Aktualijos

Vaikyst?s vent? (0)

Vaikai yra mai stebuklai, m?s? irdyse uimantys daugiausia vietos. Jie verti ne tik suaugusi?j? r?pes?io, bet ir pastang? augti meil?s, laim?s, taikos kupinoje aplinkoje. Sveikinome vaiku?ius, link?dami jiems saul?tos vaikyst?s,

Skaityti daugiau

Edukacin? popiet? vaikams K? reikia b?ti skautu? (0)

Birelio 11 dien? Katauski? bibliotekoje skamb?jo vaik? juokas. Jie rinkosi Katauski? kaimo bendruomen?s foj? ? edukacin? popiet? su j?r? skautijos Divytis skautais. ?ia susib?r? pulkelis vaiku?i? ne tik susitikti, paaisti,

Skaityti daugiau

Aktyvios veiklos su socialiniais partneriais (0)

Ivykos turi labai didel? ?tak? vaik? vertybiniam ugdymui. Juk b?nant ne?prastoje ugdymosi aplinkoje atsiranda daugiau galimybi? pasireikti savarankikumui, bendradarbiavimui, empatijai, smalsumui. Tod?l labai diaug?m?s, kai Raseini? Rotary klubo nariai Raseini?

Skaityti daugiau

Tarptautinio pieini? konkurso diplomantai (0)

Panev?io gamtos mokykla jau 31 kart? organizavo tarptautin? pieini? konkurs? Igirsti pa?i? slap?iausi? gamtos kalb?, skatinant? vaikus ir jaunim? painti gamt?, ugdytis aplinkosaugines kompetencijas, meninius ir k?rybinius geb?jimus. Pieini? konkursas

Skaityti daugiau

Sportuojame visa eima (0)

iuolaikinis technologij? pasaulis dan? mog? prikausto prie telefono, kompiuterio, televizoriaus ekrano. Tad nat?ralu, kad sveikatinimo veiklos yra aktualios ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Lietuvos Sporto r?mimo fondas 2021

Skaityti daugiau

Ketvirtos poezijos knygel?s sutiktuv?s (0)

Tu klausi, kaip a gyvenu.
Eil?ra?io taku einu.
Irena Vidmantien?
Nemaktikei

Skaityti daugiau

Prat?siamas valstybin?s em?s deklaravimo terminas (0)

?kininkai, turintys galiojan?ius valstybin?s em?s nuomos dokumentus, bet d?l nekorektiko valstybin?s em?s duomen? sluoksnio negal?j? ubaigti deklaruoti em?s ?kio naudmen? ir kit? plot? iki deklaravimo termino pabaigos, paraik? duomenis gal?s

Skaityti daugiau

Raseinikiai jaunimo vasaros akademijoje (0)

Birelio 810 dienomis 9 jaunuoliai i Raseini? Eva, Barbora, Skaist?, Kamil? S., Kamil? D., Armandas, Renaldas, Tadas, Tajus kartu su Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnybos Atviro jaunimo centro (toliau

Skaityti daugiau

Vyresnio amiaus moni? mokymosi galimyb?s (0)

Birelio 10 d. Raseini? tre?iojo amiaus universiteto (TAU) 8 student? grup? lank?si Jonavos tre?iojo amiaus universiteto iniciatyva organizuotoje konferencijoje Vyresnio amiaus moni? mokymosi galimyb?s. Tai vienas i Socialin?s apsaugos ir

Skaityti daugiau

Kvalifikaciniu ygiu baigtas DofE programos ?gyvendinimas (0)

V? Raseini? technologijos ir verslo mokyklos komanda: Evelina Blinstrubait?, Martynas Bakutis, Agota Bagdonait?, Gabija Marcinkut?, Modestas Buivydas, Deimant? Bakutyt?, birelio 1415 dienomis dalyvavo DofE programos kvalifikaciniame ygyje bronzos enkleliui

Skaityti daugiau