Antanas Vizbaras laukia teismo nutarties

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Balandio 20 dien? vyko paskutinis teismo pos?dis, kuriame buv?s Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos narys (prie mero Petro Vebavi?iaus dirbo mero pad?j?ju) Antanas Vizbaras bylin?josi su tarybos nariu Vaidu Kuzmarskiu d?l garb?s ir orumo ?eidimo.

Lemtinga fraz?

Visa i istorija prasid?jo pernai, dar prie savivaldos rinkim? kampanij?. 2010 m. gruodio 10 d. Raseini? televizijos transliuotoje tiesioginio eterio laidoje M?s? perversmininkai, kuri? ved? Aura Sungailait?, dalyvavo gerai Raseini? visuomenei inomi mon?s, Savivaldyb?s tarybos nariai: Romaldas Zubiela, Vaidas Kuzmarskis, Liudas Kavaliauskas. tai tuomet ir nuskamb?jo lemtinga V. Kuzmarskio fraz?, d?l kurios A. Vizbaras jam ik?l? iekin?.
Einant 29-ajai laidos minutei, ved?ja R. Zubielai pateik? i?rovo klausim?, kuriame buvo praoma ?vardinti asmen?, es? sudarius? udarom? mokykl? s?raus. R. Zubiela atsak?, kad jis ne vietimo skyriaus specialistas ir pasi?l? kreiptis ? io skyriaus ved?j? A. Milaausk?. Tuomet j? papild? V. Kuzmarskis, pasak?s: Mes per t? vis? kadencij? dirbdami Savivaldyb?je labai gerai pasteb?jome,kad turime tok? mog? Antan? Vizbar?. Jis teigia, kad vietimo klausimus labai gerai imano. Ir tokius s?raus pas mus tiktai vienas asmuo gal?jo sudaryti. Mano manymu… ?ia mano nuomon?, tai tiktai Antanas Vizbaras gal?jo tokius s?raus sudaryti.
Pasak A. Vizbaro, d?l vieojoje erdv?je isakyto io pasisakymo jis patyr?s didel? moralin? al?. J? A. Vizbaras ?vertino 50 t?kst. lit?.

Teismo pos?dis

Pos?dis, kuriam vadovavo Raseini? rajono apylink?s teismo pirminink? Vidut? Micevi?ien?, usit?s? apie dvi valandas. Teisme dalyvavo iekovas Antanas Vizbaras, atsakovas Vaidas Kuzmarskis bei liudininkai: tarybos nariai Romaldas Zubiela ir Gitana Raimien? bei V? Raseini? krato televizija direktor? Aura Sungailait?.
D?l pateisinamos prieasties negal?jo dalyvauti liudininkas Art?ras Milaauskas. Jau nuo pat pirm?j? pos?dio akimirk? buvo galima pasteb?ti, kad A. Vizbaras teime jau?iasi kaip uvis vandenyje. Jis tiesiog klausim? lavina apipyl? liudininkus, o po to ir atsakov?. Vienas iekovo pateiktas klausimas neliet? bylos esm?s, tod?l teis?ja j? nutrauk? ir paaikino, kad liudininkas gali ? j? neatsakyti. A. Vizbaras taip pat papra? prie bylos prid?ti papildom? mediag? vien? i Savivaldyb?s tarybos sprendim? d?l vietimo ?staig? veiklos.
Baigiamojoje kalboje A. Vizbaras paym?jo, kad V. Kuzmarskio pasisakymas per vietin? televizij? pakenk? jo ?vaizdiui, kad pra?jus savaitei po ios laidos jis buvo atleistas i darbo, kad jam, kaip val-styb?s tarnautojui ir vieam asmeniui, buvo padaryta neturtin? ala. Iekovas pabr??, kad jis niekada neteik? sprendim? d?l mokykl?, o V. Kuzmarskis jo net neatsipra?s, nors ir tur?jo tam laiko. Po to A. Vizbaras pacitavo ?statymo straipsn?, kuris sako: Pagal Lietuvos Respublikos Civilin? kodeks?, neturtin? ala apibr?iama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai igyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukr?timas, emocin? depresija, paeminimas, reputacijos pablog?jimas, bendravimo galimybi? suma?jimas ir kita. Iekovas papra? teismo iekin? patenkinti tai yra pripainti j? byloje nukent?jusiuoju, priteisti i Vaido Kuzmarskio 50 t?kst. lit? ir teismo ilaidas.V?liau kalb?jo V. Kuzmarskis. Atsakovas paym?jo, jog pareikto kaltinimo nepripa?sta, jis nepadar?s nusikaltimo ir prao, kad byla b?t? nutraukta. Atsakovas paaikino, jog tai buvusi tik jo, kaip politiko, nuomon? jis pavartoj?s od? manau, o teis? reikti savo nuomon? garantuoja Konstitucija. Baigdamas V. Kuzmarskis pasak?, kad nuoirdiai gailisi, jei ioje laidoje ?eid? A. Vizbar?.

Advokat? moralas

Advokat? teigimu, dabar bene maiausia praoma suma u sumenkint? garb? yra 50 t?kst. lit?.Ta?iau u paemint? garb? ir orum? teismai daniausiai neskiria t?kstan?i?. Kaip bus ? kart?? Sunku pasakyti, nes abu ir iekovas, ir atsakovas – ne i kelmo spirti. Praeityje A. Vizbaras ne kart? tur?jo tokio pob?dio byl?, kuri? metu, ties? sakant, ne visada b?davo patenkinamos jo pretenzijos. Galutinis teismo verdiktas bus paskelbtas jau rytoj – balandio 29 d. Apie j? informuosime kitame
laikra?io numeryje.

Komentarų nėra