100-oji diena

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

100 dien? – 100 bal?

Liepos 19-?j? ? jubiliejin? naujosios valdios imtadienin? pos?d? susirinko 23 tarybos nariai. Kaip paym?jo meras Remigijus A?as, pagal Europos tradicijas per pirm?j? imt? darbo dien? naujosios valdios negalima kritikuoti, reikia leisti apsiprasti. Taigi, kas vyko iki iol, tebuvo tik iedeliai, kitaip sakant, apilimas prie did?j? start?.
Va, dabar tai prasid?s tikrasis darbas.
Taip jau sutapo, kad imt?j? naujosios valdios viepatavimo dien? buvo pasveikinti 9 Raseini? rajono abiturientai, per brandos egzaminus surink? po 100 bal?, 6 i j? – Prezidento Jono emai?io gimnazijos moksleiviai, viena ios gimnazijos abiturient? Raminta Linkut? net dviejuose egzaminuose surinko po 100 bal?. Prie prasidedant pos?diui meras ?teik? nusipelniusiems abiturientams mero pad?kos ratus. Atrodo, tradicijos kei?iasi: pirmykt? valdia imtadieni? nev?sdavo ir ypating? d?mes? skirdavo tik imtame?i? rajono gyventoj? sveikinimui.

Kiti moksleivi? maitintojai

Paklusdama Konkurencijos tarybos nutarimui, m?s? rajono taryba svarst? sprendim? nutraukti sutartis su ?mon?mis, iki iol tiekusiomis nemokam? maitinim? vietimo ?staigose.
Dabar rajono vietimo ?staigos tur?s pa?ios skelbti konkursus nemokamo maitinimo paslaugai pirkti. Manoma, kad rajono vir?jai be darbo neliks, net jei konkursus laim?s ?mon?s i kit? rajon?, jos galb?t samdys tuos pa?ius darbuotojus. Vienas pagrindini? reikalavim?, kad maistas b?t? gaminamas vietoje, pa?ioje vietimo ?staigoje, o ne atveamas termosuose, paildomas ar pan.
Keletas tarybos nari? susir?pino, ar neatsitiks taip, kad rugs?jo1-?j? mokinukai liks tu?iomis l?kt?mis.Tarybos narys Valdemaras Jacikas pasi?l? nenutraukti sutar?i? su dabartiniais maitinimo tiek?jais iki bus pasiraytos sutartys su naujaisiais. Nerim? kelia aplinkyb?, kad daugeliu atvej? konkursai yra apskundiami, ir teisyb?s tenka iekoti teismuose, kurie neretai usit?sia kelet? m?nesi?. ? pasi?lym? buvo atsivelgta. Taryba nusprend? mokykl? direktorius ?pareigoti kuo skubiau organizuoti nauj? tiek?j? parinkim?, o sutartys su dabartiniais tiek?jais bus nutrauktos nuo tos dienos, kai bus pasiraytos ir ?sigalios sutartys su naujaisiais.

Darelinukai keliaus ? kitas patalpas

Raseini? lopelisdarelis Saulut? udaromas renovacijai. Taryba pri?m? sprendim? perkelti Saulut?s ikimokyklinio ir priemokyklinio ugdymo grupes nuo 2011 m.rugs?jo 1 d. (kol vyks renovacija, bet ne ilgiau nei iki 2012 m. mokslo met? pabaigos) ? Raseini? Kalno vidurin?s mokyklos Katalikikos dvasios skyriaus patalpas. Katalikikos dvasios skyriaus 1-4 klasi? mokinukai nuo 2011 m. rugs?jo 1 d. ini? semtis ygiuos ? Raseini? pagrindin?s mokyklos patalpas, o dvi priemokyklinio ugdymo grup?s pasiliks tose pa?iose patalpose. Kiek inoma, rajono valdios atstovai su ugdymo ?staig? bendruomen?mis iuo klausimu nediskutavo. Kalbama, Katalikikos dvasios skyriaus patalpose iem? b?na v?soka. Kad tik nesualt? mayliai…

Naujadaras – Etikmat

Opozicijos nepaklusnumas valdan?iajai daugumai, pab?gimai i pos?di? iauk? b?tinyb? Savivaldyb?s tarybos 2011-2015 m. ?galiojim? laikotarpiui sudaryti Etikos
komisij?. Meras neberand?s kit? priemoni? sudrausminti ?sisiaut?jusius oponentus, taigi etikos sargai nepaklusniesiems pad?s suvokti: kas valdios neklauso, valgo duon? saus?.

