Apie pinigus

Versija spausdinimui

Dovil? Dambrauskait?

Balandis ne tik varos, bet ir pajam? deklaravimo m?nuo. Daugyb? moni? tik?jo, kad, deklaravus pajamas, lyg velykiniai margu?iai j? pinigin?n ?ried?s keli litai, bet upild? deklaracij? suinojo kai k? kit? jie skolingi valstybei, o sumos svyruoja nuo 72 iki 864 lit?. Kaipgi taip atsitiko? Atsakymas gana paprastas gyvename valstyb?je, kurios ?statymai pirmiausia priimami, po to taisomi, o tik pra?jus kuriam laikui apie juos suino valstyb?s gyventojai. Taip atsitiko ir ? kart?. Upildius pajam? deklaracijas paaik?jo, kad mon?s, kurie pernai nedirbo ir nestov?jo darbo biroje, valstybei u kiekvien? tok? m?nes? skolingi po 72 litus. ia tema klausin?jome raseiniki?. Jiems ? kart? buvo uduoti trys klausimai: 1) Ar kasmet pildote pajam? deklaracijas? 2) Ar inote, kaip teisingai j? upildyti, kur kreiptis ikilus sunkumams? 3) K? manote apie nauj? ?statym?, kuris ?pareigoja pernai nedirbusius ir darbo biroje nestov?jusius mones sumok?ti valstybei privalom? sveikatos draudim? po 72 litus u kiekvien? m?nes? (per metus 864 litus)?

Aurelija - Pajamas deklaruoju kiekvienais metais. Tai padaryti man padeda t?tis. Dar n?ra tek? nei susigr?inti pinig?li?, nei valstybei sumok?ti deklaravus pajamas. Tas naujas ?statymas nes?mon?. mon?s darb? dabar neturi, pinig? irgi, tai u k? mok?ti? Mano broliui teko susidurti su tuo. Upild?s deklaracij? labai nustebo suinoj?s, kad yra skolingas valstybei. Apie tokius ?statymus visuomen? reikia laiku informuoti.

Lina Galinaityt? - Pajam? deklaracij? pildau kasmet tam, kad suino?iau, ar esu skolinga

valstybei, ar permok?jau mok?dama mokes?ius, ta?iau dar neteko nei susigr?inti pinig?li?, nei primok?ti. Deklaracijas visuomet pildau mokes?i? inspekcijoje, tod?l joki? sunkum? nekyla. Nemanau, kad teisinga vadovautis naujuoju ?statymu, jei per tuos metus mogus nei karto nesirgo ir nesilank? ligonin?je, tai u k? jam mok?ti? O tuo labiau, reik?jo informuoti i anksto, juk b?t? buv? lengviau mok?ti po truput?.

Justina Gedvilait? – Pajamas deklaruoju kasmet. Mokausi neakivaizdiai, pati moku u moksl?,

taigi visuomet sugr?ta keletas lit?. ie metai buvo nelengvi, kelis m?nesius buvau be darbo, o ? darbo bir? stoti nema?iau prasm?s, vis tiek nieko gero i ten nesulauksi, tai ir likau

skolinga valstybei. Nors ir ne 864 Lt, ta?iau man ir tie keli imtai yra labai daug. Nieko keista, kad tokie dalykai vyksta, tokia jau ta m?s? valstyb?…

Lina – A pajamas deklaruoju kiekvienais metais, su sunkumais niekuomet neteko susidurti, ta?iau is ?statymas tikra nes?mon?. Jei mogus turi, kas j? ilaiko, tai kam ? t? bir? stoti? Pati ten stov?jau bira tikrai darbo nepasi?lys, turi pats iekoti, tai kam gaiti laik? ir stov?ti ten eil?se? Jei apie ?statym? b?t? informav? anks?iau dabar neb?t? tokio skandalo. Ir ivis, gyvename tokioje valstyb?je, kur greitai net u or? paprays mok?ti…

Albina Pati pajam? nedeklaruoju, u mane tai sutvarko darboviet?, taigi, joki? sunkum? man nekyla. Upildiusi deklaracij? susigr?inau iek tiek pinig?li? – u vaikui pirkt? kompiuter?.

Tas naujasis ?statymas didiausia beprotyb?. ?sivaizduokite: k? tik universitet? ar kolegij? baig?s studentas negauna darbo ir dar turi mok?ti tokius pinigus… Netgi mano eimos rate taip buvo mergait? atleido i darbo, kadangi tr?ko stao, ji negavo ieitini? kompensacij?, jos nepri?m? ? darbo bir? ir tai, vien? ryt? ji atsibudo b?dama skolinga. Tai i kur jai tokius pinigus paimti? O kiek dar toki? atvej? yra? Sunku dabar… I jaun? moni?

reikalauja isilavinimo ir patirties, o i kur jiems, k? tik baigusiems aukt?sias mokyklas, tos patirties ?gyti? tai mano laikais visus baigusius ?darbindavo, visi gaudavo paskyrimus… Tai k? dabar daryti tam jaunam mogui? Tik b?gti i tos Lietuvos… A pati dirbu medicinos srityje ir puikiai inau, kas darosi, kai ? ligonin? patenka neapsidraud?s mogus, ta?iau apie t? ?statym? mon?s tur?jo b?ti informuoti daug anks?iau, o be to, mokestis yra gana didelis…

K?stutis Strumila – Pajam? deklaracijas pildau kiekvienais metais, nes taip reikia. Ikilus

kokiems nors neaikumams, visuomet kreipiuosi pas kaimyn?, kuri man padeda, nes gerai supranta. Apie nauj?j? ?statym? teko gird?ti per inias, nemanau, kad tai labai geras sumanymas. iemet pajam? dar nedeklaravau, ta?iau nebijau, kad b?siu skolingas valstybei, esu ?kininkas, tod?l jau seniai moku privalom? sveikatos draudim?.

Egl? Janutien? - Visuomet deklaruoju pajamas, yra tek? susidurti su sunkumais, bet pasikalbu su pa?stamais, ir visus juos pavyksta ispr?sti. Tik gaila, kad dabar daug sunkiau susigr?inti pinig?lius, nei anks?iau… Tas naujas ?statymas tikra kvailyst?. Manau, kad pirma reikia praneti apie pasikeitimus, o tik paskui i moni? pinigus pl?ti, o dabar ukabinamos skolos, o tik kilus nepasitenkinimo bangai, paaikinama u k?… Baisioje valstyb?je gyvename…

Irena ir Stas? – Mes pensinink?s, tod?l pajam? deklaravimas mums jau seniai neber?pi. O tas naujas ?statymas gryna neteisyb?, mon?s tur?jo b?ti ?sp?ti. Kakokia nes?mon? mok?ti pinigus

u praeit?.

Komentarų nėra