Aktualijos

Vasaros palydos jaunimo centre (0)

Paskutin? vasaros diena tai diena, kurios eigoje ? vasaros prisiminim? skryni? sudedame paskutinius nuotykius, il?iausias emocijas ir igyventus jausmus. i? dien? dauguma moni? igyvena nostalgij?, o ird? pradeda kutenti ilgesys.

Skaityti daugiau

Svarbu s?moningai priimti sprendim? nebevartoti alkoholio (0)

2019 metais Lietuva pateko ? daugiausia alkoholio vartojim? sumainusi? ali? penketuk?. Nuo 2015 iki 2019 met? vienam 15 m. ir vyresniam Lietuvos gyventojui tenkan?io gryno alkoholio kiek? pavyko sumainti net

Skaityti daugiau

Ir v?l nuvilnijo Rugs?jo aidas (0)

Rugs?jo pirmoji Mokslo ir ini? diena! ioje dienoje telpa viskas noras tobul?ti, asmeninis augimas, b?dingos tobulumo paiekos, smalsumas ir suvokimas, kad nor?damas neatsilikti nuo pasaulio turi nuolat engti ingsnel? pirmyn.

Skaityti daugiau

Ketvirtoji Liolingos fiesta vasar? ubaig?me smagiai (0)

Rugpj??io 20 d. Kaulaki? vasaros estradoje vyko ketvirtasis gyvai muzik? atliekan?i? poproko grupi? respublikinis festivalis ,,Liolingos fiesta. ?angin? sveikinimo od? tar? ir pirm? dain? atliko

Skaityti daugiau

Robotikos dirbtuv?l?s vaik? iradingum? ugdanti veikla (0)

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje jau penktus metus veikia robotikos dirbtuv?l?s. Per usi?mimus vaikai tampa maais irad?jais, patys konstruoja robotus, imoksta juos programuoti, dirbti komandoje.
Robotikos usi?mimai skirti pradini? ir vyresni?

Skaityti daugiau

Vasaros stovykla Judinam vasar? 5 (0)

Lieting? rugpj??io 7 dien? b?rys jaunuoli? i trij? rajon? Raseini?, Radvilikio ir Pakruojo jaunimo centr? ir erdvi? susirinko ? jungtin? stovykl? Judinam vasar? 5. iais metais stovykla

Skaityti daugiau

Iniciatyva Atverk duris vasarai (0)

Atuntus metus vykstanti iniciatyva Atverk duris vasarai, kuri? organizuoja Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras ir vietimo, mokslo ir sporto ministerija, kviet? mokyklas, bibliotekas, muziejus, kitas ?staigas vasar? atverti duris ir

Skaityti daugiau

Prab?gusios vasaros ?sp?diai (0)

iais metais Betygalos biblioteka antr? kart? prisijung? prie vietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centro iniciatyvos Atverk duris vasarai. Kiekvien? savait? maieji betygalikiai tur?jo galimyb? dalyvauti

Skaityti daugiau

Vaik? dienos stovykla Butkik?je (0)

Rugpj??io 79 dienomis Butkik?s bibliotekoje, bendruomen?s sal?je, urmuliavo b?rys vaiku?i?, skamb?jo juokas. Dalyvavome vietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyvoje Atverkime duris vasarai, organizavome vaik? dienos stovykl? Draugauju, skaitau, tyrin?ju, mokausi.

Skaityti daugiau

R. Jegnorien?s tradicini? audini? paroda (0)

2023 met? Europos paveldo dien? tema Gyvasis paveldas: meistrikumo laboratorija. Raseini? krato istorijos muziejus atliepia tem? pristatydamas kult?ros paveldo k?r?j? Ramut? Jegnorien?, gaivinan?i? ir puosel?jan?i? audimo tradicij?.
R. Jegnorien?s tradicini?

Skaityti daugiau