Apie emait?, ako?ius ir kitus einamuosius klausimus

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

?kanot? rugs?jo 24 dienos ryt? V.Grybo emaitis, kaip visuomet, savo ranka rod? piet? krypt?, o Rajono tarybos nariai ir kiti suinteresuoti asmenys jud?jo prieinga linkme: kop? Savivaldyb?s laiptais skub?dami ? 39-?j? Tarybos pos?d?. Pos?dio pradioje meras Petras Vebavi?ius ?teik? K?stu?iui Korduui, Antanui Vizbarui ir Jonui Pocevi?iui i Baltijos asambl?jos gautas pad?kas u iskirtinius nuopelnus Baltijos keliui 1998m. rugpj??io 23d. Jie pagerbti ir raudonomis ro?mis. Kaip inia, ie asmenys anuomet entuziastingai organizavo Baltijos keli? raseinikiams. Pakoregavus pos?dio darbotvark?, Taryba su darbingai ir grietai nusiteikusiu meru prieaky grieb?si svarstyti sprendim? projektus. viesiausios m?s? rajono galvos, siekdamos ivengti visuomen?s rezonanso ir bereikaling? paskal?, laik?si sant?riai ir akivaizdiai demonstravo rimt? bei akcentavo priimam? sprendim? svarb?.

Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus ved?jas Art?ras Milaauskas pristat? sprendimo projekt? D?l Raseini? rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos direktor?s Grainos Janonien?s atleidimo. Prane?jas, sunkiai rinkdamas odius, pad?kojo poniai Grainai u aun? darb? ir ym? ind?l? ? rajono kult?r?. Pasak A.Milaausko, ali? susitarimu G.Janonien? nuo i? met? spalio 1 dienos bus atleista i pareig?. iam sprendimo projektui Taryba pritar? vienbalsiai. Liaudyje sklando kalbos, kad poniai Grainai buvo pasi?lyta pus?s met? atlyginimo ieitin? kompensacija, tad direktor? savo darbo viet? paliko be didelio kart?lio. (?domu, kurios partin?s grupuot?s atstovas uims jos viet?, o gal knyg? karalij? imsis valdyti bealikas asmuo? K? gi, lauksime konkurso.) Meras Savivaldyb?s vardu pad?kojo savo post? paliekan?iai bibliotekos direktorei, galantikai pabu?iavo josios rank? ir, savaime suprantama, ?teik? puokt? g?li?. Graina Janonien? i trib?nos pad?kojo Rajono savivaldyb?s darbuotojams ir vis? kadencij? Tarybos nariams u bendradarbiavim? bei param? ir suteikt? galimyb? iki iol dirbti. Ji pasidiaug?, jog biblioteka pasiek? tikrai grai? rezultat?: iandien ji uima deram? viet? respublikos mastu, pastatas baigiamas renovuoti, kaimo filialai kompiuterizuoti. G.Janonien? sak?si esanti puikios sveikatos ir dar turinti ger? id?j? bei ateities plan?, tod?l adanti tapti aktyvia pensininke. Nuo pakylos nuengusi? ilgamet? Raseini? vieosios bibliotekos direktor? Tarybos nariai pagerb? atsistodami ir audringai plodami. Pos?dis t?s?si. Kadangi sprendimo projektas D?l prezidento Jono emai?io gimnazijos nuostat? patvirtinimo buvo iimtas i darbotvark?s dar pa?ioje pos?dio pradioje, meras P.Vebavi?ius pateik? prieastis, kod?l teko atsisakyti io klausimo svarstymo. Jis supaindino Taryb? su Vyriausyb?s atstovo Kauno apskrityje teikimu – reikalavimu, adresuotu Raseini? savivaldyb?s merui bei tarybai. iame reikalavime teigiama, jog i? met? rugpj??io 27 dien? Rajono tarybos pos?dyje priimtas sprendimo projektas D?l Raseini? emai?io gimnazijos pavadinimo pakeitimo , kuriuo min?tosios ugdymo ?staigos pavadinimas pakeistas ? Prezidento Jono emai?io gimnazij?, paeidia Valstybin?s lietuvi? kalbos komisijos ir LR Seimo patvirtintas vietimo ?staig? darymo ir raymo taisykles. ios taisykl?s nustato, kad Savivaldyb?s bendrojo lavinimo mokyklos pavadinime pirmiausia tur?t? b?ti nurodoma vietov? ir ugdymo ?staigos tipas. Pavadinimas gali b?ti papildytas, suteikiant krato istorijai ar kult?rai nusipelniusio asmens vard?. Ta?iau pavadinimuose nenurodoma asmens, kurio vardu vadinama mokykla, laipsnis, profesija, titulas, rangas ar panaiai. Vyriausyb?s atstovas Kauno apskrityje reikalavo laikytis LR Valstybin?s kalbos ?statym? bei LR Seimo ir VLKK nutarim?. Meras patikino, kad Savivaldyb? derins visus su iuo klausimu susijusius niuansus ir pakviet? pasisakyti Tarybos nar? Antan? Vizbar?.

