Ant vadovo karia benamius unis

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com

Raseini? komunalinio ?kio vadovas J. Kiauas pasijuto pjudomas unimis. R. A?o ?p?dinis meras A. Mielinis pareik?, kad d?l rajone valkataujan?i? un? J. Kiauui gresia nuobaudos. Bet direktorius teigia nenusipeln?s toki? gr?mojim?.

Sm?gis ?mon?s veiklai

M?slingai susipynusios un?, politik? ir ?moni? vadov? temos savaitratis Alio, Raseiniai ?m?si paskatintas raseiniki?. M?s? nuomone, patyr?s vadovas kakod?l yra juodinamas. Jam priekaitaujama d?l valkataujan?i? un?, d?l prasto gatvi? apvietimo. Bet argi tai susij? su Raseini? komunalinio ?kio veikla? steb?josi ? redakcij? usuk? keli raseinikiai. Prie kur? laik? rajono meras Algimantas Mielinis publikacijoje Gyventojus ukniso unauja vieai pareik?: Ne kart? kalb?jau su ios bendrov?s (Raseini? komunalinis ?kis red. past.) vadovais ir susidariau ?sp?d?, kad jie abejingi ne tik iai, bet ir kitoms raseiniki? problemoms. Manau, jei situacija nesikeis, teks imtis grietesni? priemoni? ir pareikalauti UAB Raseini? komunalinio ?kio vadov? atsakomyb?s.

Bandan?ios susisiekti su bendrov?s vadovu Jonu Kiauu redakcijos lauk? staigmena. Direktorius pareik?, kad yra Savivaldyb?s administracijos nurodymas be jos leidimo su urnalistais nekalb?ti.

Tapo kalbesnis

Paskambin? Savivaldyb?s vie?j? ryi? atstovei Ramunei Hazir, igirdome: Baikite, jokio draudimo n?ra. Direktorius, matyt, kak? ne taip suprato. A jam visk? paaikinsiu.

Po kurio laiko v?l paskambinus ? Raseini? komunalin? ?k?, vadovas jau buvo iek tiek kalbesnis. Jis sak?, kad kaltinimai d?l un? atrodo nesuprantami, visikai nemotyvuoti ir kelia ?vairi? svarstym?.

33 metus dirbau ioje ?mon?je ir puikiai inau, kad valkataujantys unys nepriklauso jokiai m?s? veiklos sri?iai. Tai b?t? tas pats, jei d?l benami? keturkoj? prad?tum?me kaltinti, pavyzdiui, Raseini? ilumos tinklus, g??iojo pe?iais patyr?s 62 met? amiaus direktorius.

M?slinga gauja

O gal eriant priekaitus siekiama atlaisvinti Raseini? komunalinio ?kio vadovo k?d??

Jokio tiesioginio spaudimo nejau?iu. Bent jau nejau?iau iki io momento. odis unauja, kuris buvo akcentuotas m?s? ?monei e?l? metan?iame straipsnyje, turi kelias prasmes, kurios yra nurodytos Lietuvi? kalbos odyne. Viena reikm? un? gauja, b?rys, kita niek?, nenaud?li? b?rys, dalijosi ?valgomis patyr?s komunalininkas, bandantis suprasti, kod?l ant jo siundomi unys.

Savivaldybei priklausanti ?mon? Raseini? komunalinis ?kis pastaraisiais metais igyvena ne pat? geriausi? laikotarp?. Neseniai ?mon? buvo gerokai apkandiota: i jos ikando pelningiausi? veiklos srit? Raseini? rajone esan?i? ali?j? plot? priei?r?. Tie plotai atiteko su R. A?o artimaisiais siejamoms ?mon?ms.

