AB Lietuvos patas pasitiko 92-?j? gimtadien?

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

iemet lapkri?io 16-?j? Lietuvos patas pasitiko 92-?j? gimtadien?. Lietuvos pato tradicin? spalva geltona, tod?l t? dien? visi Lietuvos pato darbuotojai ?sijung? ? akcij? B?k geltonas ir ? darb? atvyko pasipuo? geltona aprangos detale. Raseinikiai patininkai isiskyr? originalumu moterys pasidabino sumaniai i p?kuot? gelton? si?l? pagamintais karoliaisbei apyrank?mis, o pato virininkui Modestui Kliknai pario nuotaiking? gelton?, p?kuot? kaklarait?.
ia proga pakalbinome Raseini? pato virinink? Modest? Klikn? energing? ir su optimizmu ? savo darb? ir pato ateit? velgiant? va-dov?, kuris, beje, usimin?, kad dar vaikyst?je kolekcionavo pato enklus.

- Kiek met? vadovaujate Raseini? patui ir kaip per tuos metus jisa keit?si?

- Pato virininku prad?jau dirbti prie devynerius metus. Buvo sunkus metas, nes vyko pirmoji pato reorganizacija reik?jo prisitaikyti prie besikei?ian?i? s?lyg? ir imokti reorganizuotai dirbti nauj? darb?. Ta?iau po truput? prad?jau suprasti, kas tas patas ir madaug po met? gerai perpratau darbo pob?d?. V?liau atsirado daug ?vairovi? pl?t?si paslaugos, prie eerius metus prasid?jo ir buvo s?kmingai ?diegta kompiuterizacija. Mes buvome lyg bandomieji pilotai Kauno reagione, nes b?tent nuo m?s? pato buvo prad?tos diegti kompiuterin?s sistemos. Raseini? pato darbuotojai labai gerai ?sisavino kompiuterizuoto darbo specifik?. Mok?m?s, dirbome daug ir su azartu, nepais?me darbo valand?. Paskui mes patys tapome mokytojais perdav?me savo inias ir patirt? kaimynini? rajon? pato darbuotojams.
- Kuo Raseini? patas gyvena iandien?
- Kakada patas i vyriausyb?s gaudavo dotacij?, ta?iau dabar jau daug met? negauname nei lito ir dirbame nuostolingai. Ineiodami spaud?, ypa? kaimo vietov?se, einame ? minus?. Ta?iau dabar ir v?l vyksta nauja reorganizacija. Patas kei?iasi i esm?s, ? j? ateina nauji mon?s i bankini? strukt?r?. Tikiu, kad ie pasikeitimai bus teigiami, patas pagaliau pakils ir prad?s dirbti pelningai.
- Kuo galite pasidiaugti ir kas daugiausia kelia r?pes?i??
- Esame pasitemp?, stengiam?s gerai aptarnauti ir pritraukti daugiau klient?. Didiausias r?pestis -mai pato darbuotoj? atlyginimai. Nor?t?si, kad mon?s udirbt? daugiau. Tikrai galiu pasidiaugti ir labai didiuojuosi savo darbuotojais jie nuoirdiai atlieka sunk? darb?.
- Kiek Raseini? rajone yra pato darbuotoj?? Kaip apib?dintum?te savo kolektyv??
- I viso rajone yra 75 pato darbuotojai. Apskritai pate dirba mon?s, nelink? vilg?ioti ? laikrod? ir skai?iuoti darbo valandas. Bet su kitokiu pai?riu pate ir nepadirbsi turi myl?ti ? darb? ir atiduoti jam ird?. Paprastai jei mogus pate padirba daugiau nei metus, jam tas darbas patinka ir jis pato jau nebaepalieka. Darbuotojai kvalifikuoti, savo darb? imano,
nuolat dalyvauja kursuose, mokymuose.
- Ko linkite Raseini? rajono pato darbuotojams vent?s proga?
- Linkiu stipryb?s, s?km?s tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime ir, inoma, daug sveikatos, nes jos ypa? daug reikia laikininkams tenka dirbti ir per alt?, ir per p?g?, ir per dargan?. Laikininkus gal??iau pavadinti duonneiais, nes jie ? atokiausius rajono kampelius ir vienkiemius pristato ne tik spaud?, bet pagyvenusiems vieniiems mon?ms nuperka visko, ko tik ie paprao – duonos, kruop?, kit? maisto produkt?. Be to, pasikalba, papasakoja naujienas. Kaimo laikininkai dabar lyg socialiniai darbuotojai, negaunantys utai jokio atlygio.
