Apie karves, kelius ir kaimyn? santykius

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Kaimyn? nesutarimai danoka m?s? kaimo problema. Pykstamasi ir d?l sprindio em?s, ir d?l vitos. Rodos, i nieko ?sipliesk? nesantaikos liepsna ir Ardiki? kaime. Tariamos problemos prieastis nagrin?j?s rajono savivaldyb?s Architekt?ros ir urbanistikos skyriaus vyr.specialistas Vytautas Orekauskas mano, jog ioje situacijoje yra tik vienas teisingas problemos sprendimo b?das kaimyn? susitaikymas.

Skundas

Birelio pradioje rajono Savivaldyb? gavo trij? moter? L. Vaznien?s, R. Pavidonien?s ir G. Pudiuvelien?s pasirayt? skund? d?l Ardikiuose ?kininkaujan?io Edvardo Levickio elgesio, kuris bendro naudojimo keliu du kartus per dien?, ryte ir vakare, gena karves. ios karv?s, teigiama skunde, ne tik teria, bet ir gadina kelio dang?, o taip pat trukdo eismui. Besiskundiantiems kaimynams nepatinka ir tai, kad nuo fermos sklinda smarv?, o aplink pa?i? ferm? yra didel? netvarka. Tod?l prao savivaldyb?s imtis priemoni? ir atitinkamai ?vertinti ?kinink? d?l jo vykdomos ?kin?s veiklos.
Pats ?kininkas E. Levickis ? ? priekait? tik kreivai ypteli. Sako, pav?lav? kaimyn?liai su iuo skundu, nors skunde minimos netvarkos niekada n? nebuv?. Ta?iau daba ?kininkas, dalyvaudamas ES paramos Nitrat? programoje, jau yra ?sireng?s ir lag?nas, ir m?lides, m?l? tvarko pagal europinius standartus. To skundo aknys slypi tikrai ne prie fermos ir ne karvi? blyne ant kelio, jei kartais toks ir pasitaiko. Tai yra tik pretekstas kai kam iekoti sliek? ten, kur jie nepralenda.

Nugan? piev?

Prad?jus iekoti sliek? ant asfalto, ?kininkas E. Levickis greitai rado, jog ir jis tur?t? kuo sk?stis, jei jau itaip… Ir taip prie pat Jonines Paliepi? seni?nijos seni?n? gavo jo skund? d?l nuganytos pievos. Piev?, kuri? jo s?nus, jaunasis ?kininkas Tadas Levickas eeriems metams yra isinuomoj?s i Galkai?i? kaimo gyventojos Onos Bitien?s, nugan? Virginijaus Vaznio gyvuliai. Dar daugiau: is pilietis ne tik savo gyvulius ? svetim? piev? paleid?s, bet ir dal? T. Levickio nuomojamos pievos, apie du hektarus, apsitv?r?s. ?kininkas paskai?iavo, kad itaip elgdamasis kaimynas jiems padar? nuostoli? maiausiai u du t?kst. lit?, tad papra? seni?n?s, kad i imt?si priemoni?, jog svetimi gyvuliai b?t? ivesti i pievos, o taip pat b?t? kompensuota padaryta ala. Kaip savo teisumo ?rodym? E. Levickis prie skundo prid?jo em? sklypo nuomos sutart?, nekilnojamojo turto registro paym?jim? apie nuomos ?teisinim?, nuomojamos em?s sklypo plan? ir net nuotraukas su j? pievose besiganan?iais gyvuliais.
Paliepi? seni?nijos seni?n?s pareigas einanti Remigija Skrodenien?, pagalbon pasikvietusi policijos komisariato apylink?s inspektori?, veiklos grup?s tyr?j? Albert? Kaui?, patikrino skunde nurodytus teiginius, kurie pasitvirtino: rado ir aptvert? ganykl? V. Vazniui nepriklausan?ioje em?je, ir besiganan?ius gyvulius. Tod?l ?pareigojo j? nedelsiant ivesti juos i svetim? vald?, nuardyti aptvar? ir atlyginti padarytus nuostolius. Seni?n?s pareigas einanti R. Skrodenien? nesl?p? mananti, jog tie du skundai gali b?ti tarpusavyje susij?: jei neb?t? buv? pirmojo (kuris nepasitvirtino), tai, veikiausiai, neb?t? atsirad?s ir antrasis (kuomet buvo besiskundian?iojo virus). Taip jau daniausiai b?na: koks garsas, toks ir jo aidas. Bet vyl?si, kad kaimynai ? nesantaikos idin? kaip nors ugesins taikiai.