Tai atsitiko pernai, kai bendrov? neteko pelningiausios veiklos srities usakym? tvarkyti Raseini? rajone esan?ius aliuosius plotus. Pavasario pabaigoje visos seni?nijos paskelb? ?moni?, kurios gal?t? atlikti rajone ienavimo darbus, apklaus?. Apklausoje dalyvavo trys bendrov?s: Agrorema, Tikas ir Raseini? komunalin?s paslaugos. Po apklausos nuspr?sta, kad keturiose seni?nijose ienaus Agrorema (darbams skirta 196 t?kst.), septyniose Tikas (apie 137 t?kst. Lt), o Raseini? komunalin?ms paslaugoms atiteko vienintel? Girkalnio seni?nija, kuriai ienauti viso labo skirta 11 t?kst. Lt. Perdavus ali?j? plot? priei?r? priva?ioms bendrov?ms, Raseini? komunalin?s paslaugos neteko apie 330 t?kst. lit?.

Pra?jusi? vasar? Alio, Raseiniai ra?, kad Agroremai vadovauja Orestas Jankauskas R. A?o (kuris meru buvo iki pra?jusio lapkri?io vidurio) svainis. Antrai pagal sum? paslaug? teik?jai bendrovei Tikas vadovauja J?rat? Vaitkien?, kuri yra aktyvi partijos Tvarka ir teisingumas Raseini? skyriaus nar?.

Prikaiioja tams?

Praradusi ienaujamus plotus, bendrov? Raseini? komunalinis ?kis iki iol ilaiko kai kurias svarbias veiklos sritis: atliek? tvarkym? mieste, ?monei priklauso ir turgaviet?.

D?l to, kad praradome ienaujamus plotus, niekam priekaitauti neturime teis?s ir negalime tiesiog buvo konkursas, kur? mes pralaim?jome. Dabar ienavimas mums yra nuostolinga sritis, nes turime daug ienavimo technikos, o ienavimo plot? n?ra, apgailestavo J. Kiauas.. Anot jo, turgus duoda tik nedidel? peln?, o buitini? atliek? tvarkymas yra nuostolingas.

Ta?iau iais metais situacija tur?t? keistis, nes nuo pra?jusio vasario ?sigaliojo nauji iukli? iveimo tarifai. Galb?t ioje srityje ateityje tur?sime ir pelno, vyl?si J. Kiauas.

Jo teigimu, bendradarbiavimas su Savivaldybe yra dalykikas, darbinis, ?mon?s veiklai nekeliantis joki? nesklandum?.

Ta?iau Raseini? komunalinio ?kio kasdienyb? temdo ne vien unaujos e?lis. ?mon? sulauk? priekait? ir u tai, kad netinkamai apvie?iamos gatv?s. J. Kiau? tokie priekaitai glumina.

Mes galime apviesti visas gatves vis? par?. Ta?iau n?ra pinig?. Pinigus apvietimui skirstome ne mes, bet per seni?nijas tai daro Savivaldyb?. Kiekvien? pirmadien? su seni?nais deriname, kada ?jungti apvietim?. Esame vykdan?ioji grandis, ir seni?nai mums vadovauja. Kada jie pasako, tada ir ?jungiame. Pasakys viesti per vis? nakt?, mes taip ir darysime. Bet kadangi d?l suprantam? prieas?i? seni?nai taupo, tai viesa, deja, naudojama gana yk?iai, pasteb?jo J. Kiauas.

Prielaid? nekomentuoja

Savaitratis Alio, Raseiniai pasiteiravo, k? d?l J. Kiauui tenkan?i? priekait? mano pats meras A. Mielinis.

Pirmiausia nor?t?si, kad UAB Raseini? komunalinis ?kis direktorius dirbt? savo darb? teikt? pasi?lymus d?l benami? un?, spr?st? apvietimo, tinkamo keli? valymo ir kitas problemas, o ne per urnalistus siekt? suinoti (kaip skaitytojai jau ?sitikino, urnalistai kreip?si ? direktori?, o ne atvirk?iai red. past.), kas bus, jei jis nedirbs. Atsakomyb? u netinkam? pareig? vykdym? arba nevykdym? numato ne rajono Savivaldyb?s meras, o atitinkami ?statymai ir teis?s aktai, atsak? Raseini? rajono vadovas.