? opozicijos atstov?s Onos Babonien?s pateikt? alternatyv? Etikos komisijos sudarymo princip? nebuvo atsivelgta. Po ilg? diskusij? valdan?ioji dauguma patvirtino Etikos komisijos sud?t?, tai tarybos nariai Kristina Bartkut?, Edgaras Juka, Edita Bartuevi?i?t?, Aldona Ona Rad?enko, Regina Petrokien?, Raseini? garb?s pilietis Gintautas Grigalis, nevyriausybini? organizacij? pasi?lytas atstovas Vidmantas Merkliopas, Kaim? bendruomeni? s?jungos pasi?lytas atstovas Tadas Misevi?ius. Opozicija tur?jo teis? ? komisijos pirmininko post? pasi?lyti savo mog?, ta?iau, ?vertin? komisijos sud?t?, ios galimyb?s atsisak?. Komisijos pirmininku irinktas nuo seno kritoline s?ine gars?jantis tarybos narys vicemeras Sigitas Vai?ius. Tarybos narys Vaidas Kuzmarskis konstatavo, kad j? baim? kre?ia pai?r?jus ? Etikos komisijos sud?t?.

Po angelo sargo sparnu

Akivaizdu, kad pastatas, kuriame ?sik?r?s Raseini? policijos komisariatas, yra apverktinos b?kl?s, o l?? naujo pastato statybai Policijos departamentas artimiausius 5 metus neketina skirti. Yra paskelbtas konkursas Raseini? policijos komisariato patalp? nuomai. Meras teig?, kad Savivaldyb?s administracija tur?t? pasinaudoti galimybe inuomoti policijai patalpas administraciniame pastate Maironio g. 7 (buvusiame partijos komitete). Anot mero, i nuomos rajono biudetas kasmet pasipildyt? apie 350 t?kst. lit?, o Savivaldyb?s specialistai, iek tiek pasispaud?, gal?t? sutilpti ? vieosios bibliotekos nenaudojamas patalpas. Ta?iau Savivaldyb? savo l?omis tur?s paruoti policijai patalpas: nupirkti baldus, ?rengti aretin? ir kt. Mero manymu, rajono biudetui tai atsieis apie 300-350 t?kst. lit?.
Tarybos narys Liudas Kavaliauskas pa?r?, kad 300 t?kstan?i? uteks nebent projektavimo darbams, Vaidas Kuzmarskis suabejojo, ar visuomen? bus patenkinta, kai miesto centre knibd?s policijos automobiliai, o Valdemaras Jacikas giliai kontempliavo – diaugtis ar li?d?ti, kad Balt?j? r?m? paon?je ?sikurs angelai sargai.
13 tarybos nari? nutar? leisti administracijai nuo 2011 m. lapkri?io 1 d. inuomoti Raseini? rajono savivaldybei nuosavyb?s teise priklausant? nekilnojam?j? turt? patalpas administraciniame pastate laikotarpiui iki deimties met? su galimybe prat?sti nuomos sutart? ilgesniam laikui. Pradinis nuomos mokes?io dydis 15 lit? u 1 kv.m per m?nes?.