Paeidim? nerado

Situacij? kaimyn? nesantaikos objektuose, kaip min?ta, tyr? ir Savivaldyb?s Architekt?ros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas V. Orekauskas. Jis sako, jog visi aplinkos apsaugos vertinimai, reikalavimai bei s?lygos ?kinei veiklai yra numatyti LR aplinkos ministro 2010 met? lapkri?io 19 dienos ?sakymu (Nr. DI-920) D?l taros integruotos prevencijos ir kontrol?s idavimo ir atnaujinimo taisykli? patvirtinimo pakeitimo patvirtintose taisykl?se. ?kininko E. Levickio ?kin? veikla pagal darbo specifik? bei apimtis ? io dokumento punktus nepatenka. Apie io dokumento b?tinum? tur?t? spr?sti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (KRAAD) Raseini? rajono agent?ra. Ta?iau jokio privalomo nurodymo i KRAAD ?kininkas E. Levickis n?ra gav?s, tod?l m?lo laikymas, srut? laistymas, kvap? kontrol? iame ?kyje yra reglamentuota bendra tvarka. Tokios ?kin?s veiklos apimtyje kvapai nenustatin?jami ir nevertinami. Per pastaruosius metus ?kininkas E. Levickis nei u kvapus, nei u netvark? n?ra nei baustas, nei vertintas. Be to, tikrinimo metu buvo nustatyta, kad m?lo bei srut? kaupimas yra vykdomas pagal projektus ?rengtuose ?renginiuose: ?kininkas yra ?sigij?s m?lo kratytuv?, m?l? savalaikiai ivea, sukauptos srutos iveamos pagal nustatyt? reglament?. Netgi dokumentus apie kratytuvo ?sigijim? bei rezervuaro ?renginio pridavim? eksploatacijai ?kininkas Savivaldybei pateik?.
Tikrintojai nieko neleistino nerado ir d?l keli?, kuriuos neva gadina gyvuliai. ?kininko em?s dokumentuose n?ra ?rayti jokie apribojimai. Tai yra vietiniai keliai, kuriais galima ginti gyvulius, tik b?tina utikrinti eismo saugum?.
?kininkas E. Levickis veda parodyti, kiek to ginimo skersai kelio nuo fermos iki ganyklos: Esu em?s ?kio specialistas, turiu aukt?j? zootechniko isilavinim? ir tikra inau, kaip pervaryti karves, kad jos kuo maiau pad?t? blyn? ant kelio. Jas i anksto pakeliu, jos pasivaik?ioja, o tik paskui varome. inoma, kai eina 80 karvi?, tai visko pasitaiko, bet tikrai tai n?ra ta prieastis, d?l ko reik?t? pyktis. D?l eismo trukdymo ?kininkas tik nusiypso: Karvi? pervarymas trunka 5-10 minu?i?. O kiek tuo keliu vaiuojan?i?j?? ?kininkas pasi?lo pas?d?ti pagriovyje ir patiems suskai?iuoti, kiek per dien? bet kokio transporto tuo keliu pravaiuoja. Tai yra viso labo tik kaimo keliukas. Antroji konflikto pus? sak?, jog tuo keliuku mon?s vaiuoja maudytis, poilsiauti prie Sujaini? tvenkinio, bet ir toki? neteko sutikti.

