em?s ir mik? savininkai pakilo ? kov? u nuosavyb?

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Prie kelet? dien? Raseini? krato em?s ir mik? savinink? asociacija rinkosi ? pirm?j? savo ataskaitin? susirinkim?. Prie gerus metus ?kurta pirmoji alyje tokia asociacija pirmajame savo ataskaitiniame gal?jo pasidiaugti, jog j? veikla nenu?jo perniek, kad ir j? odis jau girdimas net Seime, jie dalyvauja priimant sprendimus em?s ir miko nuosavyb?s, aplinkos apsaugos klausimais, kad i? met? sausio 13 dien? j? asociacija tapo Lietuvos kaimo tinklo nare bei dalyvauja Kratovaizdio ir kaimik?j? teritorij? planavimo komitete ir t. t.

Kertasi su Konstitucija

Raseinikiai savo regione mik? bei emi? savinink? jud?jim? ?k?r? ne i netur?jimo k? veikti. Tam pretekstas tuokart buvo Seime stumiamas Mediokl?s ?statymas, nuo kurio raseinikiai susitelk? gintis ir paragino kitus alies savininkus daryti t? pat?. Kaip sak? Lietuvos mik? savinink? asociacijos tarybos narys Kazimieras iaulys, yra tik laiko klausimas, kada mik? bei emi? savininkai ?veiks paskutin? sovietin?s nomenklat?ros bastion? ir kuomet ?statymu bus ?teisinti privat?s mediokl?s vienetai ir kt.K. iaulys prisipaino, kad jis es?s i t?, kuris dalyvavo kuriant iauriai blog?, bet ir iandien tebegaliojant? Mediokl?s ?statym?, kurio kelet? straipsni? jau pasmek? ir Konstitucinis teismas. Apgailestavo, jog jo balso neuteko, kad b?t? kitaip. K. iaulys sak?si nein?s jokio kito dokumento, kuris itaip paniekint? nuosavyb?, kaip tai daro Mediokl?s ?statymas. ?statyme yra uprogramuota mediokl? gr?inti ? sovietinius laikus. Jame ?teisinta visika mediotoj? savival? ir nepalikta vietos nuosavybei. Ir kol nebus ?statyme ?tvirtinti privat?s mediokl?s vienetai (nesvarbu kokio dydio: 50-ties, 100 ar 200 ha), tol situacija ir nesikeis. A vyliausi, jog prie valstyb?s vairo stojusi deini?j? Vyriausyb? pat? pirm?j? dekret? pasirays ilaisvinant? nuosavyb?, tuo labiau, kad tai buvo ?rayta j? ikirinkiminiuose paaduose, bet nieko panaaus neatsitiko. Ir toliau daroma viskas, Kad neatsirast? privat?s mediokl?s vienetai. i? id?j? gina tik Mik? savinink? asociacija ir pavieniai em?s savininkai, d?l mediotoj? darom? skriaud? kartkart?mis pasisk?sdami laikra?iams.
K. iaulys primin?, kad tokioje tragikoje pad?tyje yra atsid?rusios tik dvi ES valstyb?s: Pas mus mediokl?s ploto vienetas yra 1000ha, Estijoje 1500 ha. Visur kitur pats miko savininkas tvarkosi: jam leidiama medioti smulki?j? faun?, jis gali savo plotus inuomoti, t.y. visur kitur yra gerbiama nuosavyb?.

