Apie pien?, kisieli? ir al?

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Iki iol dar galima igirsti senovik? posak?, apib?dinant? sot? gyvenim? pieno up?s ir kisieliaus krantai. Savivaldos rinkimams besirengiantys politikai, manau, be jokios s?in?s grauaties gal?t? rink?jams ad?ti pieno upes ir kisieliaus krantus, nes pienas ir kisielius dabar yra labai jau pig?s produktai turtingesnis politikas j? gali tikrai prikaupti upes ir imaudyti jose rink?jus.Atvirai kalbant, pienas ir kiselius tai tokie dalykai, kuri? kai kam ir dykai ne?piri. Tam tikra dalis rink?j? kur kas labiau apsidiaugt?, jei jiems b?t? adamos alaus up?s ir traku?i? krantai arba degtin?s up?s ir cigare?i? krantin?s. Gali b?ti, kad pieno ir kisieliaus m?g?j? yra lik? labai nedaug, tad, kaip bei?r?tum, ad?ti pieno ir kisieliaus beprasmikas sumanymas.

Komentarų nėra