Rieda ratai rateliukai Raseini? lopelyje-darelyje Saulut?

Versija spausdinimui

Min?dami Europos judri?j? savait? ir Tarptautin? dien? be automobilio, rugs?jo 22 d. Raseini? lopelio-darelio ,,Saulut? vaikai pirm? kart? dalyvavo Respublikin?s ikimokyklini? ?staig? k?no kult?ros pedagog? asociacijos inicijuotoje akcijoje ,,Rieda ratai rateliukai. i akcija tai galimyb? nors vien? dien? atsisakyti automobilio ir sumainti oro tar?, triukm? bei eismo intensyvum?.
Visa darelio bendruomen?, ?gyvendindama sveikatingumo program?, puosel?dama sveikos gyvensenos tradicijas ir ekologin? ugdym?, aktyviai ?sijung? ? i? akcij?. i? dien? vaikai ir pedagogai ? darel? atried?jo ne automobiliu, o ?vairiomis ratuotomis priemon?mis (dvira?iais, paspirtukais, keturra?iais, motocikliukais, svingiais, balansiniais dvira?iais, stumiamais veim?liais ir karu?iais).
Darelio kieme skambant muzikai vaikus su paspirtuku pasitiko personaas policinink?-bedion?l?. Ji vaikams primin? keli? eismo taisykles, papasakojo, kod?l svarbu laikytis taisykli? kelyje, kam reikalingi atvaitai ir kaip juos turime neioti. Taip pat pasi?l? paaisti aidim? ,,viesoforo spalvos, j? aidiant ?sitikinta, kad net ir patys maiausi akcijos dalyviai tiksliai ino, k? reikia kiekviena viesoforo spalva.
Akcij? ,,Rieda ratai rateliukai vaikai prad?jo smagia manktele-trasa, j? ym?jo kelio enklai: viesoforas, STOP ir p?s?i?j? per?ja. Po smagios manktel?s, ?sitikin?, kad puikiai pa?sta enklus ir ino, kaip elgtis sustojus prie atitinkamo enklo, vaikai gavo policinink?s-bedion?l?s sutikim? vaiuoti didi?ja darelio trasa, kuri? sudar? trys maos trasos, ?veikiant ?vairias smagias kli?tis.
Linksmai, garsiai ir entuziastingai nusiteik? vaikai rikiavosi prie starto linijos. Pirmoje trasoje jie tur?jo saugiai, nenuver?iant apvaiuoti pastatytus ant em?s k?gelius. Galiu tik pasidiaugti, kad daugumai vaik? sek?si tai padaryti puikiai. Antroje skirtingomis spalvomis paym?toje trasoje vaikai tur?jo laikytis taisykl?s vaiuoti tik jiems paskirtos spalvos trasa. ioje trasoje vaikai var?si, kuris pirmas pasieks trasos finio linij?. Na, o tre?ioje trasoje vaikai tur?jo galimyb? savo j?gas ibandyti smagiose estafet?se lenktyn?se su karu?iais ir paspirtukais. Per estafetes aid?jo diaugsmingi palaikymo ir padr?sinimo ?ksniai. Vaikai patyr? jud?jimo diaugsm?, pasis?m? daug ger? emocij?, diaug?si galimybe pab?ti gryname ore. Finio linij? vainikavo gaus?s plojimai ir juokas.
M?s? darelio bendruomen? diaugiasi prisijungusi prie ios puikios akcijos. Ji padeda integruotai ugdyti ikimokyklinio ir priemokyklinio amiaus vaik? kompetencijas: socialin? (bendravimas ir bendradarbiavimas, pratinasi pagarbiai bendrauti su grup?s draugais, pasitik?ti savimi ir savo geb?jimais); painimo (?gyja ini? apie ekologikas susiekimo priemones, kelio enklus, geba vain?ti ratuotomis priemon?mis); komunikavimo (geba bendrauti su draugais, ?vardyti atliekamus veiksmus); sveikatos (lavina k?no dali? judesius, s?moningai aktyviai juda, geba lenktyniauti, imoksta atsipalaiduoti pakei?iant veiklos pob?d?).
Vaik? laimingos akys, ?raud? skruostai ir malonus nuovargis ios puikios akcijos rezultatas.
Renata Norkien?,
lopelio-darelio Saulut?
k?no kult?ros pedagog?

Komentarų nėra