Ar bus efektyvus supaprastintas ugdymo ?staig? valdymas?

Versija spausdinimui

Kovo 26 dien? vyko 6-ojo aukimo 33-asis rajono Tarybos pas?dis. Jame dalyvavo 22 Tarybos nariai. Meras Petras Vebavi?ius paskelb? pos?dio pradi? ir tradicikai pas veikino visus ? m?nes? gimusius Tarybos narius: Valdemar? Jacik?, Vaid? Kuzmarsk?, Kristin? Bartkut? ir Romald? Zubiel?. Pos?dyje tur?jo b?ti svarstomi keturiasdeimt ei sprendim? projektai. Pos?dio pradioje Ekonomikos, ?kio ir turto valdymo skyriaus vyresniojo specialisto Romano Evsei?iko iniciatyva etasis dienotvark?s klausimas ,,D?l pritarimo Raseini? rajono kult?ros centro pastato energetinio audito ir investicinio projekto atikslinimui buvo ibrauktas. Taryba tam vienbalsiai pritar?. Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro direktorius Gintautas Bal?aitis pristat? sprendimo projekt? D?l mokes?io u sporto treniruotes padidinimo ir surinkt? l?? ?traukimo ? Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro mokos fond?. Prane?jas paym?jo, kad is klausimas jau buvo pateiktas tiek Biudeto ir socialinio ekonominio vystymo komitetui, tiek vietimo, kult?ros, sporto, teis?tvarkos ir jaunimo reikal? komitetui, ir jam buvo pritarta. Jis tvirtino, kad mokes?io pak?limas nuo trij? iki penki? lit? netur?t? sukelti dideli? problem?.

Pirmoji iuo klausimu pasisak? Tarybos nar? Ona Babonien?. Ji teig?, kad mokes?io pak?limas, nors ir nedidelis, gali skaudiai atsiliepti vaikams ir j? t?vams iuo nelengvu ekonominiu laikotarpiu. Esama pavyzdi?, kai sporto mokykl? treneriai patys sumoka u moksleiv?, kad jis lankyt? treniruotes. Tarybos nar? pasi?l? peri?r?ti biudet? ir skirti pinig? i kit? altini?, nes d?l mokes?io pak?limo sporto mokyklose gali suma?ti moksleivi? skai?ius. Tarybos nario Romaldo Zubielos paklausta, kod?l Ona Babonien?, kaip Lietuvos mokini? ir student? sporto centro direktor?, niekuo nepadeda iuo klausimu Raseini? rajonui, ji atsak?, kad neskirsto l??, tai ne?eina ? jos pareigas. Tarybos narys Jordanas Kenstavi?ius pasi?l? sumainti mokest? gabiems moksleiviams ir ?kurti special? fond?. Tarybos narys Linas Dargevi?ius paym?jo, kad gab?s vaikai n?ra atleidiami nuo mokes?io, ta?iau nuo jo atleidiami socialiai remtini vaikai, pateik? atitinkamas paymas. Anot L.Dargevi?iaus, reikia pasirinkti i dviej? blogybi? geresn?: arba kelti mokest? atleidiant nuo jo sociaiai remtinus vaikus ir taip ilaikyti mokini? skai?i?, arba ateityje mainti grupes. Tarybos nariui Sigitui Vai?iui udavus klausim?, ar mokes?io pak?limas tur?s ekonomin? efekt?, meras Petras Vebavi?ius paym?jo, kad ? sprendim? galima bus panaikinti, kai ?sigalios nauja vietimo ministerijos priimta tvarka d?l l?? paskirstymo neformaliam ugdymui. eiolikai Tarybos nari? balsuojant u, penkiems – prie, vienam susilaikius, sprendimo projektas buvo priimtas.

Daug diskusij? suk?l? sprendimo projektas D?l Raseini? rajono savivaldyb?s mokykl? steigimo, reorganizavimo, vidaus strukt?ros pertvarkymo 2009-2012 met? priemoni? plano patvirtinimo, kur? pristat? vietimo, kult?ros, sporto, teis?tvarkos ir jaunimo reikal? komiteto pirmininkas Linas Dargevi?ius.