Rinkosi svajakai

Mediokl?s ?statymo projekto svarstyme teko dalyvauti ir gamtos moksl? daktarui Rimvydui Valiuliui, kuris nesl?p? lik?s pribloktas: Svarstyme, kur buvo nagrin?jamos m?s? sunaikint? priva?i? mediokl?s ?ki? problemos ir bandyta susitarti, kaip atstatyti paeistas savinink? teises, gal?jome dalyvauti tik dviese. Kvietim? dalyvauti a isider?jau tik po tiesioginio skambu?io ? parlamentaro J. Urbonavi?iaus biur? ir likus vos dienai iki svarstymo. J. Urbonavi?ius man paaikino, kad daugiau ?kinink? negali dalyvauti svarstyme, nes visoms organizacijoms,tarp j? ir Mediotoj? vej? draugijai, numatyta tik viena atstovavimo kvota. Deja, paaik?jo, kad didi?j? daugum? pakviest?j? sudar? b?tent Mediotoj? vej? draugijos atstovai, suinteresuoti nekeisti esamos mediokl?s tvarkos. Abu pareig?nai i Aplinkos apsaugos ministerijos irgi tos pa?ios organizacijos nariai. Susirinkime nedalyvavo nei Lietuvos mik?, nei em?s savinink? asociacij? atstovai. 900 t?kstan?iams j? svarstyme praktikai nebuvo atstovaujama. Patarimo, kaip rengti nauj? ?statym?, buvo klausiama t?, kurie sovietme?iu mediojo LKP 1-ajame mediotoj? b?relyje, savo mintis gal?jo pareikti tik mediotojai ir antikonstitucinio ?statymo reng?jai. Nemaloniai nustebino ir pats klausimo pristatymas: girdi, KT teismas nustat? tik kelet? straipsni?, kurie paeidia Konstitucij? ir kuriuos reik?t? svarstyti. Tuo tarpu KT nustat? net 9 ?statymo dalis, prietaraujan?ias Konstitucijai. Teismo nutarimas d?l Mediokl?s ?statymo yra 77 psl. traktatas ir jo apraomojoje dalyje pamin?ta daugyb? ?statymo negerovi? ir taisytin? viet?, netgi si?loma mediokl?s teisin? reguliavim? taisyti i esm?s. Tai buvo 2005 m. Deja, taip liko ir iandien. S. uvelaitien? sako, jog ir iandien tebegalioja senasis Mediokl?s ?statymas, nes pernelyg daug yra suinteresuot?j? jo nekeisti.
Vievil?s valstybinio gamtinio rezervato vyriausiasis inspektorius Saulius Bartminas kalb?jo, jog iandien tik mediotojams yra suteikta teis? reguliuoti v?ri? populiacijas. Ta?iau jie ia teise naudojasi tik saviems interesams ir grubiai ignoruoja ne tik saugom? teritorij?, bet ir ornitolog?, botanik? interesus ir tikslus. Jie savavalikai tobulina teis?s aktus, mediokl? Lietuvoje laikoma tik hobiu, o ne gamtotvarkos priemone. Lietuvos mikai jau tampa ern? rojumi. Vienas mediotoj? b?reli?, pasivadin?s Kurtinio vardu, pasiymi rekordiniu ern? skai?iumi ir tokiam jam usibuvus net gyvybingiausia kurtini? populiacija yra pasmerkta inykti. Visuotinis ern? auginimo vajus prasid?jo, kai ? mediotojus ?sira? naujieji lietuviai. Blogiausia tai, kad jie, b?dami turtingi, ?takoja ir mediokl?s politik?.

Imauroja nesiklaus?

Vienas stambesni?j? Raseini? rajono ?kinink? Mykolas Hofertas guod?si daug met? skai?iuoj?s jo ?kiui v?ri? padarytus nuostolius, ta?iau alos atlyginimo taip ir nesulauki?s. Visuomet kaltas lieka ?kininkas: tai neapsitv?r?s pas?li?, tai repelentais nenutep?s. Jei nori, bylin?kis. Mediotojai puikai ino, kiek tai paprastam mogui atsieina ir u tai be baim?s siuntin?ja mogelius teisman. inot, k? man mediotojai pasi?l?? Su botagu pas?lius nuo ern? saugoti.. M. Hofertas si?lo, jog ?statyme privalu ?teisinti, kad em?s savininkui pa?iam b?t? leista medioti smulki?j? faun?. Arba jam b?t? suteikta teis? pasisamdyti jo teritorijoje esant? mediotoj? b?rel?. ?kininkas mano, jog ? ?statym? b?tina sugr?inti sutartis, kad be jos mediotojas netur?t? teis?s ?kelti koj? ? priva?ias valdas. Visureigiais mediotoj? iraiyti ?kinink? pas?liai, pievos viena daniausi? konflikt? prieas?i?. Tiesa, juridikai lyg ir galima mediotojams udrausti medioti priva?ioje nuosavyb?je be savininko sutikimo, ta?iau praktikai to nesilaikoma, o jei atsiranda bandan?i?j? priversti gerbti nuosavyb?, tai tos nuosavyb?s greitai… nebelieka. Ne vienas ?kininkas prisipaino sulauk?s grasinim? net sudeginti. O sudeginti galima ne tik pastatus. Gerai dega ir prinok?s jav? laukas. Tokie grasinimai kai kam jau buvo ir ites?ti. Vytautas Ma?i?nas netgi ino, koks Kauno mediotojas suplekino jo sodyb?, bet pam?gink tai teismuose ?rodyti.

