Aitvar? vent? Girkalnyje

Versija spausdinimui

Jei paleis?iau iandien aitvar?, ar toli jis skrist?, k? net?? Senov?je aitvarai nedavo g?rybes: gr?dus arba pinigus. O iandien? Skrajoja aitvarai padebesiais lyg pranedami inias, kuri? sulauk? b?name laimingi mes. Graiai sklendiantis aitvaras kvie?ia pasvajoti apie skryd?…
Kaip manote, kiek laiko monija jau leidia aitvarus? Ami?? T?kstantmet?? imt? met?? I tikr?j? tikslaus atsakymo neinome, ta?iau seniausi aitvarus vaizduojantys pieiniai buvo sukurti 95009000 m. prie m?s? er?, taigi mon?s aitvarus leidia jau maiausiai 11 t?kstan?i? met?.
Aitvarai kasmet skraido ir Girkalnyje liepos 29-?j? jau ketvirtus metus i eil?s vyko Aitvar? vent?. Renginio metu skraidinome aitvarus, pie?me kreidel?mis, aid?me ?vairius aidimus, sportavome, d?kome put? debesyse. Taip pat dalyvavome saugaus eismo veiklose kartu su Raseini? policijos bendruomen?s pareig?nu Dariumi Jonai?iu ir uniuku Amsiu vaikai ir j? t?veliai bei seneliai prisimin?, kaip saugiai elgtis gatv?je einant p?s?iomis ar vykstant transporto priemon?mis, buvo apdovanoti ?vairiais prizais, prisidedan?iais prie gyventoj? saugumo (Girkalnio kaim? bendruomen? dalyvauja konkurse ,,Eismo saugumas bendruomen?se 20222023 m.), taip pat susipainome su pareig?no profesija, apranga, darbo ?ranga ir ?rankiais, aptar?me saugumo problemas bendruomen?se, miesteliuose.
Visi Aitvar? vent?je vykusi? konkurs? dalyviai buvo apdovanoti. D?kojame vent?s r?m?jams: erkn? eimos bitynui ,,erkno medus, Almai ir Vytautui Okockiams ir j? ,,Sodo turtams, Aurai ir Edmundui Ignatavi?iams, Danutei ir Vygantui Jokams ,,Mamos kepiniai, AB ,,Gr?tai u param? ir ?steigiant puikius prizus, Girkalnio seni?nijai u pagalb? ?gyvendinant ios vent?s id?j?. D?kojame ir informaciniams r?m?jams: Alio Raseiniams ir Raseini? naujienos. Pasaulyje n?ra didesnio turto u draugyst?. A?i? visiems vent?s dalyviams! D?kojame, kad mylite savo krat?, savo bendruomen? ir puoiate j? gerais darbais!
Kartais trumpa akimirka gali suteikti daugiau diaugsmo negu visas gyvenimas, tod?l suteikime kiekvienai dienai ans? tapti graiausia gyvenimo diena. B?kime laimingi ir sveiki, saug?s ir aitvaro g?rybi? kupinomis irdimis bei rankomis. Iki kito karto, gero v?jo!
Girkalnis kaim? bendruomen?s
informacija

Komentarų nėra