Aktualijos

Mano Ariogala (0)

Pasaulis pro fotoobjektyv?
Steponas NACIUS
Jaunut? ir nedr?si, be galo avi mergait? su dideliu fotoaparatu toki? a Aid? Nacevi?i?t? pirm? kart? ivydau prie metus. Mergait? pasiymi iskirtiniu vilgsniu ? j? supant?

Skaityti daugiau

Mano Ariogala (0)

Sal?s futbolo fiesta Ariogaloje
Gintar? GREI?I?T?
Ariogalos sal?s futbolo ?empionatas ?sib?g?jo. Suaista jau 15 grup?s varyb? i 21, kuri? scenarijai susiklost? skirtingai ir ne visada rezultatai atspind?jo ?vykius aiktel?je. ?empionatas pasiymi ?var?i?

Skaityti daugiau

Ma? verslinink? dideli vargai arba pasl?pti (3)

Ilona PETROEVI?IEN?
Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s nutarimu nuo 2012 m. gegu?s 1 d. kasos aparatus prival?s naudoti ne tik individualia veikla besiver?iantys gyventojai, prekiaujantys maisto produktais, bet ir kita prekybos veikla besiver?iantys

Skaityti daugiau

Jie buvo smerkiami, bet liko teis?s (6)

Pranas LAURINAVI?IUS
Pirmieji nepriklausomyb?s metai kaimo mon?ms buvo be galo audringi, pilni neinios ir abejoni? d?l to, kas vyksta kol?ki? griovimas, em?s ?kio reforma. Dauguma moni? tik?jo populistin?mis kalbomis, g?sdinimais,

Skaityti daugiau

Konkursas Lietuvos ponia 2011 raseinikei atne? pergal? (4)

Petras Naujokaitis
D?l aviausios damos vardo alia greitkelio Vilnius Kaunas ?sik?rusiame restorane Bajorkiemis varesi 10 moter? i vis? keturi? alies region?.
Visos jos isilavinusios, veiklios, turin?ios eimas ir auginan?ios vaikus.
Ketvirt? kart?

Skaityti daugiau

Gelb?jimosi ratas vaikai (1)

Nijol? PETROI?T?
Rinkelik?s Linos Drag?nait?s gyvenimas itin audringas, ta?iau spalv? jame labai maai. Pasak vieno panekovo, ?ia b?sima tema, keit?si tik vyrai ir svaigal? pavadinimai, o visa kita gyvenimo

Skaityti daugiau

Naminuk?s marrutas: Pagojukai – Kelm? (0)

Ugn? TIMONYT?
Kelm?s kriminalin?s policijos pareig?nai kartu su iauli? apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patruli? rinktin?s 1-osios kuopos kinologais sulugd? naminuk?s versl? Pagojuk? seni?nijos Dvarvie?i? kaime, be ios ?mon?s teikiamos produkcijos paliko

Skaityti daugiau

Prabaudos istorija t?siasi (2)

Kristina BENDI?T?
Pernai ES l?omis prad?tas ?gyvendinti projektas Raseini? miesto Prabaudos tvenkinio ivalymas, kainav?s 879 840 Lt ir 45 ct, laiko-mas ?gyvendintu ir ubaigtu. Audra, rugs?j? siaut?jusi d?l tvenkinyje usilikusio dumblo,

Skaityti daugiau

Rinkimai Vietos veiklos grup?je be staigmen? (0)

Albinas STAKAUSKAS
Pra?jus? penktadien? suauktas Raseini? rajono vietos veiklos grup?s (VVG) Raseini? krato bendrija ataskaitinis rinkim? susirinkimas. Jame vyko pirmininko, valdybos nari?, revizoriaus rinkimai, priimti nauji nariai, svarstytas ?stat? keitimo klausimas

Skaityti daugiau

Gyventojai persp?jami susir?pinti nuotekomis (2)

Albinas STAKAUSKAS
Pastaruoju metu tiek Aplinkos apsaugos agent?ra, tiek UAB Raseini? vandenys sulaukia nemaai skund? d?l gyventoj? netinkamai tvarkom? nuotek?. mon?s piktinasi, kad kaimynai neretai pakv?pina alia j? sklyp? esan?ias teritorijas,

Skaityti daugiau