Aktualijos

Nauja paroda Tu jo numyl?ta T?vyn?! Maironio t?vik?je Bernotuose (0)

Raseini? krato istorijos muziejus, saugodamas ir puosel?damas Lietuvos dainiaus, poeto, kunigo Jono Ma?iulio-Maironio atminim?, brandindamas liaudies ir iuolaikinio meno raik? tradicijas, kas penkeri metai inicijuoja respublikines dail?s parodas Tu jo

Skaityti daugiau

Laim?jimai tarptautiniame konkurse (0)

iemet Baltarusijoje vyko XVII tarptautinis tapybos ir grafikos konkursas Mano gimtin?je. iame konkurse dalyvavo ei Raseini? rajono kult?ros centro dail?s studijos jaunieji k?r?jai.
Konkurso darbus vertino profesionali iuri menininkai ir mokytojai,

Skaityti daugiau

Ambasadori? susitikimas Betygaloje (0)

Raseini? rajone ugdymo turinio atnaujinimui s?kmingai ?gyvendinti pavasar? rajonin? ugdymo turinio (toliau UT) koordinavimo komanda atrinko 16 dalyk? mokytoj?, kuriems pirmiems buvo sudaryta galimyb? mokytis. Mokytis tam, kad paskui

Skaityti daugiau

Prezident? pasikeitimo ceremonija su malda (0)

Raseini? Rotary klubas prezident? renka vien? met? laikotarpiui. 20212022 metais klubui vadovavo Silva Morkevi?ien?. 20222023 met? kadencijai irinktas Arminas Elijoius. Atlikti i? prezident? pasikeitimo ceremonij? atvykome ? Tytuv?n? piligrim? centr?.
Prad?jome

Skaityti daugiau

Vidukl?je tarptautin? pradinuk? stovykla (0)

Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijoje, pasibaigus mokslo metams, birelio 1317 dienomis vyko pradini? klasi? mokini? stovykla M?s? praeit? sen? piliakalniai mena. Stovyklavo 40 m?s? gimnazijos pradini? klasi? mokini? ir 5 ukrainie?i?

Skaityti daugiau

Kelion? ? Inturk?s kaim? (0)

Sporto ir sveikatingumo klubas Raseini? motyvas keliavo ? Inturk?s kaim? Mol?t? rajone. Ten veikia poilsin?-paintin? savarankiko gyvenimo stovykla. Inturk? viena labiausiai pritaikyt? poilsio viet? ne?galiems mon?ms.
Aplank?me Mol?t? observatorij? ir Etnokosmologijos

Skaityti daugiau

Metodin?s dienos Raseini? specialiojoje mokykloje (0)

Raseini? specialioji mokykla nuo 2022 m. kovo vidurio prad?jo organizuoti metodines dienas rajono bendrojo ugdymo ?staig? vietimo pagalbos specialist? komandoms. Mokyklos pedagog? tikslas pasidalinti ger?ja patirtimi, organizuojant speciali?j? ugdymosi poreiki?

Skaityti daugiau

M?s? kratiet? (0)

Dirbti 55 metus m?gstam? darb? yra ir i?kis, ir palaima. Vargoninink? Irena Jasiulyt? tok? jubiliej? sutiko Girdiuose, kur vargonauja jau pus? amiaus. Birelio 13 d. Girdi? bany?ioje susirink? Girdi? ir

Skaityti daugiau

Vaik? ir jaunimo festivalis Skrydis (0)

Vaikyst? tai lyg skrydis. Skrydis nuo kalniuko, skrydis ?iuoykloje ar oro balionu, su daug emocij?, ypsen? ir beprotiko noro dar… Gervin?s kaimas visuomet buvo iskirtinis tuo, kad ?ia vykstant bet

Skaityti daugiau

Raid?s ir aidimai Ariogalos lopelyje-darelyje (0)

Ariogalos lopelyje-darelyje birelio 3 d. logoped? R?ta Ma?i?nait? organizavo kalbos viktorin? Raid?s ir aidimai. Joje dalyvavo priemokyklinio amiaus vaikai ir j? mokytojos Edita Gedgaudien?, Vijol? Lileikien?.
Viktorinos pradioje dalyviai susipaino su

Skaityti daugiau