Šiluvos šviesulys

Siųsti Versija spausdinimui

Liudvikas BAKAS

1996-01-22 Raseinių rajono Tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetas siūlė seniūnijoms suteikti naujus gatvių pavadinimus mūsų krašto istoriniuose miesteliuose: Šiluvoje, Raseiniuose, Žaiginyje, Ariogaloje, Lyduvėnuose, Girkalnyje, Nemakščiuose, Viduklėje, Betygaloje.

Pirmasis į tai atsiliepė Šiluvos klebonas J.Kalinauskas. Jis parapijos vardu prašė suteikti Šiluvos aikštei prieš bažnyčią (neturinčiai vardo) ir gatvei (tuomet vadinamai Bažnyčios gatve) kunigo M.Jurgaičio vardą.

Marcijonas Povilas Jurgaitis gimė 1855-01-15 Joniškio parapijoje, Svirplių k., ūkininko šeimoje. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje ir Žemaičių kunigų seminarijoje. 1881 metais įšventintas į kunigus, ėjo vikaro pareigas Skirsnemunėje ir Pasvalyje. 1883-89m. buvo Palangos keturklasės mokyklos kapelionas ir čia tuo metu organizavo lietuviškų knygų gabenimą per sieną bei jų išsiuntinėjimą į tolimesnes Lietuvos vietas. Daug knygų išdalindavo nemokamai. Knygas jam pargabendavo iš Prūsijos jauni vyrukai arba atveždavo žvejai. Per žvejus jis 1884 metais iš Palangos užsienin išgabeno savo mokslo dienų draugą J.Šliupą. 1884-93m. tampa Skaistkalnės (Latvija) klebonu. Kituose šaltiniuose sakoma, kad tuo metu jis buvo Semburo (Latvija) bažnyčios klebonu. Už nepriėmimą krikšto tėvais stačiatikių, gavo „atsėdėti“ metus Kretingos vienuolyne. Klebonavo Venspilyje ir 1896 – 1899m. Livenhofe. Klebonaudamas Latvijoje savo lėšomis platino katalikiškus leidinius latvių kalba. Iš vykupo M.L. Paliulionio pasiskolinęs 1000 rublių, pradėjo statyti Tukumo koplyčią ir ją baigė savo lėšomis. 1899-1903m. eina kapeliono pareigas Kauno kunigų seminarijoje.

Nuo 1903m. birželio mėn. iki mirties Šiluvos bažnyčios klebonas. Tuomet Šiluvos parapijai dar priklausė ir Žaiginio filija. M.P.Jurgaitis nedelsiant imasi visuomeninio, ekonominio ir kultūrinio darbo. Įsteigia taupymo skolinamąją kasą, į kurią per trejus metus įnešta 45000, o paskolinta 39000 rublių. Padėjęs pinigus taupymui, indėlininkas gaudavo 5 nuošimčius, o skolinama buvo už 6 nuošimčius palūkanų.

1906m. klebono iniciatyva įsteigiama pirmoji skaitykla ir pavadinama „Kibirkštėlė“. Čia buvo galima pasiskaityti to meto laikraščių. Šiai skaityklai paaukojo ir daug savų knygų, kur be religinio turinio buvo daug gerų pasaulietinių leidinių, kaip  grožinių, taip ir ūkio vedimo bei kitais klausimais. Knygas skaitymui išduodavo įžymus to meto visuomenininkas P.Vaičius. Pirmojo pasaulinio karo metu skaityklos veikla nutrūko.   Po 1905m. M.P.Jurgaitis įsteigė lietuvišką mokyklą ir kurį laiką ją išlaikė savo lėšomis. Taip pat Šiluvoje įsteigė ir išlaikė didelę senelių prieglaudą. Pastatė įspūdingus parapijos namus su sale susirinkimams, viešbučiu ir arbatine.  M.P.Jurgaitis įsteigė vartotojų bendrovę, kuri dar 1905m. turėjo 59 narius su 8900 rb. pagrindinio kapitalo. Per 1905m. bendrovė nupirko prekių už 7778 rb. ir pardavė už 8891 rb. Patys nariai toje bendrovėje pirko prekių už 4340 rb. Bendrovė per metus turėjo 398 rb. gryno pelno. Jai vadovavo išrinkta valdyba: M.P.Jurgaitis, T.Narbutas, J.Olševskis ir J.Lukauskis.         .

Jaunesnis būdamas kunigas reiškėsi ir spaudoje. Nuo 1840m. rašė Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje. Pasirašinėdavo slapyvardžiais: Jūrininkas, Maksas Jūrininkas, Palangiškis, M.Pipiras ir kt. Vėliau bendradarbiavo „Vilniaus žiniose“, „Viltyje“, „Vienybėje“, „Nedeldienio skaitymuose“, „Draugijoje“. 1906m. atskirai išleido leidinį apie Šiluvos bažnyčią.

Tačiau pats didžiausias ir ryškiausias jo veiklos Šiluvoje paminklas yra Dievo Motinos Marijos apsireiškimo koplyčios statyba.

Persišaldęs atlaiduose, susirgęs plaučių uždegimu ir nepakilęs iš lovos, būdamas 71 metų mirė 1926-04-05 Šiluvoje. Palaidotas Šiluvos kapinėse (laidojimų sienos kriptoje) prie Dievo Motinos apsireiškimo koplyčios.

Be abejonės, kunigas Marcijonas Povilas Jurgaitis yra viena iškiliausių asmenybių Šiluvos istorijoje

Komentarų nėra