Aktualijos

Sveikuoli? savait? dareliuose (0)

Vasario 1822 d. lopelyje-darelyje Liepait? ,,Kod?l?iuk? grup?je buvo vykdomas sveikos gyvensenos projektas ,,Sveikatos savait?. Savait? prad?jome higienos ?g?di? ugdymu. ? sve?ius pasikviet?me darelio bendrosios praktikos slaugytoj? Danut?. Vis? dien? lavinome

Skaityti daugiau

Ant vadovo karia benamius unis (3)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Raseini? komunalinio ?kio vadovas J. Kiauas pasijuto pjudomas unimis. R. A?o ?p?dinis meras A. Mielinis pareik?, kad d?l rajone valkataujan?i? un? J. Kiauui gresia nuobaudos. Bet direktorius teigia nenusipeln?s

Skaityti daugiau

R. A?ui kia suol? (5)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Europarlamentaras Juozas Imbrasas savaitra?iui Alio, Raseiniai teig?, kad susijungus Darbo bei Tvarkos ir teisingumo partijoms R. A?as gali tik?tis vietos tik ant atsargini? suolelio. Bet ambicingasis Raseini? politikas link?s

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (1)

Rajono vyr? krepinis
Pagrindin?je pirmenybi? grup?je suaisti keturi susitikimai. Dairena nugal?jo Julis? 74:57, Joseda sunkokai ?veik? Jaunius-B 92:82, Danspinas-1 gana utikrintai ?veik? Vidukel? 77:61, Senasis emaitis ikovojo pergal? prie Danspin?-2 82:66.
I?kio

Skaityti daugiau

Skolininkai atakuoja parduotuves (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Nor??iau s?rio, deros ir meduoli?. Pinigus atneiu po savait?s, toks pirk?jo praymas Maximoje b?t? nesuvokiamas. Bet tik ne kaimo parduotuv?se. Jos tapo maisto kredito ?staigomis, teikian?iomis paskolas produktais,

Skaityti daugiau

Atnaujintam hipodromui profesional?s irgininkai (13)

Kristina BENDI?T?
aliokristina@gmail.com
Pernai statyb? ?kar?iu kunkuliav?s Raseini? hipodromas, atrodo, snaudia iemos miegu. Ta?iau V? Raseini? hipodromo direktorius Remigijus Pokus patikina, kad finio tiesioji nebetoli bema 70 proc. rekonstrukcijos darb? jau

Skaityti daugiau

alia Nemak?i? iekos duj?? (17)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Skal?n? duj? valgybos darbai numatomi ne tik Taurag?s, bet ir Raseini? rajone. Apie tai kalb?jo ? Raseinius atvyk? Taurag?s rajono bendruomeni? nariai, kurie bando sukelti protest? bang? prie JAV

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (1)

Sporto naujienos
Rajono vyr? krepinis
Suaistos dar eios pirmenybi? rungtyn?s. Pagrindin?je grup?je visi susitikimai pasiym?jo atkaklumu i?rovams tikrai buvo malonu steb?ti rungtynes. Jauniai-B ilgai prieinosi Senajam emai?iui, tik rungtyni? pabaigoje iryk?jo

Skaityti daugiau

Per medicinos punktus su kirviu (5)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Kaimo vietov?se esan?i? medicinos punkt? ilaikymas per brangus. Tod?l planuojama t? tinkl? apkapoti sumainti. Bet ar toks apkapojimas neatkirs kaimo moni? nuo medicinos ?staig?? Ar nepasmerks

Skaityti daugiau

Liko be paalp? (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
?kio banko veiklos sustabdymas Raseini? rajone smog? paeidiamiausiai gyventoj? grupei socialiai remtiniems asmenims ir daugiavaik?ms eimoms. Paalp? negavo apie 340 asmen? ir daug eim?. I viso neimok?ta

Skaityti daugiau