Nebeatlaiko ir savikiai

Prie neteising? ?statym? stojo ir kai kurie mediotojai. Raseini? rajono Betygalos kaimo ?kininkas Romas M?ras, mediotojo biliet? tur?s nuo 1974-?j? ir net pats vadovav?s mediotoj? b?reliui, buvo priverstas savo pareikime d?l mediokl?s udraudimo jo em?je nurodyti net kelet? to prieas?i?: Pirmoji prieastis, d?l kurios nenor??iau, jog Betygalos mediotoj? klubas mediot? mano em?se ir mike, yra ta, kad klubas visikai nesiskaito su manimi kaip em?s savininku. Antra, 2006 m. usodinau 22,34 ha naujo miko dirbamoje em?je. Praiau mediotoj?, kad jie bent pad?t? medelius aptepti repelentais. Nesutiko. Medioti nori, o padirb?ti savo labui ne. Tai nes?ininga. Tre?ia, a noriu, kad mano mike gyvent? ?vairi laukin? fauna, o mediotojai baigia j? inaikinti.
Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamento vyr. inspektorius Augustinas Zurlys nuotraukomis pailiustravo, kaip mediotojai elgiasi su gamta: net prie gyv? medi? prikala savo steb?jimo boktelius: Tai yra ne tik ala gamtai, bet ir didel? etikos problema. A. Zurlys atkreip? d?mes? ir ? ?statymo 18 str. 3 d., nurodan?i?, per kiek laiko mogus gali kreiptis d?l alos atlyginimo. Terminai tokie, jog ? juos ?sisprausti yra beveik nerealu.
Pagal dabartin? ?statym?, udraudus medioti nuosavyb?s teise priklausan?ioje em?je, prarandama ir teis? ? gyv?n? padarytos alos atlyginim?. Jei ikilt? gyv?n? platinam? ukre?iam? lig? pavojus, ligos idini? likvidavimu tur?t? r?pintis pats savininkas ir t. t.

Populiacija per taikikl?

?kininko Ar?no Mick?no pasteb?jimu, su dabartiniu Mediokl?s ?statymu d?l alos atlyginimo i viso t?ra tu?ia kalba, nes per kelet? met? jis isikovoj?s tik tiek, jog al? privalu atlyginti. Bet v?lgi, v?ri? padaryta ala skai?iuojama pagal rajono derliaus vidurk?, kuriam labai toli iki Ar?no ?kio, jis kulia po 7 tonas ir daugiau. U tai ir pikta ?kininkui, kad mediotojai v?ri? populiacijos reguliavimu visai nesir?pina, jiems svarbu, kad v?ri? b?t? kuo daugiau. v?ris prisijaukina be reikalo ir be laiko juos erdami. Jei mediotojai savo ?ryklas atitraukt? toliau nuo ?kinink? lauk?, daugelio konflikt? b?t? galima ivengti.Vidukl?s krato ?kininkui Vincentui Macijauskui iuo klausimu Mediokl?s ?statymas es?s ivis unikalus: pas?jo jis irnius, ernai juos nusiaub?, bet, pasirodo, pats kaltas, nes pas?jo likus keletui dien? iki ern? mediokl?s pradios.em?s ?kio r?m?, o kartu ir Lietuvos mik? savinink? asociacijos Raseini? skyriaus vadov? Skaidrut? uvelaitien? sak?, jog mediotojo ik?lim? auk?iau kit? rodo ir toks pavyzdys: Jei karv? ar kitas naminis gyv?nas ilekia ? keli? ir sukelia eismo ?vyk?, kaltas b?na gyvulio savininkas, kad jo neprii?r?jo. Jei v?ris sudauo automobil? ir net umua mog?, kaltas lieka vairuotojas, kad nesilaik?
saugaus grei?io.

Sve?iai sveikino

Savo ataskaitiniame susirinkime raseinikiai sulauk? ir garbing? sve?i?. Lietuvos mik? savinink? asociacijos pirmininkas Algis Gaiutis sveikino raseiniki? iniciatyv? ir ragino nenuleisti rank?. em?s ?kio r?m? vadovas Andriejus Stan?ikas pad?savo, jog Seime n?ra kam atstovauti emi? ar mik? savininkams, u tai situacij? turime toki?, koki? turime. Bet tai nereikia, jog su tuo turime taikstytis, nes paprastai okos lipa tik ant palinkusio karklo.
Susirinkime buvo aptartos ir kitos ?kininkams bei mik? savininkams aktualios problemos, tokios kaip elektros linijos, vingiuojan?ios per ?kinink? pas?lius bei mikus, saugom? teritorij? bei pas?li? deklaravimo peripetijos, gyvulininkyst?s sektoriaus ilikimo klausimai ir kt. Bet apie tai kit?kart.Raseini? krato em?s ir mik? savinink? asociacija kreip?si ? Seimo pirminink? I. Degutien?, em?s ?kio ministr? K. Starkevi?i?, em?s ?kio r?m? pirminink? A. Stan?ik?.

1 Komentaras

  1. Algirdas

    2012-08-13 09:43

    Saunu ,kad prasidejo kova pries” exkomunistus”.As tai pat esu misko savininkas ir ,kaip isrinktieji vadina “naujai iskeptas ” medziotojas.Esu sokiruotas ir pavarges nuo neteisybes ir protu nesuvokiamos bureliu savivales.Pabandysiu prisijungti prie jusu organizacijos ir kovoti kartu.Aciu