Teatro P poezijos skaitymai vaikams bibliotekoje

Versija spausdinimui

Birelio 27 d. Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje Teatras P pristat? savo pirm?j? poezijos vyksm? vaikams Vakaras V. ? rengin? atskub?jusiems jauniesiems bibliotekos skaitytojams, vasaros stovyklos Skaityk! Kurk! Tobul?k! dalyviams, V? Raseini? ne?gali?j? uimtumo ir paslaug? centro lankytojams aktoriai Balys Ivanauskas ir Art?ras Dubaka, pasitelkdami lietuvi? poet? ir raytoj? poezij?, j? aismingai vert? dainomis, praturtindami interaktyviais intarpais ir savo asmenin?mis istorijomis. Poetinio ?kv?pimo kartu su vaikais buvo iekoma butuose, kiemuose, eeruose, mikuose. Renginio dalyvi?, at?jusi? ? Vakar? V, lauk? okiai, juokingos istorijos, pasakojimas apie krokodil?, pareli? choras, kikio ausyt?s, daug dain?, netgi gaudyn?s ir nepaprast? nematom? saldaini? ragavimas. Aktoriai pasirodymo metu betarpikai bendravo su vaikais ir kalb?jo draugyst?s, nuotyki?, meil?s temomis.
iuo metu poezijos vaikams yra daug ir labai puikios, tad norisi, kad vaikai atrast? ir m?gaut?si gera lietuvi? autori? k?ryba. Poezijos skaitymuose buvo skaitomi ir dainuojami Daivos ?epauskait?s, Vainiaus Bako, Sigito Gedos ir Mariaus Marcinkevi?iaus eil?ra?iai. i? poet? k?ryba isiskiria tuo, kad pasakoja istorijas, o tai aktoriams yra itin svarbu. M. Marcinkevi?iaus ir D. ?epauskait?s eil?ra?iai yra patraukl?s ir t?vams, ir vaikams, kadangi yra labai aismingi, vaikikai nenusp?jami.
S. Gedos eil?s vaikams kupinos suaugusio mogaus min?i?. Aktoriai perteik? iuos k?rinius tokiomis priemon?mis, kurios buvo suprantamos ir patrauklios netgi prie poezijos nepratusiam jaunajam klausytojui. Pirmasis poezijos vyksmas vaikams Vakaras V tai Teatro P ir literat?ros painimo programos Vaik? em? komandos bendras projektas, i dalies finansuojamas Lietuvos kult?ros tarybos.
ie poezijos skaitymai suteik? puiki? prog? pakviesti jaunuosius renginio dalyvius atostog? metu nepamirti knygos ir skaitymo bei dalyvauti jau septintame skaitymo i?kyje Vasara su knyga. Nuo birelio 1 iki rugpj??io 31 d. vykstan?ioje skaitymo skatinimo akcijoje dalyvauti kviet? Informacini? paslaug? ir vaik? literat?ros skyriaus vyresn. bibliotekinink? Milda Bulzgien?. Ji primin?, kad norint dalyvauti vasaros skaitymo i?kyje reikia usiregistruoti svetain?je www.vasarasuknyga.lt ir perskai?ius knygas suvesti j? pavadinimus arba kreiptis d?l registracijos ? bibliotekinink?. Primin? ir i? met? uduotis:
perskaityti knyg? apie mogaus ry? su gyv?nu (-ais);
perskaityti Baltijos ali? autoriaus knyg?;
perskaityti biografin? knyg?;
perskaityti knyg?, kurios pavadinimas vienas odis;
perskaityti eimos nario vaikyst?je m?gt? knyg?.
Tikim?s, kad tarp atlikt? uduo?i? bus ne viena vaik? poezijos knyga.
Jolanta Gudeikyt?,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios
bibliotekos Informacini? paslaug? ir
vaik? literat?ros skyriaus ved?ja

Komentarų nėra