Aktualijos

Raseini? scenoje Trys mylimos (0)

Albinas STAKAUSKAS
Balandio 15-oji Kult?ros diena, beje, iemet ji sutapo su Atvelykiu. ia proga Raseini? kult?ros centro darbuotojai i?rovams padovanojo emait?s klasikin? veikal? spektakl? Trys mylimos. ? spektaklio premjer? sugu?jo

Skaityti daugiau

Balandio 20-oji Tarptautin? kovos su triukmu diena (2)

Stanislava TIJ?NAITIEN?
Apie triukmo al? sveikatai monija inojo jau gilioje senov?je. Istorijos altiniai mini, kad jau antikin?s Romos gyventojai skund?si miesto valdiai, jog i udraust? ankstaus ryto metu ginti ? ganyklas

Skaityti daugiau

Prikeltas naujam gyvenimui (2)

Pranas LAURINAVI?IUS
Keturi keliai, vedantys ? Betygal?, susikerta miestelio vidury prie ididiai stovin?io Vytauto Didiojo paminklo. Pagarbiai pavelg? ? isaugot? Vytauto paminkl?, pasigro?j? baltos bany?ios viesa, galime diaugtis dar vienu brangiu

Skaityti daugiau

Velykinis krepinio turnyras altinio vidurin?je mokykloje (0)

Balandio 11 d. altinio vidurin?je mokykloje ? tradicin? krepinio turnyr? susirinko keturios vaikin? komandos i Raseini?, Ariogalos bei Jurbarko.
Pirmieji ib?go ? aiktel? altinio vidurin?s mokyklos komanda su varovais i Ariogalos

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (0)

Rajono vyr? krepinio pirmenyb?s
B lygos atkrintamosiose varybose Lukn?-1 ?veik? K. B. Vidukl? komand? rezultatu 71:67, laim?jo serij? 2:0 ir pateko ? kit? etap?. Klevas taip pat ?veik? savo varovus KKSC-2

Skaityti daugiau

D?l hipodromo v?jai Savivaldyb?s taryboje (0)

Aura NEIDERYT?
Pagreit? ?gauna ne tik Raseini? hipodromo statybos darbai, ta?iau ir dalinink? nesutarimai. Raseini? r. sav. meras Remigijus A?as tre?iadien? (balandio 11 d.) vykusiame Savivaldyb?s tarybos pos?dyje isak? savo nuomon?

Skaityti daugiau

Mero ataskaita pranoko visas ankstesnes (13)

Albinas STAKAUSKAS
Vien? valand? deimt minu?i? tiek truko Savivaldyb?s mero Remigijaus A?o ataskaita Tarybos 25-ajame pos?dyje. Neabejotinai tai buvo ilgiausia i vis? mer? skaityt? ataskait?. Simbolika tai, kad pos?dis vyko

Skaityti daugiau

Raseini? hipodromas naujos galimyb?s ir vizijos (0)

Aura NEIDERYT?
Raseini? hipodrome iuo metu statyb? darbai. U Europos S?jungos paramos fond? l?as ikils nauja i?rov? trib?na, nusidrieks pailgintas irg? b?gimo takas, bus sutvarkyta ir aptverta aplinkin? teritorija bei

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (0)

Rajono vyr? sal?s futbolo pirmenyb?s .
Baig?si futbolo pirmenybi? reguliarusis sezonas. Paskutiniai susitikimai parod?, kad atkrintamosiose rungtyn?se laukia labai atkakli kova. Reguliariojo sezono nugal?tojais tapo Danspino futbolininkai, kurie i karto pateko

Skaityti daugiau

Grai ataskait? t?sa (1)

Kristina BENDI?T?
Ar idr?st? kas suabejoti ios kadencijos rajono Tarybos darbingumu?
Paskutini?j? kovo dekad? sugeb?jo pos?diauti net trejet? kart?. Deja, pos?diaujan?i?j? nebuvo gausu. tai kovo 29 d. vyko jau 24-asis tarybos pos?dis,

Skaityti daugiau