Tarybos narys pasi?l? atkreipti d?mes? ? kai kurias k? tik mero perskaityto teikimo formuluotes. D?l pavadinimuose naudojam? asmens titul? A.Vizbaras kaip pavyzd? pateik? Lietuvoje registruot? ?staig? pavadinimus: Vyskupo Motiejaus Valan?iaus katalikika mokykla Plung?je, Divizijos generolo Stasio Ratikio puskarininki? mokykla Kaune, Prezidento Kazio Griniaus muziejus Marijampol?je ir t.t. O d?l vietov?s ?vardinimo A.Vizbaras ireik? nuostab?: argi b?tina ?vardinti mokyklos pavadinime miest?, jei registre ir taip yra nurodytas tikslus ?staigos adresas. Anot Tarybos nario, pavadinimas Raseini? prezidento Jono emai?io gimnazija skamb?t? kvailai. Jis pacitavo LR Seimo vietimo, mokslo ir kult?ros komiteto nario, Baltijos asambl?jos prezidento dr. M.Adom?no nuomon? iuo klausimu: Lietuvi? kalbos komisija nustatyta tvarka yra stilistinio ir rekomendacinio pob?dio, tod?l jokios kalbos klaidos, pavadinus gimnazij? Prezidento Jono emai?io vardu, ne?vyks. Kalbos taisykl?s nepaeidiamos ir kalbos dvasiai nenusiengiama. Taisykl?s turi tarnauti prasmei, o prasm? aukojama taisykl?ms, kurias priimant nebuvo numatyti tokie unikal?s atvejai, kaip dabartinis. A.Vizbaras isak? mint?, jog Prezidento Jono emai?io gimnazijai koj? bando pakiti Socialdemokrat? partijos frakcija. Jo manymu, buvo kreiptasi ? Socialdemokrat? partijos atstov? Kaune, kuris, vykdydamas partin? pavedim?, bando daryti spaudim? per Valstybin? institucij?. Tarybos narys Liudas Kavaliauskas usipliesk? gindamas frakcijos bei Raseini? socialdemokrat? partijos vard?. Jis kategorikai paneig? Tarybos nario A.Vizbaro mestus kaltinimus ir tikino, kad frakcija nesikreip? su jokiais praymais ? Vyriausyb?s atstov?. Jis primin?, jog visus Tarybos sprendimus Vyriausyb?s atstovas tikrina, peri?ri ir teikia savo ivadas. A.Vizbaro kaltinimus Liudas Kavaliauskas ?vardijo kaip nepelnyt? vie? visos opozicin?s frakcijos ?eidim?. B?t? labai grau, jei Antanas daugiau nesim?tyt? tokiais kaltinimais. O Antano didel? isilavinim? mes ne kart? pabr?iame, visi inome, koks yra jo auktasis mokslas. Ne vieta ir ne laikas diskutuoti su Vyriausyb?s ?statymais ir kalbos komisija. Reikia priimti grynus sprendimus, ir tai turi daryti specialistai, o ne mon?s su viduriniu vakariniu isilavinimu, isijuos?s arst? puntukus ? A.Vizbaro dar? L.Kavaliauskas.

