Aktualijos

K?rybingieji Velyk? medio k?r?jai. (0)

Kovo 25 balandio 5 d. Girkalnio darelyje organizavome akcij? Sukurkime Velyk? med?. Nusprend?me vaiku?i?, j? t?veli? ir seneli? padedami papuoti med? lauke. Gaila, kad oras mums buvo nepalankus, nes

Skaityti daugiau

Vaik? Velyk?l?s (0)

Atostogos baig?si, bet Velykos neliko pamirtos Ilgii? pagrindin?je mokykloje. ?ia Vaik? Velyk?l?s!
I anksto mokytoja Ingrida kviet? vaikus pieti velykinius pieinius ir si?sti ? ,,Naisi? vasaros konkurs? Vaik? Velyk?l?s. Vaikai pie?

Skaityti daugiau

Margu?i? vent? (0)

Blinstrubiki? socialin?s globos namuose vyko margu?i? vent?. Darbuotojai ir gyventojai sune? graiausius margu?ius, sureng? parod?. Raseini? krato istorijos muziejaus darbuotojos Loreta Korduien? ir Lina Vapsevi?ien? papasakojo apie Velyk? papro?ius, kiauini?

Skaityti daugiau

Tegu pasaka nesibaigia (0)

Grai, skambi, nuostabi pasaka taip norisi apib?dinti rengin?, vykus? kovo 22 d. Raseini? meno mokyklos Ariogalos filialo sal?je. ?ia t?dien pirm?kart vyko respublikinis meno muzikos mokykl? filial? jaun?j? pianist?

Skaityti daugiau

Priemokyklinuk, gatv?j b?k atsargus! (0)

Kovo 1822 d. Girkalnio darelio priemokyklinio ugdymo grup?je vykd?me projekt? Gatv?j b?k atsargus ito mokyk ir draugus.
Projekt? prad?jome aptardami, kaip reikia saugiai elgtis gatv?je, namuose ir kitose vietose. Ianalizav?

Skaityti daugiau

Suaugusi?j? dail?s studija engia pirmus, bet tvirtus ingsnius (0)

Raseini? krato istorijos muziejus nuo seno gars?ja ?domiomis edukacin?mis programomis, renginiais. ?ia nuolat iekoma nauj? darbo form?. Dr?sus ingsnis buvo prie muziejaus steigti suaugusi?j? dail?s studij?. Ta?iau jis ne tik

Skaityti daugiau

Dalyvavome tarptautiniame projekte Turkijoje (0)

Kovo 1522 d. Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos mokinys Mantas Andriukaitis ir mokytoja Aura ulinskien? dalyvavo tarptautiniame projekte Youth in Action, kuris vyko Dijarbakyro mieste Turkijos pietry?iuose. Kelion?s tikslas nebuvo lengvas,

Skaityti daugiau

Sveikas, pavasari! (0)

Ariogalos lopelio-darelio Drugeli? grup?s vaiku?iai su vyresniosiomis aukl?tojomis Elena Vaivadiene ir Laimute Baltruaitiene kovo m?nes? vykd? projekt? Kur m?s? pauk?iai, paukteliai, pauktyt?s?. Projekto metu vaiku?iai susipaino su pavasar? gr?tan?iais pauk?iais,

Skaityti daugiau

Zoologijos sode ikilmingai ik?l?me inkilus (0)

Kovo 25 d. jaunieji miko bi?iuliai, mokytojai ir mikininkai i visos Lietuvos, tarp j? ir aiginio Prancikaus ivickio pagrindin?s mokyklos jaunieji miko bi?iuliai, Kauno zoologijos sode ikilmingai pakabino 40 inkil?

Skaityti daugiau

Valdia renkasi automobilius (25)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Kas gal?t? pasi?lyti keturis naujus lengvuosius automobilius? Vien? madaug u 100 t?kst. lit? ir dar tris madaug po 70 t?kst. lit? u kiekvien?. Tok? galvos?k? sprendia Raseini? rajono

Skaityti daugiau