13-tas numeris m?s? rajono artojui l?m? s?km?

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Sp?jama, kad pirmosios artoj? varybos su traktoriais ?vyko 1958 m. Suomijoje. Apie pirm?sias artoj? varybas Lietuvoje duomen? aptikti nepavyko, ta?iau inome, kad jos populiarios ir vyksta jau ne pirmus metus.
Vyresnio amiaus mon?s, be abejo, dar pamena, kai pokario metais dirvos buvo ariamos arkli? traukiamais pl?gais. Lauk? arti ieidavo keletas por? artoj?, ir ?ia prasid?davo neoficialios varybos. Kiekvienas artojas stengdavosi kuo daugiau suarti. Pasibaigus darbo dienai brigadininkas apskai?iuodavo kiekvieno artojo suart? laukel?, pagirdavo, kad Jonas ar Antanas suar? graiai ir daug. Manykime, kad nuo tada ir prasid?jo artoj? varybos, o gal ir nuo t? laik?, kai m?s? prot?viai su jau?iais ar?.
Praeit? palikime istorijai. Pakalb?kime apie emaitijos krato artoj? varytuves, ?vykusias liepos 2 dien? Jurbarko rajone, Smalinink? technologijos ir verslo mokyklos laukuose.
? Jurbarko rajon? ios vent?s r?pest? parve? ?kininkas Stasys Marcinkus, pernai vasar? ilal?s rajone artoj? varybose laim?j?s pirm? viet?. Tokios jau tradicijos – artojas nugal?tojas savo rajonui pelno garb? rengti kit? met? artoj? varytuves. Varytuv?se dalyvavo Klaip?dos, Plung?s, ilal?s, Taurag?s, Jurbarko, Raseini? rajono artojai, L?S skyri? pirmininkai, palaikymo komandos, garbingi sve?iai. ? rengin? atvyko ir sveikinimo od? tar? Seimo narys Bronius Paua, Lietuvos em?s ?kio konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis, em?s ?kio r?m? pirmininkas Andriejus Stan?ikas, Jurbarko r. savivaldyb?s meras Ri?ardas Juka. Tarp gausyb?s artoj? bei sve?i? sukiojosi ir raseinikiai: Kaimo reikal? skyriaus ved?jas Arvydas ukauskas, L?S Raseini? skyriaus pirmininkas Albinas Gruzdi?nas, Raseini? krato em?s ir miko savinink? asociacijos pirminink? Skaidrut? uvelaitien? ir, inoma, varytuvi? dalyvis – Vidukl?s seni?nijos Virgaini? kaimo jaunasis artojas, ?kininkas Karolis Jukys.
Po sveikinimo kalb? visi varyb? dalyviai burt? keliu isitrauk? savo lauko akmenuk? – numer?. Raseini? rajono atstovui Karoliui, arian?iam su apver?iamais pl?gais, atiteko Nr. 13, l?m?s ne itin ideal? laukel? su sena sumetimo ?duba. Vis tik Karolis tapo prizininku, vartom? pl?g? klas?je laim?jo III viet?. Buvo pagerbtas ?uolo vainiku, pasveikintas anks?iau min?t? m?s? rajono atstov? bei monos Rasos, kuri bene daugiausiai igyveno d?l Karolio s?km?s.
Tradicini? pl?g? kategorijoje I viet? laim?jo Andrius Baublys (ilal?), apver?iam? pl?g? kategorijoje I vieta atiteko Vaidui Riaukai (Gargdai). Taigi, artoj? varytuv?s
kit? vasar? vyks Gargduose. Taip pat prizu buvo apdovanotas jauniausias artojas – Smalinink? technologijos ir verslo mokykloje padav?j?-barmen? specialyb?s besimokantis Ar?nas M??ius. Artoj? varybas vertino kompetentinga 15-os teis?j? komanda, tarp j? buvo ir Raseini? rajono konsultavimo biuro darbuotojas Arvydas Po?ra.
Visi artojai buvo pagerbti ?uolo vainikais, o prizininkai puikiais kalvio darbo suvenyriniais pl?gais. Dalyvius linksmino ansamblis Jonis.
L?S Raseini? skyrius nuoirdiai d?koja ?B Deirana u arimo priemoni? pristatym? ? artoj? varybas.

Komentarų nėra