2011 met? pavasaris dare

Versija spausdinimui

dr. Juozas JURKAITIS

Mieli darininkai!
Kai saulut? vis kyla auktyn, o v?jelis vis velniau glosto skruostus, suvirpa ir darininko irdis. Tuoj tuoj prasid?s pavasario darbymetis. Dauguma m?s? jau surikiavo eimos daro lysveles, sum?st?, kur ir koki? darov? s?s, ?sivaizduoja, kaip graiai ji der?s…
S?kl? ir j? veisli? aplinkui gausyb?. Taigi nelengva isirinkti, kuri i j? derlingiausia, skaniausia ar ?domiausia. Tod?l ir norime nors retkar?iais su jumis susitikti Alio,
Raseini? puslapiuose, patarti, kaip palengvinti eimos darb? r?pest?lius.
Stengsim?s supaindinti su naujov?mis ir atsakyti ? danus j?s? klausimus. Pakalb?sime ir apie tai, kad s?kl? prekyba per daug skuba pelningiausiu taku blizgan?iuose
paket?liuose kasmet s?kl? vis ma?ja…
Norime, kad darininkai geriau susiorientuot? darovi? veisli? gausyb?je. Tada nereik?s daug laiko gaiti parduotuv?je. inios pad?s sutaupyti ir pinig?, nes neprisipirksite per daug ar nereikaling? s?kl?. Tai tokie m?s? tikslai!Mieli darininkai, Jums linkime graaus ir ilto pavasario. O vasar?, kai reik?s, kad saulut? viest?,
kai reik?s, kad lietutis palyt?. Tad ruden? Jums belikt? tik gaus? derli? ? aruod? sutemti…

Pam?stymai apie s?kl? kainas…
Bendraudamas su darininkais sulaukiu gana daug klausim?. Vienas j?, kaip vertinti didiuosiuose prekybos centruose pasirodiusias palyginti pigias s?klas. Vienur po
0,99 Lt u paket?l?, o akcijos metu net 0,49 Lt. Ar geros ios s?klos, kod?l tokie kain? skirtumai, palyginus su kit? firm??
K? tur?t? inoti darininkai, pirkdami s?klas tiek vienose, tiek kitose prekybos vietose prekybos centruose, specializuotose parduotuv?se, turgaviet?se? Taigi, s?kl?
vert? lemia daug prieas?i?, kuri? svarbiausios veisl? ir jos tinkamumas m?s? s?lygoms, s?kl? kiekis ir j? kokyb?, informacija apie veisl?, ?pakavimas. S?kl? kiekis
bene daugiausiai tur?t? nulemti paket?lio kain?. Pasvarstykime…
Antai, tenka matyti agurk? s?klas, sufasuotas po 0,5-1 g, morkas po 2-3 g, burok?lius po 5 g, irnius po 10-15 g. Tai lyg popieriaus pardavin?jimas… Taigi, toki? kieki? burok?li? ar irni? uteks vos kelioms eilut?ms, o lietuviai ias daroves m?gsta, s?ja j? daug ir lysv? us?ti brangiai kainuos. M?s? prekyboje agurkai fasuojami po 2 gramus, morkos po 5 g, burok?liai po 20 g, irniai 40 g. Taigi, imokime i?r?ti, kiek s?kl? pakelyje, tai parayta kitoje pus?je. Miesto gyventojui, turin?iam vien? ar kit? lysvel?, visikai pakanka ir maesni? s?kl? kieki?. Kaimo gyventojui ar gausesn?s eimos didesniam darui, perkant s?klas, reikia skai?iuoti.
Beja, ?domus atvejis, kai akcijos metu kaina mainama nuo 1,29 Lt iki 0,49 Lt, arba 2,6 karto! Gal kartais duonai, sviestui ar s?riui ko nors panaaus sulauksime…
Lieka kart?lis ir tiems, kurie buvo r?pestingi ir s?kl? pirko anks?iau ir kur kas brangiau, kai dabar galima nusipirkti keliskart pigiau. A manau, kad esant tokiam maam
fasavimui, akcijin? kaina yra visai pagr?sta, malonu b?t?, kad ji ilikt? vis? sezon?…
?domu ir tai, jog kai kuri? firm? prekei daigumo galiojimo metai dedami net 5 metus ? priek?. Matome s?kl? paket?li?, kur urayta, kad galioja iki 2015 met?! Ogi daugumos g?li?, ypa? populiari?j? ratili?, dalis darovi? s?kl? krap?, salier?, petraoli?, pastarnok? ar mork? daigumas isilaiko vos 1-2 metus. Pirk?jas, patik?j?s urau, nusipirk?s per daug s?kl? akcijos metu ir jas pasilik?s ateinantiems metams, daigeli? gali nebesulaukti… Mes galiojimo datas raome tik metus ? priek?, taip apsidraudiame, kad nedaigi? s?kl? neatsirast? ant prekystalio.
Reikia diaugtis, kad yra konkurencija rinkoje. Iloia pirk?jas, jis turi pasirinkimo laisv?. Antra, konkurencija priver?ia ir firmas pasitempti, iekoti nauj? veisli?, taikyti naujesnes prekybos formas.