Prie pasisakant prane?jui, meras Petras Vebavi?ius patikslino sprendimo projekto aptarimo eig?, nes iuo klausimu nor?jo pasisakyti ir bendruomeni? nariai, ir LR Seimo narys Edmundas Jonyla. Linas Dargevi?ius savo praneime pabr?? tris pagrindinius punktus, l?musius io sprendimo projekto paruoim? – tai rajono mokini? tinkamas ir kokybikas isilavinimas, demografin? situacija m?s? rajone, supaprastintas ir efektyvus ugdymo ?staig? valdymas. Pirmoji iuo klausimu Tarybos nario vardu pasisak? Ona Babonien?. Ji pasteb?jo, kad apie reorganizavim? buvo per maai i anksto informuoti t?vai, ivardino mokyklas, kuri? reorganizavimas b?t? netikslingas d?l objektyvi? prieas?i?. D?l io sprendimo projekto pasisak? Tarybos narys Liudas Kavaliauskas. Jis paym?jo, kad ekonominis efektas negali b?ti pagrindinis dalykas restrukt?rizuojant mokyklas, kad jau dabar, udarius vien? ar kit? mokykl?, moksleivius veantis transportas b?na perpildytas. N?ra tiksliai paskai?iuota, kiek bus gauta papildom? l?? i mokytoj? atlyginim? sumainimo ir kiek bus sumok?ta ve?jams. Taigi ir pats ekonominis efektas yra gana abejotinas. Tarybos narys paym?jo, kad yra gautas vietimo ir mokslo ministro ratas, kuriame nurodoma, jog Ariogalos pradin?s mokyklos prijungimas prie Raseini? rajono Ariogalos gimnazijos joki? problem? neisprendia, netgi rekomenduojama taikyti kitas priemones, o ne sujungti ias dvi mokyklas. Tarybos narys Valdemaras Jacikas trumpai pasteb?jo, kad paskai?iavimai visgi yra, ir is restrukt?rizavimas leist? sutaupyti pusantro milijono lit?. Raseini? katalikikos dvasios pradin?s mokyklos bendruomen?s vardu pasisak? Tadas Venclauskas. Jis pakviet? Tarybos narius negriauti to, k? yra suk?rusi bendruomen?, palikti Raseini? katalikikos dvasios pradin? mokykl? be strukt?rini? poky?i?, nes moksleivi? t?vai nuog?stauja, kad prijungus i? mokykl? prie Kalno vidurin?s mokyklos, j? vaikai liks be socialinio pedagogo, logopedo, bibliotekininko, prailgintos dienos grup?s, neformalaus ugdymo ir kit? paslaug?. Seimo narys Edmundas Jonyla savo kalboje pasteb?jo, kad tiek Europos S?jungos ekspertai, tiek m?s? alies vyriausyb?s programa si?lo stiprinti valdymo decentralizavim?, tad visi svarstomi strukt?riniai pakeitimai, jo nuomone, n?ra suprantami. Taip pat jis pamin?jo, kad tikrosios pakeitim? prieastys galb?t yra visai kitos -netinkami vadovai, o gal kakam prireik? pastat?. Tad reik?t? ?vardinti tikr?sias mokykl? reorganizacijos prieastis. Seimo narys juokais pasi?l? prijungti visas mokyklas prie Kalno vidurin?s mokyklos taip sutaupant daug l??. Edmundas Jonyla ireik? gana svar? argument? d?l mokykl? restrukt?rizavimo vieumo, jo teigimu, visuomen? buvo maai informuota apie numatomas reformas ir sprendimai priimami u aki?. Vosilikio bendruomen?s vardu kalb?jo Daiva ekauskait?. Ji pasteb?jo, kad reikia atsivelgti ? vaik? adaptacijos naujose mokyklose problemas. Negalima ? ? reikal? i?r?ti vien per ekonomin? prizm?, gali nukent?t vaiko isilavinimo kokyb?, nes mokyklos bus perkrautos. V?lgi buvo akcentuotos susisiekimo problemos, kurios sukelia papildomas vaiko sportinio ir kult?rinio lavinimo problemas. Buvo pasteb?ta, kad kaimai yra labai svarbi kult?rin? terp?, kuri tiesiog inykt? udarius mokyklas. Tarybos narys Sigitas Vai?ius replikavo, kad svarstant ? projekto sprendim? yra per daug politikuojama ir griebiamasi populizmo. iuo klausimu pasisak? Tarybos narys Antanas Vizbaras. Jis tvirtino, kad tiek pradin?s, tiek pagrindin?s mokyklos, kurios iuo metu yra udaromos, bus isaugotos maiausiai penkiolika met? ir esant reikalui, tai yra atsiradus reikiamam kiekiui mokini?, jas v?l bus galima ?steigti. Taip pat jis pasteb?jo, kad reforma turi b?ti baigta 2012 metais, ir dabar pats laikas informuoti apie tai t?vus.

