Ar bus ?vestas Kojin?s mokestis?

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Valdia vis giliau bando ?gr?sti savo letenas ? pilie?i? kienes ir ilupti i ten, kas dar yra lik?.

Tik taip galima paaikinti planus ?vesti visuotin? nekilnojamojo turto mokest? (NTM).

Gali b?ti, kad valdia netrukus ims kiti rankas ir ? kojines. Kad jas b?t? lengviau surasti, reik?t? pasitelkti specialiai parengtus kojini? iekan?ius unis. Jie surast? slapt?sias kojines, o valdios atstovai i j? ikratyt? tai, kas ten sukaupta pa?iai juodiausiai dienai.

Kod?l ?ia usiminiau apie kojines?

Saky?iau, kojin?s toks pat privatus dalykas, kaip ir visuotinio NTM objektas butai ir yvenamieji namai. Didioji dauguma moni? juos stat?si be valdios pagalbos, atimdami gardesn? k?sn? net i savo vaik?, atsisakydami atostog?, geresnio automobilio, graesn?s aprangos.

Dabar u tok? varg? jie gali gauti valstybin? apdovanojim? nauj? mokest?, kur?, anot moni?, b?t? galima pavadinti stogo vir galvos tur?jimo mokes?iu.

Yra vil?i? kad visuotinis NTM kol kas nebus priimtas juo nesiavi Prezident?, tam nepritaria nemaa dalis politik?.

Ta?iau premjeras Andrius Kubilius ir finans? ministr? Ingrida imonyt? bet kada gali pabandyti ? mokest? ?vesti. Min?ti valdios atstovai jau lyginami su chirurg? brigada, kuri operuoja nenaudodama nuskausminam?j? priemoni?. Sukelia ligoniui ok?, o paskui altai stebi igyvens ar ne.

Jei bus panaudotas visuotinis NTM skalpelis, neigyvenusi?j? gali pastebimai pagaus?ti.

?sid?m?tina tai, kad tie, kurie likt? gyvi, netur?t? supratimo, kur j? mokes?iai naudojami gal valdinink? komandiruot?ms, gal automobiliams ?sigyti, gal stauot?ms usienyje apmok?ti.

Skaidriai mokes?ius naudojan?iose alyse NTM, paprastai, skiriamas infrastrukt?rai gerinti, tai yra, gyvenimo kokybei kelti.

Jei mon?s inot?, kad, tarkime, u vienos gatv?s gyventoj? NTM bus sutaisyti aligatviai arba ?rengtas apvietimas, arba nupirktos patogios visuomeninio transporto priemon?s, tai palengvint? mokes?io nat?, o gal padaryt? j? visikai suprantama arba netgi b?tina.

Ta?iau Lietuvoje n?ra informavimo apie mokes?i? sunaudojim? tradicij?. Tod?l kalb?ti apie mokes?i? mok?tojo motyvacij?, kai pinigai sunaudojami belekam, yra beprasmika.

Pagal projekt?, u visuotin? NTM surinkti pinigai tur?t? papildyti savivaldybi? biudetus.

Sakykime, Raseini? rajone i fizini? asmen? per metus b?t? surenkama apytiksliai apie kelis milijonus lit? NTM. Jei juos surinkus, meras Petras Vebavi?ius paskelbt?, kad dalis i? pinig? bus panaudota jo komandiruotei ? Kinij? apmok?ti, mon?s, aiku, pasipiktint?. Bet jei jis pranet?, kad u tas l?as bus ?rengtas visuomen?s reikm?ms skirtas baseinas, tikrai ne visi piktai burnot?.

Galb?t visuotinis NTM yra ?manomas, ta?iau tam reikia pasirengti, o ne kaip nusikalt?liui tiesiog imti ir kiti savo leten? ? svetim? kien?.

Komentarų nėra