Advento tradicijos ir papro?iai: kaip ven?i? buvo laukiama anks?iau

Versija spausdinimui

Gruodio 4 d. 16 val. Atvirame jaunimo centre organizuojamas advento vakaras. Jame kartu su Raseini? rajono kult?ros centro folkloro ansamblio Degule vadove Asta Nikentaitiene bus prisimenami senieji papro?iai, o florist? Kristina Bereckien? sve?ius mokys gaminti tradicinius advento vainikus.
Adventas laikotarpis, prasidedantis ketvirt? sekmadien? prie Kal?das ir usibaigiantis gruodio 24-?j?, v. K??i? dien?. is metas yra susikaupimo, ramyb?s laikas, skirtas besibaigiantiems metams apgalvoti. Art?jant graiausioms met? vent?ms apie advento tradicijas pla?iau papasakoti sutiko folkloro ansamblio Degule vadov? A. Nikentaitien? ir Raseini? krato istorijos muziejaus muziejinink? Loreta Korduien?.
Kokios yra rykiausios advento tradicijos, papro?iai?
Asta: Adventas prasideda nuo v. Andriejaus, iemet jis prasid?jo lapkri?io 27 dien?. Tai yra laikotarpis, kai baigiasi metai, dienos tampa trumpos, o naktys ilgos, tod?l mogus turi daugiau laiko pam?styti apie save, atliktus darbus ir gyvenim?. Jei jis buvo susipyk?s su kuo nors, tai is laikas skirtas susitaikyti, sielai ivalyti. Advento laikotarpiu mon?s rinkdavosi pabendrauti ? kaimo trobas. Susiburdavo visi artimieji, kaimynai ir vakarodavo dainuodavo, juokaudavo, aisdavo ir liaudies imintimi pasidalindavo vieni su kitais. Taip pat is laikas b?davo skirtas nebaigtiems darbams atlikti.
Loreta: Adventas yra tylos, susikaupimo laikas. Jei adventas yra tylusis etapas, tai po Kal?d? mon?s v?sdavo iki pat Trij? Karali?. Anks?iau merginos advento laikotarpiu tur?davo tradicij? einant ? ankstyv?sias miias i?r?ti, ar n?ra palikta vilko p?dsak?. Jei juos pamatydavo, vadinasi, i tos pus?s turi pasirodyti jaunikis ir pasipirti. Kal?d? eglut?s puoimas atkeliavo i liuteronik? krat?. Lietuvoje tai prigijo madaug prie 100 met?. Eglut?s nepuodavo anksti, nes ji b?davo gyva. J? parsinedavo tik K??i? dien? ir puodavo tuo, kas buvo prieinama namuose: obuoliais, saldainiais. Stikliniai aisliukai labiau buvo b?dingi prabangiems namams, dvarams, nes ne visi gal?jo juos ?pirkti.
Ko b?davo negalima daryti advento laikotarpiu?
Asta: Pasninko laikotarpiu mon?s negal?davo valgyti riebiai, tik sergantiesiems buvo taikoma iimtis. Pagrindinis pasninko maistas buvo vanduo ir duona. Per advent? buvo negalima dirbti sunki? darb?, linksmintis, ilgai vakaroti, nes tik?ta, kad gali aplankyti laum?s. Taip pat buvo vengiama eiti ? mik? ir kirsti medius.
Loreta: Raseini? rajone per advent? buvo vengiama daryti tokius darbus, kurie susij? su sukimu: malimas girnomis, kirpimas irkl?mis, ratelio sukimas. mon?s baiminosi, kad sukamasis darbas nesutrukdyt? saul?s gr?imo, kuris prasideda nuo Kal?d?, proceso. Taip pat b?davo negalima vaiuoti ? mik? pjauti r?st? ar rinkti malk?. Buvo laikoma, kad iuo laikotarpiu mike laksto v?l?s ir i surinkt? r?st? pastatytuose namuose vaidensis. Negalima pl?yti plunksn? pagalv?ms, nes teigiama, kad varnos ?siukus gali ineioti. Iimtis taikoma tik tada, jei ruoiama pagalv? jaunamart?s krai?iui.
Kokiais burtais buvo usiimama?
Asta: Visi burtai daniausiai b?davo susij? su santuoka merginos burdavosi ar itek?s. Burt? buvo visoki?. Pavyzdiui, merginos aplink ulin? berdavo aguonas ir klausdavo Andriejaus, ar iais metais itek?s. Vyrai po pagalve d?davo moterik? sijon?, nes tik?davo, kad susapnuos savo b?sim? mon?. Dar buvo tikima, kad prie mieg? pavalgius s?raus maisto galima susapnuoti antr?j? pus?, nes i sapne atne vandens.
Loreta: Daniausiai burtai buvo daromi K??i? nakt?. Merginos ant lapeli? raydavo kandidat? ? jaunikius vardus ir d?davo po pagalve. Ryte vien? lapel? itraukusios inodavo b?simo vyro vard?. Buvo populiaru ? duben? su vandeniu pilti vak? ir i?r?ti, kokia fig?ra matysis j? interpretuodavo kaip lemting? ateities enkl?. Per K??i? vakarien? po staltiese b?davo padedama iaud?, juos mon?s traukdavo pasii?r?ti, kiek jiems liko gyventi.
K? pasi?lytum?te daryti, kad advento tradicijos ilikt?, b?t? puosel?jamos ir ateityje?
Asta: B?t? nuostabu, jei ir mes sugeb?tume taip v?sti, kaip anks?iau, kai nebuvo televizoriaus, telefono, imani?j? bendravimo priemoni?. Rekomenduo?iau iuo laikotarpiu visiems pad?ti mobiliuosius telefonus, ijungti televizori?, pai?r?ti vieni kitiems ? akis. iam metui tai b?t? labai sveika ir likt? daugiau laiko apm?stymams. Pasninkauti taip pat b?t? gerai, iais laikais visko turime per daug. Po tokio pasninko K??i? vakarien? b?t? daug skanesn? ir reikmingesn?.
Loreta: Mano nuomone, tradicij? puosel?jimas prasideda eimoje. Reikia v?sti ventes pagal tradicijas, patiekalus gaminti namuose, o ne pirkti ar usisakyti i restoran?. Taip isaugotume tikr?j? ven?i? svarb? ir jos papro?ius. inoma, edukacijos taip pat padeda isaugoti tradicijas, muziejuje vyksta paskaitos, pamok?l?s vaikams, tod?l turime vilt?, kad gr?? namo jie pasidalina ?gytomis iniomis su artimaisiais.
A?i? u pokalb?. Linkime graaus ir prasmingo ven?i? laukimo!
Migl? Lisauskait?,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
K?rybini? industrij? fakulteto
Pramog? industrij? katedros student?

Komentarų nėra