Nuo vienos karv?s

E. Levickis, praeityje buv?s krato apsaugos karininkas (dabar jis atsargos majoras), prisipa?sta ?kininkauti prad?j?s nuo vienos karv?s. Ir taip buv? ne taip jau seniai, 2004-aisiais. ?kininkauti ?m?si tuomet, kai ne vienas alies ?kininkas jau buvo nusvil?s nagus, keiksnojo savo dali?. Tokio jo apsisprendimo prieastis buvo t?vik?s auksmas. Kadangi kiti keturi Levickiukai pasirinko emei tolimesnes profesijas, t?vik? puosel?ti ryosi jis. Nedaug i tos t?vik?s buvo belik?, dar senelio statyti pastatai buvo ne tik nusavinti, bet ir i sodybos ivilkti. Niekas Edvardo nelauk? isk?stomis rankomis ir 2004-aisiais, rodos, jau tvirtai ant koj? besistojan?ios nepriklausomos Lietuvos metais: Net fermos man nepardav?. J? geriau nugriov?. Ard? tie patys kaimie?iai. O man leido nusipirkti tik visikai sukiuus? pastat?, pradi? pradi? prisimena E. Levickis. iandien jo turima 80-ties karvi? banda ne riba. inoma, n?ra lengva, kai ? bank? kien? teko l?sti, bet ne lengvos duonos iekodamas jis ir k?r?si t?vik?je, kuri iandien savo tvarkoma aplinka gali pretenduoti ? vien? graiausi?.
Konflikto tema kalbinti kaimo mon?s g??iojo pe?iais ir sak?si nesuprant?, kod?l taip atsitiko. E. Levick? jie gyr? u nesavanaudikum?, u pagalb? kaimo mon?ms, be kurios danas neisiver?ia. Steb?josi kaimo mon?mis, kurie nusig?sta ant kelio pamat? karv?s blyn?. Ne, nei E. Levickio, nei jo karvi? kaimynyst? niekam netrukdanti, tuo labiau, jog ji esanti gan atokiai nuo gyvenviet?s.
E. Levickis sako, jei ? iral? uvir? jo kaimynai pasakyt?, kokiu laiku jie ketina vaiuoti ? savo laukus ar panaiai, jis prie j? taikyt?si ir net to penketo minu?i? kelio neutvert?: Bet jie vaiuoja, kada ?pas, tad k? man daryti. Kaip pavyzd? galiu pamin?ti sodybos eiminink?, kur? visi vadina pagal tautyb? vokietis. Jis sustoja ne tik, kai varomos karv?s, bet kol jos dar b?riuojasi. Jis niekada n?ra pareik?s n? maiausios pretenzijos, kad kakas negerai, net pats yra utvaro virv? riti pad?j?s.

Nuo kaimyn? nepab?gsi

?kininkas E. Levickis ilgai konfliktuoti nelink?s. Jis vis?laik laik?sis principo, jog atitinkamai kategorijai moni? reikia duoti keli?. Bet galop suprat?s, kad i auksin? liaudies imintis ne visada galioja, nes kartais gali tekti pa?iam eiti grioviais. Ir viliasi, jog dabar viskas baigsis, nes antrajai konflikto pusei bylin?tis b?t? nenaudinga. Jis tiesiog parod?s, kad prie iekodamas ant svetimo asfalto sliek?, pirmiausiai pasii?r?k, ar tavojo kurmiai neikniso ar beganydamas kaimyno karves pats jo piev? nenuganei.
V. Orekauskas mano, kad susitaikymas ir yra pati geriausia ieitis, nes nuo kaimyn? vis tiek nepab?gsi. Tuo labiau, kad savivaldyb?s administracijai pagal Vietos savivaldos ?statym? toki? klausim? kontrol? nedeleguota. Belikt? teismai, o nuo j? serg?k, Dieve…

8 Komentarai

 1. bronelis

  2011-06-30 20:15

  Uuojauta ?kininkui. Vargas tarp pavydi? kaimyn? gyventi.

 2. raseiniai

  2011-07-02 08:55

  bobut?s kalba, kad ?ia Vai?ius vykdo kerto akcij?.

 3. geras

  2011-07-02 09:08

  Nesupratau? Prie ko ?ia Vai?ius? Jis pas levick? kerdiumi dirba?

 4. kaimynas

  2011-07-05 10:58

  Mes vis ?ia pasvarstom, kam gal?jo ukli?ti Levickas? Be jo pagalbos dalis kaimie?i? suvargt?. Gird?jom kalbant, kad kakoki? politik? per tai daro. jei taip, tuomet g?da tokiems pjudytojams.

 5. tai...

  2011-07-06 16:04

  bene cia, yr kas po 100 karviu laika i nieka

 6. reik radijas ant miesto

  2011-07-06 16:06

  Slabadoj diaugei laiko daugiau karviki?, tik kad elena baisiai jau ?kininke vaizduoj nep?tn?

 7. tai...

  2011-07-06 16:07

  bene tuoki i nespetna, tai… bene cia…

 8. laukin?

  2011-07-06 16:14

  Teka man bendraut su jais, tai jau j? an?k? viena i viso baisiai neiaukl?ta elgias kaip laukuose b?t? augus