Meras P.Vebavi?ius velniu, draugiku balsu band? uglaistyti konflikt?: Manau, ireikta ir vienos, ir kitos frakcijos nuomon?. Per m?nes? laiko, kur? mums suteik? Vyriausyb?s atstovas, pasvarstysim, padiskutuosim komitetuose, pabendrausim su Seimo nariais, Lietuvi? kalbos komisija, o spalio m?nes? gal?sime priimti galutin? sprendim?. Ach, kada gi nurims aistros d?l Jono emai?io. Neleidia mogui ramiai Anapily ils?tis, ir suprask dabar, kad gudrus: prezidentas jis ar ne prezidentas, garbinga ar nepadoru jo vardu gimnazij? vadinti. Ko gero, jei iame pos?dyje b?t? dalyvav?s Tarybos narys K?stutis Skamarakas, b?t? ipykin?s savo kultin? fraz?: Mielieji, juk tai protu nesuvokiama, kur mes nueisime… Bent kuriam laikui palikime Jon? emait? ramyb?je ir pasidom?kime, kokie dar svarb?s sprendimai priimami m?s? Rajono taryboje. Ekonomikos, ?kio ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Romanas Evsei?ikas pristat? sprendimo projekt? D?l ilumos kain? dedam?j? nustatymo. Jis informavo, kad pakeista ilumos kain? nustatymo metodika, pagal kuri? atsiranda kain? dedamosios, kurias turi nustatyti Taryba. ilumos tiek?jas, vadovaudamasis dedamosiomis, kas m?nes? nustatys ilumos kainas. Naujos kainos ?sigalios nuo spalio 1 dienos. Prane?jas tvirtino, kad kit?met ildymo kaina gyventojams bus maesn? apie 2 centus u kilovatvaland?, kadangi kuro kainos yra kritusios. Meras si?l? i karto pritarti iam sprendimo projektui, ta?iau Tarybos narys Liudas Kavaliauskas panoro pasisakyti i trib?nos. Jo teigimu, ilumos kainos sumainimo 1 ar 2 centais u kilovatvaland? realiai mon?s nepajaus, nes yra padid?j?s PVM, tad iluma kainuos apie 21ct/kWh. Jis primin?, kad 2007m. ilumos kainos dedamoji buvo 6 centai, nors tuo metu buvo k?renama mazutu, kurio kaina buvo enkli. Dabar dedamoji yra 9 centai, nors kurui naudojama kur kas pigesn? aliava – biokuras.

A suprantu, kad kakam reikia pasiildyti rankas, kakas gali pavain?ti po ?vairius renginius su bank?chenais ir kai k? pasidalinti. Ta?iau reik?t? dalintis graiau ir teisingiau, – atri? odi? negail?jo Liudas Kavaliauskas. Jo si?lymu, kaina tur?t? b?ti 19-20 cnt/kWh, tuomet gyventojai realiai pajust? kainos suma?jim?. Tarybos narys Sigitas Vai?ius isak? replik?, jog Liudo Kavaliausko vadovavimo laikais sprendiant katilin?s klausim? buvo ymiai pla?iau vain?jama: ne tik po Lietuv?, bet su grupe moni? aplankyta vedija. Prie teikint sprendimo projekt? balsavimui, buvo pakviestas situacij? pakomentuoti UAB Raseini? ilumos tinklai direktorius S.Bartkus. Jis tikino, jog pagal nauj?j? kainodar? kiekvienas b?stas per ateinant? ildymo sezon? sutaupys apie 300-500 Lt, ir ?mon? ilaikys maesn? negu vidutin? kain? respublikos mastu, o ilumos kainos dedamoji bus 6,8cnt/kWh. Pasisakius ilumos tinkl? direktoriui, meras P.Vebavi?ius prisimin?, jog reikia atsikirsti Tarybos nario L.Kavaliausko replikoms. Kadangi meras irgi vain?ja per bendruomenes su bank?chenais, iemet mero fondui buvo skirta 22 000 Lt. Visos ataskaitos bus pateiktos met? gale. Bet pra?jusios kadencijos mero pono Edmundo Jonylos reprezentacin?s ilaidos virijo Ariogalos seni?nijos komunalini? paslaug? ilaidas, – nuoskaudos kupinu balsu pasiaikino meras. Nebeliko nieko kito, kaip tik teikti sprendimo projekt? balsavimui. Sprendimo projektui buvo pritarta: u balsavo 13 Tarybos nari?, 6 susilaik? Pos?dyje i viso svarstyta 30 klausim?, ta?iau daugelis j? aktual?s tik tam tikr? profesij? atstovams ar tam tikroms socialin?ms grup?ms. Apibendrinant eilin? pos?d?, galima pasakyti, kad tarpusavyje konfrontuojan?ios valdan?iosios j?gos visais b?dais stengiasi ?rodyti savo pranaum?. Suprantama, ios kadencijos Tarybos viepatavimo laikas jau persirito per pusiauj? pats metas ?rodyti, kuri frakcija tarnauja mums, Raseini? rajono gyventojams. Politikuokite, mielieji, geros jums likusios kadencijos ir stiprios sveikatos.

1 Komentaras

  1. hvtontgwbo

    2023-12-07 17:00

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?