Ar bus jums dangus palankus?

Siųsti Versija spausdinimui

Stanislava TIJŪNAITIENĖ

Truputis istorijos

Raseinių pradinė mokykla įkurta 1993 m., o 1996 m. tapo Katalikiškos dvasios pradine mokykla. Mokykloje suburtas stiprus mokytojų kolektyvas, ugdantis vaikus pilietiškumo ir meilės Dievui, artimui, Tėvynei dvasia. Mokykla viena iš pirmųjų rajone įsivedė ankstyvąjį užsienio kalbų mokymą, dalyvaudama ŠMM organizuotame konkurse gavo socialinio pedagogo etatą, tėvų pageidavimu pradėjo teikti pailgintos darbo dienos paslaugą. Mokinių mokymosi ir ugdymosi rezultatais džiaugėsi tiek mokytojai, tiek tėvai. Taigi gana greitai išsikovotos tvirtos pozicijos tarp miesto mokyklų. Čia buvo organizuojami rajoniniai renginiai, konkursai, mokytojai aktyviai dalyvavo tiek rajoniniuose, tiek respublikiniuose projektuose. Mokykla tapo visų rajono pradinių mokyklų jungiamąja grandimi. Mokinių pasiekimai geri, mokykla turi
gražias tradicijas, savitą kultūrą.

Čia dažnas svečias Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kiti vyskupijos dvasiškiai. Mokykloje nuolat vyksta religiniai seminarai
tiek mokyklos, tiek rajono mokytojams, organizuojamos konferencijos-susitikimai ne tik miesto, bet ir rajono gyventojams. Mokinių skaičius pastaruosius penkerius metus auga iš lėto, bet užtikrintai, nors visose miesto mokyklose mokinių mažėja iš lėto, bet užtikrintai. Rodos, čia, Katalikiškos dvasios pradinėje mokykloje, viskas gerai: ugdymas kokybiškas, aplinka saugi, tėvai patenkinti. O Raseinių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2005-2012 metų bendrasis planas, patvirtintas rajono Savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. (1.1)-TS-180, Raseinių rajono savivaldybės 2006-2008 metų švietimo strateginis planas, patvirtintas 2006 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr.(1.1)-TS-139, jokių netikėtumų nežada, nes ten parašyta „BE STRUKTŪRINIŲ POKYČIŲ“. Žinoma, gandų būta, tai vienas, tai kitas meras bendruomenei vis primena, kad „jūsų čia nebus“. Žinoma, susimąstyti buvo verta: pastatas yra strategiškai geroje vietoje, didelė teritorija ir t. t. Tačiau mokyklos bendruomenė nesižvalgė į šalis, dirbo savo darbą, puošė, gražino savąją erdvę ir laukė vis žadamos renovacijos, kuri, kaip tas horizontas – eini, eini
į jį, o jis vis tolsta. Ir štai atėjo 2009 metai. Rajono Savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-131 reorganizuotos Raseinių katalikiškos dvasios pradinė ir Raseinių rajono Pašaltuonio pagrindinė mokyklos – prijungtos prie Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos ir tapo Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos skyriais (pastaba: 2009-09-01 į Pašaltuonio skyrių neatvyko nė vienas mokinys, todėl skyrius 2009 rugsėjo 24 d. buvo panaikintas). Tiesa, vėliau šį sprendimą kai kurie Raseinių rajono tarybos nariai įvardino kaip klaidą. Kad negalima miesto mokyklos prijungti prie kitų mokyklų, nes tam nėra teisinės bazės, sutinka ir laikinai einanti Kultūros, švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjos pareigas ponia Regina Petreikienė. Tačiau politikai savo klaidų netaiso, o bando jas taisyti, darydami naujas. Tiesa, tame pačiame tarybos sprendime buvo įpareigojimas „Kalno“ vid. m-klos direktoriui parengti naujus mokyklos nuostatus. Žinoma, mokyklos naujieji nuostatai parengti ir turbūt apie Katalikiškos dvasios skyrių parašyta: „I. Bendrosios nuostatos. 15. Mokykla gali turėti skyrių ar filialą, kuris yra struktūrinis padalinys, galintis turėti atskirą buveinę ir atliekantis dalį mokyklos funkcijų. Skyrius nėra juridinis asmuo ir veikia mokyklos, kaip juridinio asmens vardu, pagal mokyklos nuostatus ir mokyklos direktoriaus suteiktus įgaliojimus, kurie nustatyti skyriaus nuostatuose. Skyrius steigia ir likviduoja steigėjas“.

Vienos klaidos taisomos kitomis?

