Lietuvos Ma?j? aidyn?s 2022 lopelyje-darelyje Saulut?

Versija spausdinimui

Lietuvos ma?j? aidyn?s (LTM) didiausias ikimokyklinio amiaus vaik? fizinio aktyvumo skatinimo projektas. Projekto pagrindinis tikslas didinti ikimokyklinio amiaus vaik? fizin? aktyvum?, nuo maens ugdyti ?prot? sportuoti ir pozityv? poi?r? ? aktyvi? gyvensen?. Taip pat supaindinti vaikus su olimpin?mis vertyb?mis, skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo ?staig? pedagog? tarpusavio bendravim? ir bendradarbiavim?. aidynes organizavo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikin? ikimokyklinio ugdymo k?no kult?ros pedagog? asociacija (RIUKKPA). Projekto glob?ja pirmoji alies ponia D. Naus?dien?.
Raseini? lopelis-darelis Saulut? prisijung? prie jau septintojo Lietuvos ma?j? aidyni? sezono, kuriame dalyvavo 426 ikimokyklinio ugdymo ?staigos. LTM projektas buvo vykdomas 3 etapais: virtualios fizinio ugdymo pamok?l?s ?staigose, festivaliai ?staigos viduje ir 10 finalini? festivali? didiausiuose Lietuvos arenose.
Pirmasis projekto etapas vyko nuo vasario 1 d. iki kovo 31 d. Vaikai tris kartus per savait? sporto sal?je ir grup?je atliko LTM virtualias fizinio ugdymo pamok?les. Kiekvien? savait? padedami k?no kult?ros pedagogo ir grup?s aukl?tojo vaikai ibandydavo vis naujas sportines veiklas su virtualiais mokytojais ir virtualiais draugais i kit? Lietuvos ikimokyklinio ugdymo ?staig?. Vaikai atliko jogos pratimus, sportavo su kamuoliais, gimnastikos lankais, sal?s ymekliais ir kt. Vis? pamok?li? nuotraukos ir vaizdo ?raai buvo skelbiami vieojoje erdv?je.
Projekto antrojo etapo metu darelio k?no kult?ros pedagog? R. Norkien? ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja D. alabinien? suorganizavo ir ?gyvendino festival? abiejose darelio buvein?se. Pagrindinis festivalio ?staigoje tikslas pad?ti ikimokyklinio amiaus vaikams suprasti ir pajusti fizinio aktyvumo teikiam? diaugsm?. Festival? prad?jo personaas Super Herojus rytine nuotaikinga visuotine mankta. Po manktos buvo ?vairi? sportini? rung?i?, kli??i? ruo?, taikinys, tinklinis, futbolas, krepinis, aidim? su spalvotu paraiutu, tuneliu, virve ir dideliais kamuoliais. Vaikai dalyvavo estafet?se, jos pareikalavo ne tik itverm?s, grei?io, j?gos, bet ir m?stymo bei pastabumo. ? rengin? ?sitrauk? visa bendruomen?. Gera nuotaika, ypsena, energija ir diaugsmas pripild? visas darelio erdves. Renginio pabaigoje dalyviai buvo apdovanoti Lietuvos ma?j? aidyni? diplomais ir spalvotais kamuoliais.
Tre?iasis projekto etapas respublikinis festivalis, jis vyko gegu?s 28 d. iauli? lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre. Jame dalyvavo 39 ikimokyklinio ugdymo ?staig? komandos i visos Lietuvos. ? finalin? festival? vyko grup?s Kregdut?s komanda, j? sudar? 3 mergait?s, 3 berniukai ir 2 pedagogai (R. Norkien? ir D. alabinien?). Kiekviena komanda j?gas iband? deimtyje sportini? rung?i?. Per rengin? dalyvius aplank? ir ? veiklas ?sitrauk? Lietuvos imtyninink?, Europos ?empionato medalinink? D. Domikaityt? ir Lietuvos moter? futbolo rinktin?s nar? S. Petravi?ien?.
Respublikinio festivalio pabaigoje vaikai ir pedagogai buvo apdovanoti Lietuvos ma?j? aidyni? diplomais, medaliais, taur?mis ir atminimo dovan?l?mis.
Esame d?kingi organizatoriams u puik? sportin? festival? ir lopelio-darelio Saulut? direktorei I. Matevi?ienei u galimyb? dalyvauti jame. Didiuojam?s b?dami io projekto dalimi ir diaugiam?s, kad tiek daug ger? emocij? vaikams teikia sportas ir buvimas drauge.
Renata Norkien?,
lopelio-darelio Saulut?
k?no kult?ros pedagog?

Komentarų nėra