Naftrus padeda vaikams augti kartu

Versija spausdinimui

Nuo 2019 m. gruodio m?nesio Naftrus inicijuoja konkurs?, skirt? Raseini? pagalbos eimai namuose augantiems vaikams. Konkurso tikslas pad?ti vaikams augti ir mokytis drauge, motyvuojant juos auniu prizu neiojamuoju kompiuteriu, kuris skiriamas vaikui, paymi? vidurk? pak?lusiam daugiausia.
Prie trejus metus prasid?j?s projektas sudar? s?lygas labiau stengtis mokiniams mokykloje. Pasteb?jome, kad io projekto metu vaikai ?deda daugiau pastang? mokydamiesi, nes met? pabaigoje nori gauti dovan? neiojam?j? kompiuter?. Diaugiam?s, kad iniciatyva s?kminga ir t?siasi toliau. Mes su kolegomis suprantame, kad vaikai yra m?s? vis? ateitis ir juos reikia motyvuoti, bet motyvuoti ne vien pa?ius gabiausius, bet ir tuos, kurie daug stengiasi ir dirba, tod?l konkurso metu nusprend?me apdovanoti vaik?, kurio paymi? vidurkis pakilo daugiausia. Diaugiam?s matydami vis didesn? mokini? motyvacij?.Atrodo, prizas ir n?ra toks didelis, ta?iau kai matai vaik? akis, kurios dega motyvacija mokytis, supranti, kad tiek nedaug reikia, tik ?vertinti vaiko pastangas ir paang?. Tikim?s, kad atsivelgdamos ? sud?ting? vietimo situacij?, ma?jan?i? mokini? motyvacij? vis daugiau ?moni? prad?s vertinti vaikus d?l j? paangos.
i? met? birelio 23 d. Raseini? pagalbos eimai namuose vyko jau tradicija tapusi mokslo met? ubaigimo vent?. vent?je neiojamuoju kompiuteriu buvo apdovanotas Rytis. Sveikiname Ryt? ir linkime jam nenustoti tobul?ti, nes vienas maas ingsnelis, kur? mogus padaro per dien?, gali pakeisti pasaul?, o kartu ir Lietuv?.
Projektas b?tinai t?sis ir art?jan?iais mokslo metais. Norime pad?ti augti Raseini? pagalbos eimai namuose augantiems vaikams, skatinti j? motyvacij?, tod?l tikim?s, kad is m?s? prad?tas projektas taps ilgamete tradicija, o ateityje galb?t kartu su partneriais gal?sime apdovanoti ir visus Raseini? rajono moksleivius, kurie padaro didiausi? paang? per mokslo metus.
Naftrus auginkime jaunus Lietuvos mones kartu!

Degalin?s Naftrus informacija

Komentarų nėra