5 Komentarai

 1. Rink?ja

  2011-07-21 21:20

  Gerb. Mere, paklausykite kaip J?s kir?iuojate.
  Antra, Vyriausyb?s atstov? privalo atsakyti, kod?l 2010 metais nepasteb?jo akivaizdiai Konkurencijos ?statymo 4 str nuostatoms prietaraujan?io tarybos sprendimo (J?s sakote, jei nori atsako, nori neatsako). Jeigu vieai Vyriausyb?s atstov? neatsakys, bus galima paklausti Premjero.
  Tre?ia, patalp? nuomos konkursas i anksto susitarus 15 Lit? u kv m. Nepamirkite paklausti konkurencijos tarybos ir Vie?j? pirkim? tarnybos.
  Ketvirta. Apie etik? i etik? paeidusio l?p?, labai neetika, kur moral??
  Penkta. G?da i?r?ti ? daugum? i ono, pasii?r?kite ?ra?.
  Mero melas – be vairuotojo ir automobilio – yra ir automobilis ir vairuotojas.

 2. G?da

  2011-07-21 21:31

  Meras akivaizdiai ?eidin?ja Tarybos narius i opozicijos, gerbiamus mones, pats apsidirb?s Seime, kada liausit?s ty?iotis i rink?j?.

 3. Pilietis

  2011-07-27 10:44

  ?domu kod?l apie Raseini? rajono vietos veiklos grup?s reikalus nutylima. ?ia ia diena buvo toks
  SPRENDIMAS
  D?L 2010 M. BIRELIO 22 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-208 D?L DELEGAVIMO ? RASEINI? RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUP?S RASEINI? KRATO BENDRIJA VALDYB? IR 2011 M. GEGU?S 23 D. RASEINI? RAJONO SAVIVALDYB?S TARYBOS SPRENDIMO NR.(1.1)TS-56 D?L RAJONO SAVIVALDYB?S TARYBOS 2010 M. BIRELIO 22 D. SPRENDIMU NR.(1.1)TS-208 D?L DELEGAVIMO ? RASEINI? RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUP?S RASEINI? KRATO BENDRIJA VALDYB? IR 2011 M. SAUSIO 20 D. SPRENDIMU NR.(1.1)TS-9 D?L SAVIVALDYB?S ATSTOVO RASEINI? RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUP?S RASEINI? KRATO BENDRIJA VALDYBOJE PAKEITIMO DELEGUOT? ATSTOV? ATAUKIMO PANAIKINIMO

  , kuriuo stabdoma Raseini? vietos veiklos grup?s europini? l?? ?sisavinimas. Lik? 4 milijonai, kurie tur?t? b?ti panaudoti kaimo bendruomeni? pastatams atnaujinti merui nebereikalingi? O tuo pa?iu bandoma padaryti neteis?tais ir ankstesnius projektus, kuriais jau ankstesnis 4 milijonai i 9 milijonu jau ?sisavinami ?
  ?domi Mere J?s? politika. Spaud?, ko gero jau nupirkote.

  Aiku J?s dabar ginsit?s – nari? delegavimas neteis?tas!
  Bet vietos veiklos grup? kviet? savivaldyb?s administracij? tapti nariais ir taip pagal Jus tur?t? viskas tapti teis?ta, bet tarybos sprendimu niekas nestojo..
  Sakysite taryba balsavo, o ne a balsavau – taigi pats galite paprotinti daugumos atstovus, o kiek inau opozicija vis? it? iniciatyv? palaiko…

  Taigi, gerbiamieji rajono gyventojai, nepasitik?kite viskuom k? spauda rao – geriausiai visk? skaityti http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.rezult_l?p_org=1085&p_drus=53 iame puslapyje, kuriame, ne?manoma nusl?pti tarybos sprendim?…

 4. egl?

  2013-08-01 17:35

  Nuo kada S.Vai?ius pasiym?jo kritoline s?ine?gerai inom koks yra SUK?IUS,na nebent:: kritolas ,pagl S.Vai?iaus “S?IN?”.jei dar jis toki? turi?

 5. egl?

  2013-08-01 17:45

  Koks meras-tokia ir Etikos komisija-ETIKMAT.