Susitikimas su kratie?iais Girkalnyje

Versija spausdinimui

O man i vieta, i kertel?
Keli? ir kelioni? pradia.
Ir kalvos, ir pievos ios alios
Vis aukia: sugr?ki tu ?ia!
?eslovas Kalenda

Gegu?s 20-?j? Girkalnio miestelio biblioteka kviet? knygos bi?iulius ? susitikim? su kratie?iais humanitarini? moksl? daktaru, filosofijos profesoriumi ?eslovu Kalenda ir Nacionalinio vaik? literat?ros konkurso laureatu, urnalistu Linu Bitvinsku.
Renginys vyko Girkalnio pagrindin?s mokyklos sal?je. ? susitikim? at?jo Girkalnio bibliotekos skaitytojai, Girkalnio pagrindin?s mokyklos direktorius Vytautas Bulotas, mokytojai, mokiniai, bibliotekinink? Laima Butkien?, girkalnikiai, kuriems ?domu susitikti su Girkaln? garsinan?iais kratie?iais. O jie savo tyrin?jimuose ir ileistose ?domiose knygel?se danai mini m?s? Girkalnio apylinkes. Nuostabi? dain? Knyga gyvenimas susirinkusiesiems padovanojo Girkalnio kult?ros darbuotojas Art?ras Maurius.
Profesorius ?. Kalenda pristat? savo nauj? knygel? Girkalnio poring?s. ?ia sud?ti eiliuoti prisiminimai apie Girkalnio miestel?, ?ymius mones, pokario gyvenim?. Susitikime drauge kalb?jome apie Vilniaus universiteto leidyklos ileist? ?. Kalendos knyg?, kurioje raoma apie Girkalnyje gyvenusi? raytoj?, tautosakos rink?j? S. Medekait?-Pakevi?ien?. Pamin?jome ir pirm?j? Lietuvos dramaturg? Aleksandr? From?-Guut? (19221900), kuris yra palaidotas Girkalnio kapin?se. iais metais bus minimas jo 200 met? gimimo jubiliejus.
L. Bitvinskas yra kil?s i eimyniki? kaimo, baig?s Girkalnio vidurin? mokykl?. Renginyje vaikams pristat? savo knygeles Surita pilis, 32 ab?c?l?. Daugiausia su autoriumi kalb?jome apie knygel? Kod?l vilpauti negalima. ?ia raoma apie Girkalnio ?k?rimo istorij?, Gabrieliki? piliakaln?, Gelekaln? ir R?dup?.
Pasibaigus popietei m?s? gerbiami kratie?iai visiems susirinkusiesiems padovanojo knygeles. Girkalnio bibliotekos bibliotekinink? ir Girkalnio pagrindin?s mokyklos direktorius sve?iams ?teik? atminimo dovan?li? ir kratotyros lankstinuk?.
Gera ir be galo ?domu susitikti su mon?mis, kurie savo knygose mini Girkalnio krat? ir garsina j? u miestelio apylinki? rib?.

Virginija ileikien?,
Girkalnio bibliotekos vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra