Policijos pareig?nai ?sikurs atnaujintame pastate

Versija spausdinimui

Gruodio 15 d. ikilmingai atidarytos naujos Raseini? rajono policijos komisariato patalpos. Specialiai pritaikytas pareig?n? darbui ir renovuotas antrasis Savivaldyb?s pastatas, dar kitaip gyventoj? vadinamas partkomas (adresas Maironio g. 7), atv?r? duris gausiam sve?i? b?riui. Renginys prasid?jo ikilminga policijos pareig?n? rikiuote ir valstybiniu himnu. Simbolin? ?kurtuvi? juostel? perkirpo vidaus reikal? ministras Raimundas Palaitis, Policijos departamento policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato virininkas Algirdas Kaminskas, Savivaldyb?s meras Remigijus A?as ir Raseini? rajono policijos komisariato virininkas K?stutis Uemeckas. Kauno apskrities policijos kapelionas Tomas Karklys paventino pastat?.

Raseini? rajono policijos komisariato virininko K. Uemecko pakviesti susirinkusieji api?r?jo ?rengtas patalpas. Jose darbuosis 104 pareig?nai. Renovuotuose, dar daais tebekvepian?iuose policijos darbuotoj? kabinetuose pastatyti nauji baldai, atskirai ?rengta operatyvaus valdymo poskyrio bud?toj? vieta, paruotos laikino sulaikymo kameros, ginkl? ir speciali?j? priemoni? saugyklos, asmen? apklausos, ?kin?s bei kitos patalpos. Ypa? smalsuoli? d?mes? trauk? laikinojo sulaikymo kameros su jose ?rengtais gultais. Liukso klas?, kakas pajuokavo. Ta?iau ilgiau ?ia usib?ti nesinor?jo.

Pasak K. Uemecko, trijuose pastato auktuose ?sikurs visos rajono policijos komisariato institucijos, kurioms patalpos suplanuotos atsivelgiant ? gyventoj? poreikius. Pirmame aukte interesantai gal?s kreiptis d?l licencij?, ?ia taip pat darbuosis ir Migracijos bei Keli? policijos tarnyb? pareig?nai. Antrame ir tre?iame ?sikurs Vieosios ir Kriminalin?s policijos skyriai, Organizacin? grup?, Patruli? b?rio vadas, apylinki? ir nepilname?i? reikal? inspektoriai, kanceliarija. Api?r?j? patalpas sve?iai ir policijos darbuotojai susirinko ? pos?di? sal?. Pirmasis su ?kurtuv?mis raseinikius pasveikino vidaus reikal? ministras Raimundas Palaitis. Diaugiuosi iais laikais tokiu retu renginiu, kai policija ?sikelia ? naujas patalpas. Kita vertus, ir mon?s, kuriuos aptarnauja policija, at?j? ? graesnes patalpas labiau pasitik?s ja. Visuomen?s pasitik?jimas policija labai svarbus, nes tarpusavio bendradarbiavimas ir saugumo utikrinimas yra pakankamai komplikuotas dalykas. iaip, Raseiniai labai senas miestas. Ankstesnis rajono komisariato pastatas statytas 1936 metais, tod?l poky?i? reik?jo. A diaugiuosi tokiu rytingu j?s? rajono mero ingsniu, kad iek tiek susispaudus rajono Savivaldyb?s administracijai buvo atlaisvintas pastatas ir suteiktas plotas policijai. Tai naudinga visiems rajono gyventojams. Taigi su ?kurtuv?mis ir dar kart? a?i? u tok? abipus? supratim?, sak? ministras.

Generalinis komisaras Saulius Skvernelis taip pat pasveikino susirinkusiuosius su ia graia vente. Pasak Policijos departamento vado, tokios vent?s vyksta nedanai, tod?l ypa? malonu paym?ti, kad policijos pareig?nai keliasi ? naujas patalpas ir gal?s dirbti normaliomis s?lygomis. Galiausiai mon?s, kurie ateina ? policij?, turi jaustis at?j? ? valstybin? institucij? ir negali b?ti eminami pa?ios aplinkos. Tuo tarpu ? sen?j? Raseini? policijos komisariato pastat? nesinori nei ueiti, nei dirbti, nei juo labiau kalb?ti apie Lietuvos policijos reprezentavim?. Nuo to labai priklauso ir darbo rezultatai, ir nuotaika, ir pasitik?jimas, ir visa kita. is Savivaldyb?s mero ingsnis geras ir rytingas. Tai puikus policijos ir vietos savivaldos bendradarbiavimo pavyzdys. Turint noro, galima visk? padaryti. Na, o m?s? koleg? darbo rezultatai tokiomis s?lygomis tur?t? b?ti dar geresni, teig? S. Skvernelis.

od? tar? ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato virininkas Algirdas Kaminskas. Jis pasidiaug?, kad patalpos, ? kurias ?sikelia Raseini? policijos pareig?nai, atitinka mogik?j? orum?. Jos jau yra paventintos ir palaimintos. Ta?iau a visuomet sakiau, kad patalpos, kokios beb?t? laikino ar ilgesnio sulaikymo, kokiais patalais beklotos, niekada neatstos laisv?s jausmo. Tod?l nor?t?si, kad visi laikyt?si ?statym? ir niekas ? jas nepakli?t?, link?jo A. Kaminskas.

