2lk?s 2gne

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Biblijoje sakoma: dulke buvai, dulke ir virsi. Ta?iau virtimo dulke procesas Lietuvoje labai ?vairus ir nevienareikmis.

Vieni, vos tik gim?, i karto tampa dulk?mis. Tai yra, eiliniais pilie?iais, su kuriais niekas nenori skaitytis. Juos kaip kokius dulkes galima sutikti valstybini? ?staig? pakamp?se. Tas dulkes aukti valdininkai apeina net susirauk? ir pagalvoja: i kur ?ia tiek dulki?, kod?l j? niekas neivalo? Kad dulki? b?t? maiau, valstybin?se ?staigose pastatomi savotiki dulki? valytojai apsaugininkai, kurie prii?ri, kad i gatv?s ? valdios koridorius neprieit? daug dulki?.

Saugotis nuo dulki? reikia tod?l, kad jos kelia alergij?. Ypa? valdios atstovams. Jie turi saugoti savo sveikat?, tod?l tarp dulki? ilgai b?ti negali. Vos tik pamat? dulkes, susiraukia, oka ? limuzin? ir ?jungtais vytur?liais lekia kuo tuoliau i tos baisios vietos.

Pustomi v?jo

Dulk?mis tap? pilie?iai gal?t? iek tiek perfrazuoti Biblij?, pasakydami dulke buvau, dulke esu, dulke virsiu. Ne kokios, bra?, perspektyvos.

Ta?iau tam tikra dalis moni?, prie tapdami dulk?mis, tai yra, sulauk? savo laidotuvi?, puikiai pagyvena: ne kaip v?jo lengvai pustomos dulk?s, bet kaip kokie brangakmeniai. Taip jie gali gyventi penkiasdeimt, eiasdeimt, septyniasdeimt ir dar daugiau met?.

Lietuva turi nemaai brangakmeni?. Jie nuolat blizginami ir visaip puosel?jami.

Nemaai brangakmeni? galima aptikti Turnik?se, kurios yra kaip tam tikras rezervatas ir kur vyksta paang?s, alies ateit? lemiantys procesai. Neseniai paaik?jo, kad iame rezervate jau vyksta gyvenam?j? nam? atnaujinimo procesas, nors kai kurie piktavaliai niurzga, kad renovacija mir? net neprasid?jusi. Bet tai neteisyb?.

Renovacijai – milijonai

Pirmieji rytingi renovacijos ingsniai engti Turnik?se. ?ia stovin?iai premjero rezidencijai renovuoti jau ileista beveik penki milijonai lit?. Darbai dar nebaigti. Dar gali prireikti vieno kito milijono lit?.

Tad pikti lieuviai visai be reikalo plaka, kad Lietuvoje nam? renovacija nevyksta.

Ypa? prasminga tai, kad rytingi renovacijos ingsniai padaryti socialinio b?sto kvartale, nes kaip inoma, kai kurie Turnik?se gyvenantys asmenys turi daugyb? socialini? lengvat?.

R?pinimasis Vyriausyb?s atstovais, tais brangiai kainuojan?iais deimantais labai prasmingas. Tai juk ne kokie nors bendrabu?iuose gyvenantys studentai ar daugiabu?iuose t?nantys pensininkai.

Dulkes ? dugn?

Jau oficialiai paskelbta, kad bendrabu?i? renovacijai bus skirta keturiasdeimt milijon? lit?. Tad nepatenkintieji tur?t? usi?iaupti. Bet jie kakod?l yra link? bamb?ti.

Aiku, u premjero namo renovacijai skirtus pinigus b?t? galima atnaujinti bent jau dvideimt bendrabu?i?, kuriuose gyvena keletas ar keliolika t?kstan?i? moni?. Bet ar galima sulyginti premjero svor? ir tris t?kstan?ius kaoki? bendrabu?iuose gyvenan?i? pilie?i?? Tai juk tas pats, kas sverti deimantus ir dulkes.

Gali b?ti, kad Lietuvoje prasid?s ne daugiabu?i? nam?, bet ilumini? tras? renovacija. ilumin?se trasose gali apsigyventi labai daug dulki?. Suluotos po em?mis, jos nekels nemalonaus netvarkos poj??io, aplinka atrodys kur kas graiau ir jaukiau.

alis spind?s kaip dulk?mis neapnetas deimantas.

Dulk?s temdo horizont?

Ta?iau dulk?s turi bjauri? savyb? jos nuolat kyla ? vir? ir temdo horizont?.

Nors Vyriausyb? teigia jau ?velgianti gana grai? ateit?, ta?iau ant to graaus paveikslo dar yra labai daug dulki?.

Pagal oficialius duomenis, Lietuvoje darbo iuo metu neturi 326 t?kst. moni? - nedarbo lygis pasiek? 15 procent?.

Pagal skelbiamos apklausos duomenis, 46,7 procentai bedarbi? yra prarad? bet koki? vilt? susirasti ilgalaik? darb?. Ir tai visikai suprantama, nes laisv? darbo viet? alyje tik 2498.

