Aktualijos

Raseini? luotos veidrodis (46)

Kam Taryboje atstovauja L. Kavaliauskas?
Sigitas GUDI?NAS
Daugiau kaip du deimtme?ius Ariogalos miesto centre st?kso m?rinis nenaudojamas monstras Raseini? melioracijos pastatytas, bet taip

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (0)

Region? krepinio lyga
Prasideda atkrintamosios varybos. Raseini? ,,Rasai krepinio komandos varovai Neringos ,,Kuriai. Pirmosios rungtyn?s vyks vasario 10 d. 18 val. ,,Karpyn?s

Skaityti daugiau

Savaitgal? startavo Karpyn?s ledas 2012 (2)

Albinas STAKAUSKAS
Pra?jus? sekmadien? kaimo turizmo sodyboje Karpyn? ant tvenkinio ledo vyko automobili? ir motocikl? lenktyn?s Karpyn?s ledas 2012. Jose usiregistravo ir dalyvavo 76 lenktynininkai i visos Lietuvos. Pagal klasifikacij?

Skaityti daugiau

Mergait?s aid? kvadrat? (2)

Mokyklos 5-6 klasi? kvadrato mergai?i? komanda laim?jo rajonines mokini? olimpinio festivalio varybas. Toliau atstovaudamos Raseini? rajonui dalyvavo zonin?se varybose, kuriose u?m? pirm?j? viet?. Mergait?s ?gijo teis? rungtyniauti tarpzonin?se varybose,jose ikovojo

Skaityti daugiau

Tytuv?nikiai tiesiasi po tragedijos (0)

Nijol? PETROI?T?
Tikriausiai nerasime Lietuvoje mogaus, kuris neb?t? gird?j?s apie ketvirtadien? Tytuv?nus itikusi? nelaim?, apie j? pasididiavimu buvusio ir vienu ?domiausi? ir didiausi? sakralin?s architekt?ros paminkl? visoje iaur?s Ryt? Europoje laikyto

Skaityti daugiau

Mokykl? tut?jimo metas (0)

Ilona PETROEVI?IEN?
Antanas Baranauskas giedojo apie Lietuvos gro?: Kalnai ant kaln?, o ant t? kaln?/ Kalnai ir mai kalneliai. Apie Lietuvos vietimo situacij? b?t? galima raudoti: Reforma ant reformos, o ant

Skaityti daugiau

Raseini? luotos veidrodis (25)

Rajono savivaldyb?s tarybos opozicionieriai nu?jo kryiaus kelius, kad Naujame ryte nebelikt? j? veidrodio. Taigi nuo iol Raseini? luotos veidrodis bus spausdinamas didiausi? tira? turin?iame savaitratyje Alio, Raseiniai.
D. Ulicko skundas

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (1)

Region? krepinio lyga
Raseini? ,,Rasai pra?jus? savaitgal? aid? dvejas lygos rungtynes su auk?iau turnyrin?je lentel?je esan?iais varovais. Sve?iuose teko pripainti grup?s lyderi?

Skaityti daugiau

Kas apkarp? angelams sargams sparnus? Naujuose r?muose – nepaj?gios paj?gos (3)

Aura NEIDERYT?
Jau tre?ius metus i eil?s kriminalin? situacija rajone prast?ja. Tai rodo ir policijos ataskaitoje pateikiami duomenys. Trims tyr?jams i?jus motinyst?s (t?vyst?s) atostog? lik? pareig?nai d?l laiko stokos kai kurias

Skaityti daugiau

Socialini? paslaug? centras jau ?siv?l? ? teismus (13)

Ugn? TIMONYT?
Raseini? socialini? paslaug? centras tik praeito rugpj??io antroje pus?je atvent? ?kurtuves kaip savarankika vieoji ?staiga (V?), bet jai jau reikia minti teism? slenks?ius d?l pasikeitusio jos statuso, nes ?

Skaityti daugiau