Savo mintimis pasidalijo ir Savivaldyb?s meras Remigijus A?as. Manau, kad policija iais laikais n?ra lepinama, i jos daugiau reikalaujama, negu duodama. Svarst?me apie naujo pastato statyb?, ta?iau iais laikais tam surasti keliasde-imt milijon? b?t? ne?manoma. Na, o is ingsnis buvo pasiektas d?l graaus savivaldos ir policijos bendradarbiavimo. iais sunkiais laikais tai yra ekonomika ir naudinga ir valstybei, ir savivaldai, ir policijai. inoma, is sprendimas nebuvo lengvas, nes pasiprieinimas buvo labai didelis. Galb?t kakam buvo gaila skirtis su iuo pastatu, nes tai buv?s partkomas ir jiems brangus tas prisiminimas. Miestie?iai buvo g?sdinami, kad aplink bus grotuoti langai, kad aptvaruose b?gios unys, kad teks tvoromis apsitverti, netilps automobiliai ir panaiai. Ta?iau a dabar diaugiuosi ir d?koju visiems, kurie pri?m? ? sprendim?. Vis? pirma tarybos nariams. Taip pat Savivaldyb?s tarnautojams, kurie suprato, sutiko susispausti ir dirbti ne taip patogiai. D?koju specialistams,
kurie organizavo konkursus. D?koju rangovams. Nor??iau tik palink?ti, kad Raseini? komisariato darbuotojams is pastatas suteikt? daugiau pasitik?jimo savimi ir orumo. Na, o kad policija bus miesto centre, tai miestas bus tik saugesnis, sak? R.A?as.

Savivaldyb?s administracijos direktor? Aurelija Loyt? ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato virininkas Algirdas Kaminskas paraais patvirtino patalp? pri?mimo perdavimo akt?. Sutartis pasirayta deimties met? laikotarpiui su galimybe j? prat?sti penkeriems metams. Ji ?sigaliojo nuo pasiraymo dienos. Pagal sutart? nuomininkas u pastat? Savivaldybei mok?s 27233,26 Lt (be PVM) kas m?nes?. Pastato renovacija ir pritaikymas policijos reikm?ms kainavo 355371 Lt (be PVM).

Pasiraius oficial? dokument?, renginys t?s?si. Be pamin?t? sve?i? pareig?nus pasveikino ir Raseini? komisariato virininkui K. Uemeckui dovanas bei g?les ?teik? iauli? apskrities vyriausiojo policijos komisariato virininkas Egidijus Lapinskas, Raseini? rajono apylink?s teismo pirminink? Vidut? Micevi?ien?, Raseini? rajono apylink?s prokurat?ros vyriausiasis prokuroras Donatas Lengvinas ir kiti susirinkusieji. Atsakomuoju odiu u sveikinimus sve?iams pad?kojo K. Uemeckas.

Alio, Raseini? urnalistas pasidom?jo, kada policija persikels ? nauj?sias patalpas. Raseini? policijos vadovas paaikino, kad tai priklauso nuo technini? dalyk?: reikia sujungti tiek telefoninius, tiek kompiuterinius ryius, vaizdo kameras ir panaiai. Persik?limo momentas uims iek tiek laiko, tod?l pareig?nai nori usitikrinti, kad viskas vykt? sklandiai. Taigi senuosiuose pastatuose tiek T. Daugirdo g. 8, tiek Vilniaus g. 77 nieko nebeliks. Tod?l nebeiplauks ? JAV savininkui mokami nuompinigiai
u sen?j? pastat?, bet pasiliks Lietuvoje. Vilniaus gatv?je esantis pastatas yra Policijos departamento balanse, tod?l grei?iausiai bus parduotas. Beje, pareig?nai persp?jo, kad kraustymosi laikotarpiu gali atsitikti taip, kad senojo komisariato duris besikreipiantieji jau ras urakintas, taigi reik?t? ikart ateiti ? nauj?j? arba pasiskambinti telefonu.

1 Komentaras

  1. juodasisalksnis.lt

    2022-06-17 15:01

    super, turi b?ti ir darbo aplinka maloni darbui. tada fainiau ir uoliau dirbasi. nesinori palikti darbo, kai jame gra?s baldai