Ar ariogalikiams sportinis aktyvumas yra svetimas?

Versija spausdinimui

Gintar? GREI?I?T?

Sportas kiekvienam asocijuojasi su skirtingais dalykais, bet kiekvienas esame vienaip ar kitaip su juo susij?s. Vieni ? sport? ?sitraukia aktyviai ir laiko tai neatsiejama savo gyvenimo, laisvalaikio ar darbo dalimi, kitiems sportas yra laisvalaikio forma, daniausiai sietina su televizoriumi ir m?giama komanda. Kad ir kaip nor?tume tapti aktyviais sporto dalyviais, danai tai paliekame rytojui ar geresn?ms oro s?lygoms. Danai atrandame prieas?i? atsisakyti fizinio aktyvumo, bet retas kuris to ne?traukiame ? savo ateities planus.

Valstybiniu lygmeniu fizinis aktyvumas yra skatinamas, kuriamos strategijos. U i? srit? yra atsakingos skirtingo lygmens institucijos: Vyriausyb?, K?no kult?ros ir sporto departamentas prie LR Vyriausyb?s, vietimo ir mokslo ministerija, savivaldyb?s. Rodos, strategija n?ra bloga vietimo ?staigos skiepija vaikams ir jaunuoliams fizinio aktyvumo svarb? ir naud? j? sveikatai, sporto kult?r?. K?no kult?ros ir sporto departamentui telieka pasir?pinti, kad pabaig? vietimo ?staigas jaunuoliai toliau pl?tot? savo veikl? ir tur?t? kur save realizuoti. Nuo ma? dien? ?skiepytas fizinis aktyvumas tur?t? asmen? lyd?ti ir toliau, bet ar taip yra i ties??

Mokini? fizinis akytvumas lietuvoje vienas emiausi?

Nepaisant to, kad fizinio lavinimo pamokos yra organizuojamos reguliariai vidurinio lavinimo mokyklose ir meil? sportui puosel?jama nuo pirm?j? dien? dareliuose ir mokyklose, statistika n?ra tokia diuginanti ir yra viena emiausi? tarp Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) valstybi? nari? (organizacijai priklauso 43
valstyb?s). Lietuvoje kas antr? 11-15 met? amiaus berniuk? galima laikyti nepakankamai fizikai aktyviu (45 proc.), tuo tarpu tokio pat amiaus mergai?i? pad?tis dar blogesn? – tik kas penkta pakankamai fizikai aktyvi (20 proc.). Tokius emus skai?ius lemia netinkamos higienos s?lygos. Svarbu ne tik sportinis aktyvumas, bet ir higienos kult?ra, o nesudarant tinkam? s?lyg?, nat?ralu, kad vaikai nenori rinktis aktyvaus sporto popamokin?je veikloje.

Manote, kad kitose valstyb?se mokini? fizinis aktyvumas panaus, ir ie Lietuvos rodikliai yra s?lyginai geri? Deja. Pagal moksleivi? (berniuk?) fizin? aktyvum? Lietuva yra tre?ia nuo galo, mergai?i? atvilgiu ketvirta. Jau mokykloje dauguma vaik? juda nepakankamai, o tai didina ne tik nutukim?, bet ir irdies bei kraujagysli? lig?
rizik?, gali atsirasti depresijos poymiai. Vien tik nuo nepakankamo fizinio aktyvumo kasmet pasaulyje mirta apie 3,2 milijonai moni?.

Suaugus nepuolama sportuoti

Suaugusieji, suprat? sportavimo ir fizinio aktyvumo svarb?, taip pat nepuola keisti savo gyvenimo ?pro?i?. Eurobarometro duomenimis, 44 proc. Lietuvos gyventoj? visikai nesportuoja ir nesimanktina. Panaios tendencijos yra ir kaimynin?se valstyb?se (Latvijoje 44 proc., Estijoje 41 proc.). Skandinav? pom?gis sportuoti irfizinis aktyvumas lietuviams yra utopija (vedijoje 6 proc., Suomijoje 7 proc., Danijoje 18 proc.). Ko gero teks dar ne kart? performuoti strategij?, kad danas lietuvis imt? vadovautis liaudies imintimi graiame k?ne – grai siela.