Daugiausiai laisv? darbo viet? yra Vilniaus apskrityje, o tai, pavyzdiui, Kelm?je uregistruotos tik dvi laisvos darbo vietos.

Paauksuotas dugnas

Pastaruoju metu nemaai kalbama ne tik apie socialin?, bet ir apie kain? dugn?. Teigiama, kad dugn? jau pasiek? nekilnojamojo turto kainos. Nepaisant to, nekilnojamojo turto dugnas ilieka paauksuotas.

tai keletas pavyzdi?. Analitik? duomenimis, pastaruoju metu labiausiai atpigo 1990 1995 metais statyti individual?s namai. Prie dvejus metus tokie namai kainavo nuo 1,5 iki 2 milijon? lit?, dabar tok? nam? galima nusipirkti u 800 t?kst. lit?.

Kone milijon? lit? kainuojantis dugnas atrodo kaip paauksuotas. T?kstan?iams, o gal net imtams t?kstan?i? pilie?i? toks dugnas yra nepasiekiamas.

Taigi gali b?ti jie gyvena visikai net ne dugne, bet pragare. Kai kam gyvenimas dugne gali trodyti, kaip didel? prabanga.

Dugne ir Sodra

? dugn?, o gal ir ? pragar? nepaliaujamai grimsta Sodra, nors i alies pavelgus taip neatrodo: pastatai dail?s, viskas vyti prabanga ir gerove. Ta?iau tikroji situacija gerove net nekvepia.

Sodra iemet ir toliau didina deficit?. Pernyk?ius metus baigusi su 2,48 milijardus lit? siekusiomis skolomis, iemt per pirmus keturis m?nesius Sodra savo dugn? pagilino dar 1,2 milijardais lit?.

? finansin? duob? ?kritusiai Sodrai Vyriausyb? pernai gruod? suteik? rekordin? 1,35 milijard? lit? paskol?, kad fondas gal?t? mok?ti imokas pirm?j? i? met? pusmet?.

I Sodros nuolat plaukiant blogoms inioms, alies padang?je kyla tirti dulki? debesys. Gegu? Sodrai prad?jus centralizuotai mok?ti pensijas, j? pervedimas ? daugelio gav?j? s?skaitas v?lavo. Pensininkai buvo ugul? komercini? bank? poskyrius, nerimaudami skambino ? Sodr?. Organizacija atsipra? moni? ir prane?, kad sutrikimai yra susij? su naujos sistemos diegimu, bet visi pensininkai v?liau ar anks?iau gaus jiems priklausan?i? dal?. Deja, kaip ir visada, nepaaikino, kaip gaunat, pavyzdiui, 700 lit? pensij?, igyventi tas kelias dienas, kai imokos v?luoja.

Baisus karstas

Kaip matome, ? dugn? grimstanti Sodra slegia jau dugne atsid?rusius pensininkus ir grasina juos sutraikyti.

Ta?iau tai labai neteisinga. Antai, viduramiais mogudiui buvo skiriama dabar labai keistai atrodanti bausm?: ? kapo duob? buvo nuleidiamas gyvas mogudys, o ant jo nuleidiamas karstas su nuudytuoju, ir viskas ukasama.

Ant ko reik?t? nuleisti ? dugn? grimstant? Sodros karst?? Aiku, kad tik ne ant pensinink?, nes jie tikrai visikai nekalti.

Galb?t reik?t? nuleisti ant Vyriausyb?s? Arba ant Sodros vadov?? Ta?iau jie gal?t? pasiteisinti, kad d?l visko yra kalta pasaulin? kriz?.

Taigi, kalt? kaip ir n?ra, tod?l nieko netik?to ne?vyks sk?stanti Sodra traikys ne kaltuosius, bet pensininkus.

Be to, pastaruoju metu pasigirdo svarstym?, kad Sodr? reik?t? privatizuoti ir socialin?s saugos sferoje palikti tik priva?ius pensij? fondus.

Tai reikt?, kad labiausiai socialiai paeidiama gyventoj? dalis b?t? palikta tiesiog degraduoti.

Butelio dugnas

Pensininkams pab?gti i dugno zonos labai sunku. Sprukti ?stengia tik jauni ir energingi. Daniausiai jie sprunka ? kuri? nors Vakar? Europos al?.

Dalis sunkiai gyvenan?i? moni? ?sitaiso butelio dugne ir ten kur? laik? gana linksmai degraduoja.

Kaip paaik?jo, labai danai tai b?na kontrabandini? buteli? dugnas, nes ? toki? buteli? dugn? nugrimzti yra pigiau, nei ? akcizais apmokestint? valstybini?. Valstybin?s mokes?i? inspekcijos duomenimis, legalaus alkoholio pardavimas per pastaruosius metus gerokai smuko, nes tam tikra pilie?i? dalis ieko pigesni? susinaikinimo priemoni?. Nes gyventi ant dugno labai nepatogu – alinga sveikatai ir psichologinei savijautai.

Ta?iau didelio pasirinkimo n?ra tik dugnas arba dar gilesnis dugnas. O auksiniai dugnai – visi uimti.

Komentarų nėra