Pakomentuokite prielaidas, kad Raseini? komunalinio ?kio vadovui J. Kiauui daromas spaudimas siekiant, kad jis pasitraukt? i pareig? ir jo viet? uimt? Savivaldyb?s numatytas specialistas, papra?me A. Mielinio.

Prielaid?, gand? ir mit? negalime pakomentuoti. Galime pakomentuoti tik faktus arba J?s? pateiktus negin?ijamus ?rodymus, atsak? meras.

Kas labiau r?pi?

Neseniai ? redakcij? paskambin?s Raseini? gyventojas Vytautas Sereika pasakojo istorij?, kuri? igirdusiems gali kilti gana keistas klausimas: kas merui r?pi labiau valkataujantys unys ar valkataujantys mon?s?

Prezidento Jono emai?io gimnazijoje kiemsargiu dirbantis V. Sereika d?st?:

Dar gerokai prie Kal?das pasteb?jau, kad netoli gimnazijos esan?iame apleistame tualete net tvyrant didiuliams al?iams nakvoja du benamiai. Praneiau apie tai urnalistams. Netrukus savaitratyje Alio, Raseiniai buvo aprayti sud?tingoje situacijoje atsid?r? benamiai. Ta?iau supratau, kad atsakingos institucijos ? publikacij? nesureagavo, nes ma?iau, kad benamiai ir toliau ten glaudiasi. Kai v?l ats?lino stipr?s al?iai, ma?iau, kad tualete nakvoja jau tik vienas benamis. Tada nusprendiau apie situacij? papasakoti merui A. Mieliniui. (Tiesa, kiek v?liau suinojau, kad tuo metu, kai praneiau merui, vienam nualusiam benamiui jau buvo nupjauta dalis p?dos). Paskambinus internete nurodytu mero telefonu (tai buvo apie sausio 18 dien?), atsiliepusi moteris pasak?, kad Savivaldyb? neturi teis?s nugriauti to tualeto. Tai, sakau, ukalkite ir bent i dalies bus ispr?sta problema. Tada pasak?, kad visk? perduos merui, o man patar? paskambinti po savait?s. Paskambinau. Prie tai dar pasidom?jau ir pama?iau, kad vienas benamis tualete tebenakvoja. ? Savivaldyb? paskambinau apie 16 val. V?l atsiliep? moteris, matyt, referent?. Man pasak?: palaukime iki gegu?s m?nesio. Buvau pribloktas tokio atsakymo.

Skambino ? ministerij?

Nesulauk?s supratimo Raseini? rajono savivaldyb?je, V. Sereika nusprend? kreiptis ? vietimo ir mokslo ministerij?, nes, benami? likimu susir?pinusio raseinikio duomenimis, apleistas tualetas priklauso vietimo ?staigai gimnazijai.

Ministerijoje man pasak?, kad jie negali nurodyti Savivaldybei, kaip elgtis su tualetu: nugriauti, ukalti ar panaiai. Tada paskambinau Seimo nariui Edmundui Jonylai. Jis atidiai iklaus? ir pasak?, kad pasir?pins benamiu. Jau kit? dien? to benamio tualete nebebuvo. I iniasklaidos suinojau, kad jis perkeltas ? Raseiniuose esan?ias Raudonojo Kryiaus patalpas, pasakojo V. Sereika.

Su Raudono Kryiaus draugijos Raseini? skyriaus darbuotojomis kalb?j? Alio, Raseini? urnalistai igirdo, kad benamiai mon?s mieste palikti be priei?ros, nes Savivaldyb? niekaip ne?stengia skirti bent nedideli? patalp?, kuriose per al?ius gal?t? gelb?tis savo kampo neturintys mon?s. Per pastaruosius kelet? met? mieste mirtinai sualo ne vienas benamis.

E. Jonylai priekaitai

Seimo narys E. Jonyla patvirtino sulauk?s V. Sereikos skambu?io ir sak?, kad i karto paskambino merui A. Mieliniui, su kuriuo aptar?, kaip pad?ti per speigus saugios nakvyn?s vietos neturin?iam mogui.

