiminimo dovan?l?s.
ventin? rengin? papuo? ir savo dainomis nuo kasdienyb?s pakyl?jo Paliepi? moter? duetas
Vaida Aputyt? ir Rita Urbonien?, akomponavo koncertmeisteris Valdas Paulauskas. Esame jiems be galo d?kingi. Rengin? vainikavo ?netas didiulis Met? geriausio bibliotekininko tortas, kurio uteko visiems vent?s dalyviams.
Garsus pranc?z? raytojas A. Morua yra pasak?s: Bibliotekininko profesija ne tik imanymas ir kartas susiav?jimas savo specialybe, tai pasiryimas kiekvien? valand?l? ateiti ? pagalb? tiems, kurie trokta ini?. Met? geriausio rajono bibliotekininko vent? puiki proga pagerbti nusipelniusius ios profesijos atstovus ir dar kart? parodyti visuomenei, kad iandienin? biblioteka
tai vieta, kurioje gera, ilta, jauku, informatyvu, profesionalu, modernu, vyrauja knyg? ir aukt?j? technologij? derm?, o lankytojus pasitinkantis bibliotekininkas novatorikas, vis? gyvenim? besimokantis profesionalas, gebantis patenkinti kiekvieno lankytojo poreikius ir sumaniai atstovaujantis savo institucijai.
Virginija Mieinien?,
vyr. metodinink?

Komentarų nėra