Kelet? klausim? udav?me ir Raseini? pato virininko pavaduotojai Selverinai Eimutienei, ven?ian?iai dvigub? vent?, nes t?dienSelverina pasitiko ne tik Lietuvos pato, bet ir savo gimtadien?. Pavaduotoja pajuokavo, kad galb?t profesijos pasirinkim? nul?m? ir gimimo data, ir tai, kad jos t?vas dirbo laikininku.
- Kiek met? dirbate pate?
- Pate dirbu nuo pat moksl? baigimo, iemet jau skai?iuoju trisdeimt atuntus darbo metus. Penkerius metus dirbau Teli? pate, o paskui ?sidarbinau Raseiniuose. Teko eiti ?vairias pareigas: dirbau ir operatore, ir specialiste, ir revizore.
- Turite didiul? darbo sta?. Kaip patas keit?si per tuos metus?
- Patas dabar yra labai stipriai pasikeit?s. Kai a prad?jau dirbti, nebuvo nei kompiuteri?, nei papras?iausi? skai?iavimo main?li? tais laikais dar skai?iuodavome skaitliukais. Darbuotoj? irgi buvo nedaug, nebuvo motorizuot? laikinink? patas b?davo ineiojamas p?s?iomis. Dabar visikai kita sistema viskas kompiuterizuota. Darbuotoj? skai?ius buvo iaug?s, ta?iau dabar d?l kriz?s ir v?l mainamas. iais laikais pato darbuotojai, laikininkai, turi b?ti isilavin?. Anks?iau krepyje b?davo apie 20 leidini?, o dabar j? yra
imtais. Laikininkas turi mok?ti ir kvitus upildyti, ir apskait? imanyti, ir su mon?mis sugeb?ti bendrauti.
- Kiek Raseini? rajone yra pato darbuotoj??
- Visame rajone dirba 48 laikininkai: Raseini? pate yra 8, i j? 5 aptarnauja miest?, 3 aplinkines gyvenvietes, kiti toliau nuo rajono centro esan?ius miestelius ir kaimus. Visi jie motorizuoti, pat? iveioja savo automobiliais. Rajone yra 16 pato virinink?, 1 pavaduotoja, 10 klient? aptarnavimo specialist?, 4 skirstytojai, 2 lydi pat?.
- Prie ger? deimtmet?, kol dar nebuvo ?sigal?jusios naujausios technologijos, buvo populiaru patu si?sti ranka raytus laikus, sveikinim? atvirukus. O kaip yra dabar?
- I tikr?j? laik? skai?ius yra labai suma?j?s. Dabar daugiausia yra siun?iamos ?vairios s?skaitos, o asmenik? laik? b?na ymiai maiau. Dabar yra mobilieji telefonai, elektroninis patas. inoma, Kal?d? laikotarpiu m?s? darbo kr?vis b?na didesnis padaug?ja siunt?, ypa? ? usien?, siun?iami ir sveikinimai.
- Gal atsimenate kok? nors ne?prast? laik? ar siuntin??
- Viena moteris nuolat patu siun?ia irdut?mis apklijuotus laikus. iaip yra reikalavimas laikus si?sti standartiniame voke. Ta?iau klientas visada teisus ir mes priimame tuos ?domius, igraintus laikus. B?na, kad mon?s ? pato d?ut? primeta tu?i? vok? arba umirta urayti ant voko adres?. Toki? laik? mes neimetame, kur? laik? saugome.
- Ar b?na, kad mon?s neatsiima jiems adresuot? siuntini?? Kaip kontroliuojate siuntini? turin??
- Dabar daug kas usisako prekes patu, ta?iau mogus turi teis? atsisakyti to siuntinio. Tada j? gr?iname pardav?jui. Kai mogus siun?ia Lietuvoje siuntin?, mes jo netikriname siunt?jas upildo special? blank?, kad draudiam? daikt? siuntoje n?ra. Ta?iau jei siuntinys keliauja ? usien?, jo turinys yra tikrinamas. Teko gird?ti, kad kakas i Lietuvos band? ? usien? patu isi?sti sprogmenis.
- Ko linkite pato klientams?
- Didiausias palink?jimas, praymas ir noras, kad mon?s neumirt? m?s? pato. Mes tikrai pasiruo? mielai ir maloniai juos aptarnauti. Visiems esamiems ir b?simiems klientams linkiu geros sveikatos, viesi? dien? ir nepamirti m?s? pato.

Komentarų nėra