Alaus laikas: nugriuvo, ir baigta

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Net kinai bej?giai

Kokiu laiku Lietuvai patogiau gyventi iemos ar vasaros? Prasid?j? tokio pob?dio svarstymai tik skaldo visuomen?, kuri jau ir iki tol buvo susiskaldiusi ? maus gabaliukus pagal poi?r? ? partijas, ? progresinius mokes?ius, ? feminizm?, ? Europos S?jung? ir panaiai. Tokioje prieprieoje norisi iekoti visuomen? vienijan?ios j?gos.
Jau seniai visi ino, kad bene pagrindin? Lietuv? vienijanti j?ga yra alus. Ypa? grau, kad tai lietuvikas produktas, viena i t? plataus vartojimo preki?, kuri? nenukonkuruoja kinik? gamini? srautas. Jei, pavyzdiui, ? Lietuvos paj?r? atvyk?s mogus usinori kako specifikai malonaus, jis danai nusiperka gintarinio alaus ir r?kytos uvies, galvodamas, jog tai yra savotikas paj?rio kulinarinis paveldas, kuris, suprantama, yra ir labai vieias, ir panaiai. Ta?iau dabar jau aik?ja, kad tokios viltys t?ra tik naivi kulinarin? romantika pasirodo, net paj?ryje pardavin?jama r?kyta uvis yra i Kinijos. Koks nusivylimas! Ta?iau alumi dar galima pasitik?ti: jis yra lietuvikas, nurung?s vokik?, danik? ir neketinantis pasiduoti kinikai intervencijai.
Galima pagalvoti, kad Lietuvoje mones ? visuomen? telkia ne demokratija, ne ?statymai, ne noras pad?ti artimui, bet alus. Nuolat ple?iasi ratas moni?, kurie gyvena nuolat ?merk? dantis ? al?, o j? laik? b?t? galima apib?dinti ne kaip vasaros ar iemos, bet kaip alaus laik?.

Konfliktai d?l nesutapim?

Alaus laikas gerokai skiriasi nuo ?prastini? suvokimo vienet?, ir tai tampa ?vairi? nesusipratim? prieastimi. Jei, pavyzdiui, vasaros ar iemos laiku gyvenantis mogus vidurnakt? igirsta kak? dainuojant, jis piktinasi, nervinasi, praranda sugeb?jim? umigti. Nesusipratimo prieastis aiki: ramyb? sutrikd? pilietis, gyvenantis alaus laiku. Alaus laikas priklauso ne nuo saul?s tek?jimo ar laidos, bet nuo alaus kiekio ir laiko, kada tas kiekis buvo suvartotas.
Turint galvoje, kad alaus m?g?j? Lietuvoje nuolat daug?ja, kad ? m?g?j? gretas ?sijungia vis jaunesni ir energingesni mon?s, akivaizdu, kad alaus laikas taps vis svarbesnis, o alaus laiku link? gyventi pilie?iai vis daniau trukdys iemos ir vasaros laiko reimo besilaikan?i?j? ramyb? ir teis? ? visavert? poils?. Tai ver?ia rimtai susim?styti, kaip elgtis su mon?mis, gyvenan?iais alaus laiku.
Galima b?t? juos udaryti ? atskir? zon?, ta?iau tai sukelt? protest? bang?, nes, kaip inoma, alkoholio m?g?jai u teis? ? al? ir kitus gaivinan?ius g?rimus yra pasireng? galvas paguldyti.
Ta?iau yra tam tikr? vilties teikian?i? poymi?. Alaus laiku nenorinti gyventi visuomen?s dalis pasteb?jo, kad alaus vienijami aktyvistai iaip jau nepasiymi ypatingu vieningumu. Anks?iau ar v?liau j? samb?riai ima skaidytis ? degtin?s, pilstuko, pigaus vyno, kanapi?, klij? ar net lang? valikli? partijas. Tvir?iausiai tarp i? partij? atrodo Degtin?s ir alaus s?junga, ta?iau ir j? kamuoja vidiniai prietaravimai, kurie susij? su vienvald?s lyderyst?s siekimu. Mat kiekvienas siekia b?ti ?takingiausiu tai yra isikovoti prieigas prie kuo gausesni? degtin?s ir alaus kieki? ir nesidalinti iomis g?ryb?mis su alia esan?iais.

Nugriuvo, ir baigta

Vis d?lto, pasak analitik?, alaus laiko gerb?j? perspektyvos n?ra utikrintos. Pasak garsaus (ir, deja, pa?lusio alkoholio m?g?jo) amerikie?i? raytojo Deko Londono, alkoholis mon?ms suteikia ne vien?, bet t?kstan?ius ?vairiausi? paslaug?, u kurias v?liau reikalauja atlyginimo su labai didel?mis pal?kanomis.
Visi esame mat?, kaip atrodo toki? pal?kan? nukamuoti mon?s sulink?, uges?, nedarbingi, nusivyl?, sugniudyti, betur?iai, vienii, policinink? persekiojami, visuomen?s niekinami, smerkiami. O kakada jie buvo tikri supermenai, alaus butelius i aldytuv? traukdav? viesos grei?iu, tai yra grei?iau nei sp?davo usidegti aldytuvo lemput?.
Alaus laikas b?ga labai greitai, tod?l nenuostabu, kad tokiu laiko ritmu gyvenantys mon?s grei?iau pasensta, deja, netampa imintingesni, nors ir turi sukaup? tam tikr? iminties lobyn?.
tai keli to lobyno pavyzdiai. Alkoholis trumpam praple?ia kraujagysles ir draug? rat?. R?kyti r?kysiu, bet gerti nemesiu. Jei alkoholis trukdo darbui mesk! Aiku, kad darb?! In vino veritas, in vodka spiritas. Girtuokliavimas ne yda, o bendravimo b?das. Jeigu mogus gali gul?ti ant grind? nesilaikydamas u ko nors, jis dar negirtas. Savo saik? inau nukritau ir pakanka.
Daniausiai tokiu nukritimu ir baigiasi ukiet?jusi? alaus m?g?j? laikas ir spalvingas gyvenimas.

1 Komentaras

  1. ???

    2011-06-05 13:01

    o kur vit.C? Nesupratau ni?nieko….