Linas Dargevi?ius, apibendrindamas sprendimo projekto aptarim?, pasteb?jo, kad visuomen? apie dabar vykdom? reform? buvo informuota jau seniai, apie reorganizavim? galima buvo pasiskaityti tiek internete, tiek rajonin?je spaudoje. Taip pat jis paym?jo, kad vietimo ir mokslo ministerija si?lo taupyti l?as atleidiant i darbo specialistus, o tai pakenkt? moksleivi? mokymosi kokybei. Savivaldyb? si?lo kur kas racionalesn? mokykl? reorganizavimo plan? – taip b?t? isaugotos ir specialist? darbo vietos, ir utikrintas kokybikas mokymas. Raseini? rajono savivaldyb?s taryba sprendimo projekt? D?l Raseini? rajono savivaldyb?s mokykl? steigimo, reorganizavimo, vidaus strukt?ros pertvarkymo 2009-2012 met? priemoni? plano patvirtinimo pri?m? su komiteto pateiktomis paSprendimo projekt? D?l Raseini? rajono savivaldyb?s 2009-2011 met? strateginio veiklos plano patvirtinimo pristat? Strateginio planavimo, investicij?, projektavimo ir projekt? valdymo skyriaus ved?ja Indr? Antanaitien?. Prane?ja pabr??, kad bendras l?? poreikis ?gyvendinant strategin? plan? iais metais yra daugiau nei imtas eiasdeimt trys milijonai lit?, i j? savivaldyb?s dalis – imtas trys milijonai lit?. Daugiausia l?? yra skiriama strateginiam tikslui, kuris skamba taip: sukurti saugi? socialin? apsaug?, teikiant kokybik? vietimo, kult?ros, sporto, sveikatos apsaugos, socialin?s paramos ir kitas socialines paslaugas. Maiausiai l?? tenka sukurti saugi? aplink? piligriminiam turizmui, verslui ir kaimo pl?trai saugant kult?ros paveldo objektus. is planas yra pateiktas Raseini? rajono savivaldyb?s tinklalapyje. Tarybos narys Antanas Kil?auskas pasisak? d?l Prabaudos tvenkinio valymo problemos, kuri iki iol n?ra ispr?sta, nors tam yra skirta apie milijon? lit?. Kaip paaikino Strateginio planavimo, investicij?, projektavimo ir projekt? valdymo skyriaus ved?ja Indr? Antanaitien?, Prabaudos tvenkinio valymo projektas yra pateiktas svarstymui. Tad galima tik?tis, kad darbai iais metais bus prad?ti. iam sprendimo projektui tarybos nariai pritar? vienbalsiai. Ne mums, urnalistams, spr?sti, prie ko prives mokykl? reorganizavimas – visk? parodys visagalis laikas. O Mero pavaduotojai Gitanai Raimienei linkime puiki? atostog?!

Komentarų nėra