Aktualijos

Mero ataskaita pranoko visas ankstesnes (13)

Albinas STAKAUSKAS
Vien? valand? deimt minu?i? tiek truko Savivaldyb?s mero Remigijaus A?o ataskaita Tarybos 25-ajame pos?dyje. Neabejotinai tai buvo ilgiausia i vis? mer? skaityt? ataskait?. Simbolika tai, kad pos?dis vyko

Skaityti daugiau

Raseini? hipodromas naujos galimyb?s ir vizijos (0)

Aura NEIDERYT?
Raseini? hipodrome iuo metu statyb? darbai. U Europos S?jungos paramos fond? l?as ikils nauja i?rov? trib?na, nusidrieks pailgintas irg? b?gimo takas, bus sutvarkyta ir aptverta aplinkin? teritorija bei

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (0)

Rajono vyr? sal?s futbolo pirmenyb?s .
Baig?si futbolo pirmenybi? reguliarusis sezonas. Paskutiniai susitikimai parod?, kad atkrintamosiose rungtyn?se laukia labai atkakli kova. Reguliariojo sezono nugal?tojais tapo Danspino futbolininkai, kurie i karto pateko

Skaityti daugiau

Grai ataskait? t?sa (1)

Kristina BENDI?T?
Ar idr?st? kas suabejoti ios kadencijos rajono Tarybos darbingumu?
Paskutini?j? kovo dekad? sugeb?jo pos?diauti net trejet? kart?. Deja, pos?diaujan?i?j? nebuvo gausu. tai kovo 29 d. vyko jau 24-asis tarybos pos?dis,

Skaityti daugiau

Vidukl?s parapijai 10 bal? (3)

Pranas LAURINAVI?IUS
Raseini? dekanato bany?ios priklauso Kauno arkivyskupijai, kuriai jau daug met? vadovauja Arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevi?ius.
Kovo 23 dien? Jo Ekscelencija drauge su Raseini? dekanato dekanu Juozu Kaknevi?iumi lank?si Vidukl?s parapijoje.

Skaityti daugiau

Kod?l gyvename apsinerkt?? (1)

Aura NEIDERYT?
? redakcij? kreip?si Jaunimo g. 23 gyvenanti skaitytoja. Janina prisista?iusi moteris bais?josi tvarka savo daugiabutyje laiptin?s nedaytos, kai kur net plastikiniai langai nesud?ti, perdegus elektros lemputei tenka patiems

Skaityti daugiau

Sporto naujienos (0)

Rajono vyr? sal?s futbolo pirmenyb?s
Danspinas Dubysa 4:3, Vienyb?-2 Legionas 3:9, Legionas Viesulas 3:7, Vienyb?-2 Vienyb?-1 4:14, Policija Dubysa 6:15.
Rajono vyr? krepinio pirmenyb?s
Prasid?jusios krepinio pirmenybi? B

Skaityti daugiau

Politinis sprendimas: europiniai milijonai nereikalingi (5)

Aura NEIDERYT?
Lietuviai m?gstanti paradoksus tauta. Visuomet stebinome savo sugeb?jimu imti kyius, o tai Europos S?jungos paramos fond? dosniai atkito pusantro milijono paimti nesiteik?me. Kain, ar saulutei pakaitinus ? plikes

Skaityti daugiau

Ariogalos seni?nijoje apipl?tos ir iauriai sumutos senol?s (0)

Albinas STAKAUSKAS
Pirmadien? 10.22 val. Raseini? policijos komisariatas gavo telefonin? praneim?, kad Ariogalos seni?nijos Molupi? kaime gali b?ti apipl?tos vienkiemyje gyvenan?ios pensinio amiaus seserys. Pareig?nai nedelsdami nuvyko ? ?vykio viet?. Pagal

Skaityti daugiau

Politikai atlaik? vadov? ataskaitas (0)

Kristina BENDI?T?
Pastar?j? savait? rajono Taryba pos?diavo net por? kart? ir patvirtino pikantik? sprendim? projekt? skai?i? 66. Dauguma svarstyt? klausim? pra?jusi? met? ataskaitos: 22-ajame pos?dyje, vykusiame kovo 22 d.,

Skaityti daugiau