Akredituota Raseini? TVM laukia moksleivi?

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

iais metais Raseini? technologijos ir verslo mokykla gali didiuotis auktu pasiekimu jai buvo akredituota vidurinio ugdymo programa. Taigi ir ateityje joje besimokantys gal?s ?gyti tiek vidurin?j? isilavinim?, tiek profesij?. Tokiu b?du pagal iuo metu taikom? vietimo reform? Raseiniuose liks tik dvi institucijos, suteikian?ios vidurin?j? isilavinim?: Prezidento Jono emai?io gimnazija ir Technologijos ir verslo mokykla. Pagal ?gyt? akreditacij? Raseini? rajono vietimo sistemoje atsirado naujo tipo ugdymo ?staiga – profesin? mokykla, turinti technologin?s gimnazijos skyri?. Ar pasikeis dabartinis mokyklos pavadinimas spr?s dalinink? susirinkimas.

Technologijos ir verslo mokykloje pagr?stai didiuojamasi ne tik pager?jusiais moksleivi? lankomumo ir paangumo rodikliais, bet ir ?gyvendinamais projektais.Pasak Raseini? TVM direktor?s Aurelijos Drag?nait?s, akreditacijai mokykla ruo?si bema itis? penkmet?, nes pagal projekt? akreditacija tur?jo b?ti atlikta 2008 m. Kadangi tuo metu mokykla neatitiko privalom?j? kriterij?, buvo paprayta vietimo ir mokslo ministerijos akreditacij? atid?ti.Nuo t? met? administracijos ir viso darbuotoj? kolektyvo ?d?to didiulio darbo d?ka mokyklos rodikliai gerokai oktel?jo. Pagal paskutini? trej? met? mokini? mokymosi s?kmingumo poky?ius, i galimo surinkti 21 balo mokyklai buvo skirti 18. Tai puikus rodiklis.
Kadangi m?s? silpna vieta buvo moksleivi? lankomumas, tai daug dirbome ia linkme. Teko imtis pakankamai griet? priemoni?. Per trejus metus lankomumas pager?jo 25 proc. iuo rodikliu steb?josi netgi ministerijos specialistai. Na, bet is nuopelnas yra visos mokyklos bendruomen?s. Apskritai u pasiekt? rezultat? esame d?kingi visiems: mokytojams, t?vams, aptarnaujan?iam personalui, socialiniams partneriams, mokyklos dalininkams, – sak? A. Drag?nait?.
Technologijos ir verslo mokykloje pagr?stai didiuojamasi ne tik pager?jusiais moksleivi? lankomumo ir paangumo rodikliais, bet ir ?ia ?gyvendinamais projektais. Pagal skirtingas programas (Simulith verslo praktin? mokym? ir Lietuvos Junior Achievement (LJA) mokom?j? mokini? bendrovi? program?) mokykloje veikia dvi mokomosios bendrov?s. Vivat Eco veiklos pob?dis ekologik? konditerijos gamini? gamyba, mamenin? ir didmenin? prekyba, mamenin? prekyba nespecializuotose parduotuv?se. Jaunieji Oliveriai gamina konditerijos ir kulinarijos produktus, vykdo didmenin? ir mamenin? prekyb?, gamina suvenyrus su mokyklos atributika bei parduoda. Jos turi piln? valdymo strukt?r?, registracij? ir kitus atributus, reikalingus ?moni? veiklai. Ateityje tikimasi, kad mokini? bendrovi? skai?ius padid?s. Vykdomi ir kiti projektai. tai visikai neseniai buvo laim?tas konkursas d?l automobili? mechanini? dirbtuvi? atnaujinimo. Bus tvarkomi pastatai,
ple?iama ?rangos baz?. Kiek anks?iau buvo atnaujintos stali? dirbtuv?s bei j? technologin? ?ranga.Dabartiniu metu tarp stojan?i?j? populiariausia automobili? mechaniko specialyb?, taip pat vis daniau renkamasi ir vir?jo profesij?. iais metais paklausi staliaus specialyb?. Galb?t i dalies pasirinkimui ?tak? daro ir atnaujinta mokymo baz?. Per atvir? dur? dienas atvyk? sve?iai, tiek m?s?, tiek kit? rajon? gyventojai, lieka patenkinti gyvenimo ir mokymosi s?lygomis. Be pamin?t? profesij?, baig? pagrindinio ugdymo program? dar gali pasirinkti tarptautini? veim? vairuotojo ekspeditoriaus, padav?jo -barmeno, smulkaus verslo paslaug? teik?jo specialybes.

Komentarų nėra