Kai svog?n? s?jinukai b?na brang?s

Brangoki ?met svog?n? s?jinukai, o ir darininkai neskub?jo j? pirkti. Kod?l brangoki? Kaip inome, pagrindin? kokybik? svog?n?li? augintoja yra Olandija. Bet jos didel? dal? iaugintos produkcijos ?met perpirko kur kas didesn? ir turtingesn? alis Rusija. Tod?l neatsitiktinai daugelyje prekybos centr?, o ir turgaviet?se vyravo tre?ia stambum? frakcija 21-24 mm, net ir didesni, kurie paprastai skiriami laik? auginimui. Tikintis i j? iauginti svog?n? ropeles, didel? dalis j? suysta ir maistui maiau tinka.
Kod?l neskub?jome pirkti s?jinuk?? Anks?iau, kai atildavo orai, didelis svog?n?li? kiekis pasiekdavo mus i Lenkijos. Deja, ten, tuose regionuose, kur auginami s?jinukai, alos padar? potvynis. Dar iek tiek t? lenkik? s?jinuk? ir atveama, bet jie gana stamboki ir parduodami auktomis kainomis. Taigi, kaip danai pasitaikydavo, labai pigi?, vos po kelis litus u kilogram? perkam? svog?n?li? ?met, matyt, nesulauksime…
Beje, svog?n? s?jinukai tiek tiek?jams, tiek pardav?jams sunkiausiai prognozuojama prek?. Tod?l daugelis m?s? alyje net atsisak? imti io verslo r?pes?i?. O reikia prie metus sudaryti sutartis su iankstiniais finansiniais ?sipareigojimais.
Tai kod?l nepabandius svog?n? ropu?i? isiauginti i s?kl?. Reikia paskub?ti juos pas?ti ? nepiktol?t? dirv?, nes svog?nus rav?ti sunku. Juk taip svog?nus dideliuose plotuose augina m?s? ?kininkai. 10 m2 lysvei s?kl? reikia tik 6-8 gram?. Beje, i s?kl? iauginti svog?nai per iem? laikosi geriau nei i s?jinuk?.
Svog?n? eima ne vien ropiniai svog?nai. Antai, laikiniai svog?nai palyginti nauja, velnaus skonio ir malonaus aromato darov?. Uauga per 60 dien? po sudygimo. Tinka vartoti nuo vidurvasario iki v?lyvo rudens. Nupjauti greitai atelia. Laikiniai svog?nai beveik neserga dana svog?n? liga miltlige. Taigi, laikini? svog?n? verta pas?ti alia kit? salotini? darovi? ikart visas salot? kompleksas greta!
Kita m?s? daugiau m?gstama darov? ieminiai svog?nai. Kaip inome, ropeli? jie neiaugina, valgomi tik laikai. Per vasar? galima nupjauti net tris laik? derlius. ieminiai svog?nai labai atspar?s al?iams, net atiauriausias iemas iken?ia. ioje darov?je vitamino C yra dvigubai, A pusantro karto daugiau, negu ropini? svog?n? laikuose.

Komentarų nėra