Gyvenimas sau, nutarimai sau (tiesa, savo nuostatų skyrius neturėjo ir neturi iki šiol), bet mokykla vis tiek gyveno, dirbo, stengėsi, kad tiek tėvai, tiek mokiniai turėtų
kuo mažiau nepatogumų. Bet „optimizacija“ jau įsibėgėjo ir  vasaros viduryje, tiksliau 2011-07-21, griaustiniu iš giedro dangaus tėvus pasiekia „PRANEŠIMAS DĖL KLASIŲ PERKĖLIMO Į KITAS PATALPAS“, kuriame tėvai informuojami, kad vadovaujantis Raseinių rajono tarybos sprendimu 2011 m. liepos 19 d. Nr. (1.1)TS-93, nuo
2011-09-01 Katalikiškos dvasios skyriaus pradinio ugdymo 1-4 klasės perkeliamos į Raseinių pagrindinės mokyklos patalpas. Jokio komentaro, jokių paaiškinimų. Kaip
toje pasakoje: „Ką senelis padarys, viskas bus gerai“. Kai tėvai bandė aiškintis, kas ir kaip, atsakymas buvo labai konkretus – „tai politikų sprendimas ir jokių papildomų komentarų“… Tėvus labai įžeidė toks valdžios vyrų sprendimas. Cituoju tėvų laiško „Alio, Raseiniams“ ištrauką: „Meras nepaklausė nė vieno tėčio, ar jis leistų savo vaiką į tą mokyklą. Tėvai rinkosi Katalikiškos dvasios mokyklą ir tikėjosi, kad ten vaikai pabaigs pradinio ugdymo programą. Kaip realiai atsilieps tas perkėlimas, valdžios atstovai net nepagalvojo, tiksliau pagalvojo, bet keli, kažkur susėdę. Pradinukui šita erdvė visiškai netinkama. Klasės mažos, mokytojai neturi kur susitalpinti priemonių, todėl vaikai turi daug ką neštis namo… Šalia klasių nėra rūbinių, tualetų, o apie asmens higieną, dažną rankų plovimą nėra net kalbos. Nėra nei sporto, nei choreografijos salių. Kūno kultūros ir šokio pamokos vyksta fojė, kur šalia mokosi kiti vaikai. Vyresnieji sportuoti eina į gimnazijos salę, bet sušilusiems per lauką reikia pareiti į savo klasę. Į valgyklą taip pat einama per lauką. Teritorija neaptverta. Mokytojoms neįmanoma sužiūrėti vaikų. Kas atsakys už vaiko saugumą, mokslo kokybę. Su pagrindinės mokyklos patalpomis būtų galima apsiprasti, jei prieš tai mes nebūtume turėję patalpų, kur vaikai tikrai jautėsi saugūs, ir nesvarbu, kad mokyklai reikėjo remonto. Vaikų saugumas – visų svarbiausia. Valdžia surizikavo, žodžiu, pasižiūrės, kas išeis, ar pasiteisins, ar ne. Bet juk kalbama apie gyvą žmogų, apie vaiką. Tik dabartinei valdžiai tai neįdomu“.

Pasižvalgykime

Pasižvalgykime  po naująją Katalikiškos dvasios skyriaus buveinę. Ieškau, kur surasti kokią žymę, kad čia įsikūrusi minėta mokykla. Deja, jokio ženklo. Truputį paklaidžiojusi, surandu socialinio pedagogo kabinetą. Čia įsikūrusios abi – Raseinių pagrindinės ir Katalikiškos dvasios skyriaus socialinės pedagogės. Sunkiai įsivaizduoju viename kabinete su skirtingo amžiaus vaikais vienu metu dirbančias pedagoges. O štai ir fojė įsikūrusi biblioteka, kitoje koridoriaus pusėje – pailgintos darbo dienos grupė. Patalpos atviros, nerakinamos. Keliaujame toliau, kur girdisi šokio garsai. Tai Katalikiškos dvasios skyriaus jaunieji šokėjai, įsitaisę kitoje fojė. Pasižvalgiusi po klases įsitikinu, kad klasės tikrai mažos, praėjimai tarp suolų mažyčiai, priemonės, kuprinės sukrautos vos ne viena ant kitos. Užsienio kalbos kabineto visai nėra. Tačiau klasės šviesios, neseniai remontuotos, jaukios. Vaikams, atėjusiems iš erdvių klasių, šalia kurių rūbinėlė, prausykla, tualetas, turbūt to trūksta, tačiau, vargu, juk vaikai labai greitai prie visko pripranta, nes svarbiausias žmogus – JO MOKYTOJA – yra šalia. Mokytojos savo darbo vietomis nesiskundžia – jomssvarbiausia mylimas darbas, o sunkumai galbūt laikini. O be to, kas šiandien savo darbo vietos nesaugo, tas ko gero ne visai protingas… Pavaduotojo, atsakingo už skyriaus veiklą, surasti nesiseka, sako, žmogus dirba net dviejose mokyklose… Sėkmės jam… Todėl apie tai, kas laukia šio skyriaus ateityje, kalbiname laikinai einančią Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pareigas Reginą Petreikienę.

