Rieda ratai rateliukai 2022 Raseini? lopelyje-darelyje Saulut?

Versija spausdinimui

Kiekvienais metais rugs?jo 1622 dienomis minima Europos judumo savait?, ja siekiama atkreipti d?mes? ? transporto keliam? al? mogaus sveikatai, gamtai ir visai aplinkai. Tai galimyb? nors vien? dien? atsisakyti automobilio ir sumainti oro tar?, triukm? ir eismo intensyvum?. Raseini? lopelis-darelis Saulut?, ?gyvendindamas sveikatingumo program? ir puosel?damas sveikos gyvensenos tradicijas, jau kelinti metai i eil?s dalyvauja Respublikin?s ikimokyklini? ?staig? k?no kult?ros pedagog? asociacijos (RIUKKPA) organizuojamoje akcijoje Rieda ratai rateliukai. ios akcijos tikslas skatinti vaik? fizin? aktyvum?, sudominant netradicine veikla, ir supaindinti vaikus su ekologikomis, alternatyviomis automobiliui susisiekimo priemon?mis.
Rugs?jo 22 dien? akcijoje dalyvavo PU (priemokyklinio amiaus) ir vyresni?j? grupi? vaikai. Nuo ankstyvo ryto vaikai ? darel? atried?jo su neterian?iomis aplinkos transporto priemon?mis: dviratukais, paspirtukais, keturra?iais, balansiniais dvira?iais. Kaip ir praeitais metais, taip ir iais, darelio kieme skambant muzikai vaikus pasitiko personaas bedion?l?-policinink?. Ji primin? vaikams saugaus eismo taisykles, papasakojo, kod?l svarbu laikytis taisykli? kelyje, kam reikalingi atvaitai, apsaugos almai, liemen?s ir kaip juos turime neioti. Akcijos pradioje bedion?l?-policinink? su vaikais atliko nuotaiking? manktel?, po jos ?tvirtino viesoforo signal? reikm? aisdami aidim? viesoforo spalvos. V?liau akcijos dalyviai pasiskirst? ?vairiose uduo?i? stotel?se: Kas greitesnis, Karu?i? varytuv?s, Apvaiuok kli?tis ir su pedagogi? pagalba ?veik? visas jiems skirtas uduotis. Diugino tai, kad vain?dami ekologikomis ratuotomis priemon?mis vaikai ?gijo daugiau pasitik?jimo savo j?gomis.
M?s? darelio bendruomen? diaugiasi prisijungusi prie ios puikios akcijos. Ji padeda integruotai ugdyti vaik? kompetencijas: socialin?, painimo, komunikavimo, sveikatos. Dalyvaudami ioje akcijoje pa?vairiname vaik? fizin? aktyvum?, tenkiname vaik? ?gimt? siek? jud?ti, ireikti save, bendrauti ir patirti teigiam? emocij?.

Renata Norkien?,
lopelio-darelio Saulut?
fizinio ugdymo mokytoja

Komentarų nėra