Savaitratis Alio, Raseiniai papra?, kad benamio likimu susir?pinusio pilie?io papasakot? istorij? pakomentuot? meras. ? redakcij? atsi?stame Savivaldyb?s vie?j? ryi? specialist?s Ramun?s Hazir atsakyme aikinama:

Sausio 24 d. ? Raseini? rajono savivaldyb? skambin?s neprisistat?s pilietis prane? apie J?s? minim? apleistame tualete gyvenant? benam? (tuo metu kitam benamiui jau buvo amputuota dalis p?dos red. past.). Informacija apie benam? netrukus buvo perduota rajono Savivaldyb?s merui, o jis pasitar? su specialistais ir isprend? i? situacij?. Sausio 25 d. ryte benamis buvo apgyvendintas Raudonojo Kryiaus draugijos (RKD) Raseini? skyriuje, jam taip pat skirtas maitinimas, suteikta kita pagalba. Pabr?tina, kad J?s? minimu benamiu, be rajono Savivaldyb?s mero, r?pinosi miesto seni?nas Jonas Elzbergas, rajono Savivaldyb?s Socialin?s paramos skyriaus ved?ja Loreta Laugalien? ir RKD Raseini? komiteto vadov? Alma Kurmauskien?, tad i? moni? darb? priskirti E. Jonylos nuopelnams ma? maiausiai negrau ir negarbinga. J?s? cituojami E. Jonylos tvirtinimai es? sulauk?s skambu?io ir nedelsdamas ?m?si veiksm?, sak?, jog kalb?jo su Jumis (meru R. H.), velniai tariant, prasilenkia ir su realybe: gerbiamas Seimo narys apie i? problem? su meru kalb?jo jau po priimt? sprendim? ir, deja, pats nepadar? nieko, kad J?s? min?tas benamis jaust?si saugus ir nebealt?.

? klausim?, ar neketinama susir?pinti benamiais mon?mis ir pagaliau ?steigti jiems prieglaud?, Savivaldyb? atsak?: Tokia galimyb? svarstoma.

inant didiul? susir?pinim? benamiais unimis, ar neatsitiks taip, kad pirmoji prieglauda Raseiniuose bus ?steigta ne mon?ms, bet unims?

3 Komentarai

 1. ruta

  2013-02-28 16:04

  Manau , kad dalinai mes patys , pilieciai , kalti , suteikia begaline valdzia savivaldybei ! Butu dar nieko , jeigu ten dirbtu padorus ir garbingi , bet deja …Be jokiu skrupulu priimami sprendimai naudingi silkiu fabrikui ir eks mero ‘ne giminem’ . Tai jau nieko nestebina , nes nera ir nebuvo garbes supratimo !
  Kol dauguma nesupras , kad visokio plauko valdzia , tai TIK samdyti / MUSU VISU/ subjektai , ir MES turime teise paklausti ir net pareikalauti rezultatu , ataskaitu ir atsakomybes is tu , kuriems pradeda atrodyti , kad Raseiniai tai ju karalyste ! O reikia tiek nedaug – buti neabejingu savo miestui !

 2. to ruta

  2013-03-03 13:23

  RUta maziau omentaru ir beliatristikos daugiau darbu, bei realiu siulymu dabar tik kalbi kad kalbet

 3. egl?

  2013-06-24 18:32

  seniai komunalinio ?kio vadovai ir ypa? Ariogalos seni?nija piktnaudiauja tarnybine pad?timi.problemos toje srityje seniai visiems akivaizdios ir iki skausmo inomos,bet kakod?l mon?s pakeiksnoja ,bet nutyli .jiems to ir reikia.aiku,kad ne visi vadovai dirba ne eilini? moni? gerovei.tikiuosi dabartinis meras ir naujai pasikeitusi rajono valdia dirbs gerai.nereikia pamirti kok? tur?jom mer? prie tai.per maai laiko pra?jo nuo naujos valdios pasikeitimo.