A. Nikentaitien?: Svarbiausia, kad renginys paliest? mog?

Versija spausdinimui

Lapkri?io 18 d. 18.00 val. Raseini? atviro jaunimo centre jau 11-?j? kart? vyks respublikinis romans? vakaras Pasakyk, ko lapai krinta. iemet renginys jaukiam vakarui suburs ne tik Raseini?, bet ir kit? miest? atlik?jus. Jame pasirodys aki? kult?ros centro folkloro ansamblio akija romans? grup? (vadov? Virginija Sn?daitien?), Kauno ilaini? bendruomen?s centro retro grup? Randevu (vadov? J?rat? Svidinskien?), Kelm?s kult?ros centro romans? grup? Intriga (vadov? Angel? Jovaiait?) ir Raseini? rajono kult?ros centro folkloro ansamblis Degule (vadov? Asta Nikentaitien?).
Kasmet rengiami romans? vakarai suburia bendramin?ius pasiklausyti romantik? dain?, paokti ir pabendrauti vieniems su kitais. Pakalbinta romans? vakaro iniciator? ir folkloro ansamblio Degule vadov? A. Nikentaitien? pasidalino patirtimi organizuojant tokius renginius ir kas skatina j? kiekvienais metais kviesti i?rovus atvykti.
Kaip kilo id?ja organizuoti romans? vakarus?
Tai yra folkloro dalis. Po pokario mon?s siek? linksmesnio, geresnio gyvenimo, atsirado igyvenimo problema. At?jo metas, kai prad?jome atrasti i? folkloro r?? romansus, jie vyresn?s kartos mon?ms labai patinka. Sal?s b?na pilnos ir mes kiekvienais metais dainuojame nauj? dain?. Vieni tokiems romans? renginiams duoda vien? pavadinim?, bet mes kiekvienais metais imame dain?, kuri? visi pabaigoje dainuojame ir pagal j? pavadiname t? met? rengin?. iemet tai bus daina Pasakyk, ko lapai krinta.
Kas svarbiausia organizuojant tokio pob?dio rengin??
M?s? kolektyvui jau 25-eri metai, per tiek laiko suradome daug draug?, bendramin?i?. Vieni su kitais bendraujame, mokom?s ir i klaid?, ir i ger? pasiekim?. Mums patiems smagu dalyvauti ir dainuoti kitiems, ivaiuoti kur nors, bet svarbiausia, kad i?rovams tai b?t? reikalinga. At?j? mon?s ir parauda, ir padainuoja, nes ?ia viskas gyva. Kai kurie pasidaro ?raus, nes nori skamb?ti graiau, nei yra i tikr?j?. Mes dainuojame gyvai, groja gyva muzika ir darome, kaip ieina ?ia ir dabar.
Renginys vyks jau net 11-?j? kart?. Ar ? j? gr?ta tie patys veidai, o gal i?rov? gretos kiekvienais metais vis didesn?s?
Yra nuolatini? i?rov?, m?s? gerb?j?, bet atvyksta moni? ir i kit? rajon?. Atvaiuoja i Ariogalos, Kelm?s, iluvos, Vidukl?s. Patys renginio dalyviai pasidalina informacija su giminai?iais, draugais, kad vyksta toks vakaras. Kiekvienais metais program? vis kei?iame, tod?l i?rov? netr?ksta. Pra?jusiais metais tur?jome rengin? Ariogaloje po COVID epidemijos, bet sal? buvo vis tiek pilna. Kam reikia, tas suino ir randa laiko bei noro pas mus atvykti.
Kaip atrod? pirmasis romans? vakaras? Ar jis buvo s?kmingas?
Pirmasis romans? vakaras vyko senovin?je sal?je ir buvo sujungtas su Ariogalos oki? kolektyvo programa. Tada dalyvi? buvo labai nedaug. Kadangi ne visi mon?s m?gsta folklor?, pus? koncerto buvo folkoro, dalyvavo mokini? folklorinis ansamblis. Antroje koncerto dalyje buvo romansai. Patys dar?me scenografij?, naudojome tai, k? tur?jome ir sugalvojome. Mums patiems buvo smagu, nes skamb?jo jaunyst?s dainos. Prie rengin? buvome isigandusios, neinojome, ar i?rovai priims, kaip jiems atrodysime i alies. Steng?m?s irinkti naujas dainas, neatsibodusias, kad b?t? mums pa?ioms grau ir i?rovams patikt?. Sal?je buvo 500 viet?, jas visas i?rovai u?m? net balkonas buvo pilnas. Negal?jome patik?ti ir labai diaug?m?s.
Kas skatina t?sti tradicij? ir kiekvienais metais kviesti i?rovus ? romans? vakar??
Kolektyvo poreikis rengti romans? vakarus yra labai didelis. Ansamblio nar?s nori imokti nauj? dain?, tod?l kai nuo rugs?jo pradedame sezon?, pirmi m?nesiai yra skirti paruoti romans? vakaro repertuarui. Taip pat reikia pagalvoti, kaip rengsim?s, ukuosim?s. Kiekvienais metais kolektyvas labai laukia io renginio.
Kaip manote, koki? naud? teikia romans? vakaras Raseini? rajono bendruomenei ir kod?l verta jame apsilankyti?
Dabar yra ruduo, saul?s maai, galb?t kas nors jau?iasi labai vienias. Tod?l verta ateiti pab?ti su mon?mis kartu, nes vienatv? mog? labai eidia. Jaunimas nelabai ateina, j? gyvenimas ydi, jiems smagu. Vyresni mon?s, patyr? visoki? igyvenim?, ieko atsvaros tako, at?j? ?ia paverkia, ivalo siel?, pab?na tarp moni?, eina okti. Renginyje visi susirenka gra?s, pasipuo?. Vyresnio amiaus mon?ms to reikia. Susirenkame ? iuos vakarus, nes ne piniguose esm?, svarbiausia, kad renginys paliest? mog?.
A?i? u pokalb?. Linkime graaus ir prasmingo renginio!

Migl? Lisauskait?,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
K?rybini? industrij? fakulteto
Pramog? industrij? katedros student?

Komentarų nėra