Lietuvos gyventoj? fiziniu aktyvumu r?pinasi vietimo ?staigos, k?no kult?ros ir sporto centrai bei sporto klubai. Nuo pastar?j? ivystymo daugiausiai ir priklauso suaugusi?j? fizinis aktyvumas. Lietuvoje vienam sporto klubui tenka 3107 alies gyventojai, tuo tarpu Latvijoje – 1580 gyventoj?, o Estijoje 602. Ta?iau ar tik nepakankamas sporto klub? tinklo ivystymas ir infrastrukt?ros, ?rangos tr?kumas lemia Lietuvos gyventoj? fizin? pasyvum??

Ar ariogalikiams sportinisaktyvumas yra svetimas?

Raseini? rajone yra 25 sporto klubai ir jiems prilygintos organizacijos. Vienam sporto klubui tenka 501 rajono gyventojas. Ariogalos mieste yra keturi registruoti sporto klubai, tad vienam j? tenka 833 ariogalikiai. Ta?iau ne visi sporto klubai aktyviai vykdo veikkl?, ne visi aktyviai veikiantys organizuoja aktyvias fizinio lavinimo pratybas.

I apklaust? Ariogalos miesto gyventoj? 31 proc. teig?, kad jie visikai nesportuoja ir nesimanktina, ta?iau tai nereikia, kad likusi dalis aktyviai sportuoja. Reguliariai aktyviai sportuoja 30 proc. apklaust?j? (dauguma lanko organizuotas pratybas), likusi dalis respondent? sportuoja nereguliariai ir daniausiai savarankikai. Nam?
s?lygomis sportuoja didioji dauguma sportuojan?i? moter? ir tik12 proc. vyrikos lyties atstov?. Dauguma nesportuojan?i? respondent? prisipaino, kad to nedaro
d?l energijos, noro, valios stygiaus ar tiesiog domisi kitomis laisvalaikio formomis. Atsiradus papildomai sporto bazei bei prad?jus organizuoti sporto veiklas,sportuoti prad?t? 12 proc. apklaust?j?. Investicijos tur?t? b?ti didel?s, nes ir gyventoj? poreikiai pakankamai dideli: baseinas, sporto klubai, futbolo manieai, ledo arenos. Padid?jus sporto infrastrukt?rai ir/ar atsiradus daugiau organizuot? sporto pratyb?, vis? pirma padid?t? savarankikai sportuojan?i? moni? aktyvumas. Dabar dauguma sportuoja nereguliariai, o danai – ir nesistemingai.

Raseini? miesto pavyzdys rodo, kad moterys gana aktyviai ?sijungia ? organizuotus fizinio lavinimo usi?mimus (pilatesas, aerobika, joga ir pan.). Pana?s usi?mimai
ir Ariogalos mieste buvo populiar?s bei aktyviai lankomi. Ta?iau tenka pripainti, kad didiausi? ?tak? reguliariam aktyviam sportavidaro ?pro?iai ir motyvacija, tod?l nereikia laukti, o imtis iniciatyvos ir prad?ti aktyviai sportuoti nam? s?lygomis.

2 Komentarai

 1. Domas

  2011-10-27 17:24

  Kur sportas? Jei ne Ariogala isvis nieko, buvo juk renginiu. Kur jie?

 2. Algis

  2012-08-23 21:34

  Gal galima prisid?ti prie Ariogalos miestelio gyventoj? k?no kult?ros veiklos. Kur kreiptis su savanorika pasi?lymais, darbu.Prie metus esu kalb?j?s su Raseiniu sporto vadu, bet kalbos…
  Pagarbiai
  Algis Daniusevicius
  86 86 99 840