Ateitis?

Taigi, kas laukia Katalikiško skyriaus bendruomenės? Pasak R. Petreikienės, apie tai kalbėti yra anksti, nes netrukus bus sudaryta darbo grupė, kuri rengs naują Raseinių rajono mokyklų tinklo pertvarkos planą, kuriame ir bus įvardintos visos švietimo įstaigos bei jų ugdymo programos. Ar šiame mokyklų tinklo pertvarkos plane
rasime Katalikiškos dvasios pradinę mokyklą, o gal skyrių? Ar gali būti skyrius perkeltas į „Kalno“ vidurinės (pagrindinės) mokyklos patalpas? R. Petreikienė sako girdėjusi ir tokius pamąstymus. Tinklo pertvarkos planas turi būti parengtas iki 2012 metų vasario mėnesio. Rengiant planą vyks plati diskusija su mokyklų pedagoginėmis bendruomenėmis, tėvais, kitais suinteresuotais asmenimis. Ar užteks laiko? Ar tikrai bus įsiklausyta į visų švietimo dalyvių nuomonę? Ar tai bus dar vienas dokumentas tik dėl dokumento? Ar šito plano bus laikomasi, ar jis bus keičiamas priklausomai nuo valdžios vyrų įgeidžių? Ar laikysis  mūsų valdžia naujojo
Švietimo įstatymo, kuriame nustatyti mokyklų tipai: pradinė, pagrindinė, progimnazija ir gimnazija? Ar tai tik Prezidentės reikalas?… Šitie ir daugelis kitų klausimų dar laukia atsakymo, o kad apsisaugotume nuo netikėtų žinių apie mokyklų sujungimą, prijungimą  ar uždarymą, būkime aktyvūs, dalyvaukime diskusijose, padėkime mūsų rinktai valdžiai teisingai padalinti mūsų pinigus.

Dar šiek tiek horizonto renovacijos tema

Ne vienos sudėties rajono taryba beveik vieningai kėlė rankas už Katalikiškos dvasios pradinės mokyklos, vėliau Skyriaus, renovaciją. Pasamdytas UAB „Šiltas namas“ techninei dokumentacijai parengti. Ne vieną savaitę darbavosi dokumento rengėjai, žiūrinėjo, matavo, braižė ir… nieko? Ne, kodėl gi – už dokumentų parengimą sumokėta nei daug, nei mažai – 38 000 Lt. O į klausimą „Ar bus renovuotas pastatas, esantis Dariaus ir Girėno g. 13“, vargu, ar imsis kažkas atsakyti… Na, svarbu, kad niekam neskolingi, darbas padarytas, už jį sumokėta. Negi pinigų nėra?
Pabaigai apie  žmones, pinigus  ir  dangų

Perkėlus Katalikiškos dvasios skyrių į Pagrindinės mokyklos patalpas problemos prasidėjo ir Skyriaus ūkiniam personalui. Atleidimo lapelius gavo ir valytojos, ir naktiniai sargai – visi darbuotojai, mokykloje išdirbę daugiau kaip 15 metų. Darbo birža pasipildys naujais bedarbiais, o išeitinėms pašalpoms bus paklota nemaža sumelė. „Nereikia man tos pašalpos – palikite darbą“, – girdžiu ne vieno darbuotojo žodžius. Ir kažin, ar reikia laukti naujo Mokyklų tinklo pertvarkos plano tam, kad sužinotum, ar grįš Katalikiškos dvasios skyrius į savo buvusias patalpas Dariaus ir Girėno gatvėje? Tikriausiai negrįš. Kitaip ar atleidinėtų darbuotojus, kad po pusmečio priimtų kitus? Almos Jakelienės, ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyr. specialistės teigimu, pradinių mokyklų nėra tik Raseinių ir Kaišiadorių rajonuose, o kad re-novuojant vieną ugdymo įstaigą, kita būtų iškeliama į kitas patalpas, tokios situacijos Lietuvoje ji nėra net girdėjusi.

Mokyklos himne yra žodžiai: „Juk grūdas pasėtas nunoksta, jei bus mums dangus palankus…“ Palankaus dangaus…

Komentarų nėra