Ar gal?t? D.Butkut? vadovauti Raseini? kult?riniam gyvenimui?

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Jei operos dainininkas, auktojo meno atstovas Deividas Staponkus buvo si?lomas kaip kandidatas ? Lietuvos Respublikos kult?ros ministrus, ar gal?t? ,,Raseini? kult?ros ministre tapti, pavyzdiui, atlik?ja Dordana Butkut??

Lyginti D.Staponk? su D. Butkute gana sud?tinga. Operos daininink? repertuaras priklauso auktojo meno kategorijai, tuo tarpu D.Butkut?s atliekamas dainas b?t? galima priskirti baliaus kategorijai.

Balius - savotika liaudies meno atmaina. O liaudies men? vertina net ir rafinuoti estetai. Tad D. Butkut?s veikl? gal?tum?me vertinti kaip gerbtin? ir suteikian?i? jai neblogas galimybes tapti Raseini? kult?ros ministre.

Juolab, kad ypatingu kult?riniu iprusimu negal?t? pasigirti ir dabartinis Raseini? kult?ros ministras (Raseini? rajono kult?ros centro direktorius) Alfredas Brauklys, kuris pagal isilavinim? yra agronomas.

Be to, jo veikla pastaruoju metu suk?l? ?tarim?: neseniai, atlikus jo vadovaujamos ?staigos audit?, paaik?jo daug iurk?i? paeidim? naudojant valdikas l?as.

Pasimok? i Vilniaus?

Gali b?ti, kad ilaidauti Raseini? rajono kult?ros centras pasimok? i sostin?s. Ta?iau Vilniuje ilaidavimo mastai kur kas didesni.

Aik?ja, kad laikinai ?kurta ir iais metais planuojama likviduoti ?staiga Vilnius – Europos kult?ros sostin? (VEKS) gal?jo pradanginti net daugiau kaip pus? milijardo lit?.

Ar vert?jo Lietuvai kurti tok? besot? VEKS. Geriau b?t? buv? sukurti SEKS, ZEKS, REKS ir KEKS ?mones (tai yra Skuodo, Zaras?, Rokikio ir Kalvarijos Europos kult?ros sostines), kurios Lietuvos t?kstantme?io min?jimo proga b?t? prasmingai atstovavusios visiems alies regionams ir tikrai b?t? ivais?iusios kur kas maiau l?? gal tik kokius imt? milijon?, blogiausiu atveju tik por? imt? milijon?.

Raseinikiams irgi b?t? gal?j? sukurti ?mon? REKS (Raseiniai Europos kult?ros sostin?) ir paskirti savo REKS karaliene D.Butkut?.

Kult?r? b?tina atpiginti

Kaip inoma, ?temptos konkurencijos s?lygomis labai svarbi yra kainodara, kuri turi b?ti taikoma ir kult?ros sri?iai. iais laikais kult?ra turi b?ti pigi kaip saul?gr?os.

D.Butkut? kaip tik ir si?lo gana pigius, visiems lengvai prieinamus iuolaikin?s kult?ros gaminius, prie kuri? labai tinka alus, naminuk?, skrudinta duona, ?eburekai ir kiti prasm? bei vert? gyvenimui suteikiantys produktai.

Yra tikimyb?, jog Raseiniuose pastebimai b?t? pakeltas bali? kult?ros lygis. R?pestingai puosel?jamos popso isaugojimo tradicijos, diegiami paang?s mados etalonai.

Kaip antai, originalus ir pastaruoju metu labai ipopuliar?j?s moterikos aprangos derinys: klasikinio kirpimo varkelis ir triusik?liai vietoje kelni? ar sijono. Dar prie por? met? vieumoje pasirodiusi dama su varkeliu ir triusik?liais b?t? atrodiusi kaip u?dusi durnaropi?, o iandien, bra?, tai vea. Kur? ? iuolaikin?s kult?ros auktumas. varkelis ir triusik?liai labai menika ir intymu. Tai subtili uuomina ? atlik?jos ir pop meno vartotojo sanglaud?.

Tad jei D.Butkut? tapt? ,,Raseini? kult?ros ministre, gal varkus su triusik?liais imokyt? derinti ir paangioms naujov?ms neabejingas valdininkes.

Senovikai apsirengusios, jos mon?ms atrodo altos ir neprieinamos. Gali b?ti, kad b?tent tokias valdininkes D.Butkut? ir apdainuoja viename savo veikale, kuriame randame tokius odius A nemoku b?ti paprasta. Ididi esu. Ir paslaptinga, bet alta. Ar ne tokios dabar yra valdinink?s, dar vis nesuprantan?ios, kad prie klasikinio kirpimo varkelio labiausiai tinka ne sijonas, bet triusik?liai.

Ambicinga ir dr?si

Kai kas gal?t? pasakyti, kad D.Butkut? ? Raseini? kult?ros ministr?s post? netikt? d?l tam tikr? asmenini? savybi?. Ta?iau neumirkime, kad asmenis reikia vertinti vadybiniu poi?riu, tai yra, iskirti tam tikrus konkre?ios personalijos segmentus ir b?tent juos afiuoti, o vis? kit? apdairiai palikti e?lyje.

Kaip tai daroma, puikiai demonstruoja, pavyzdiui, duonos gamintojai. Antai parduotuv?se galima nusipirkti produkt?, viliojan?iu pavadinimu Medaus duona. Gal?t? atrodyti, kad ta duona prisodrinta gardaus medaus ir tiesiog tirpsta burnoje. Ta?iau kai perskaitai jos sud?t?, burna, norinti kuo grei?iau atsik?sti tokio gaminio, neju?iomis usi?iaupia. Nes Medaus duonos sud?tis yra tokia: natrio stearoil laktatas, kalcio karbonatas, monokalio fosfatas, monokalcio fosfatas, dinatrio fosfatas, askorbo r?gtis. Medaus iame gaminyje keturi procentai. Imoningi prek?s k?r?jai ? paviri? ik?l? b?tent patraukliausi? sudedam?j? dal?.

Panaiai reikia i?r?ti ir ? asmenines mogaus savybes. N?ra abejoni?, kad patraukli? savybi? turi ir D.Butkut?. Reik?t? tiesiog atmesti skandalinguosius ir menkinan?i? reikm? turin?ius daininink?s personalijos segmentus ir ikelti vil?i? teikian?ius. Kaip inoma, i atlik?ja yra ambicinga, dr?si, stereotip? nebijanti lauyti dama. tai tos savyb?s ir tur?t? suformuoti patraukl? vie?j? atlik?jos paveiksl?.

Neder?t? manyti, kad daininink? negali b?ti kult?ros valdininke. Juk geodezininkas Algis ?aplikas visai neblogai vadovavo Sveikatos apsaugos ministerijai, medik? Rasa Juknevi?ien? iki iol vadovauja Krato apsaugos ministerijai, o aplinkoje ne visada tinkamai besiorientuojantis Rokas ilinskas Seimo atomin?s energetikos komitetui.

Tad kod?l D.Butkut?s nepakviesti vadovauti Raseini? kult?ros ministerijai? Juk svarbiausia, kaip sakoma, inoti valdios koridorius. Geriausiai tuos koridorius pa?sta valdios patalpas prii?rin?ios valytojos. Jos ir gal?t? supaindinti atlik?j? su ukulisiais.

Ir politikai vertina mikrofonus

Turiningas ekskursijas atlik?jai gal?t? surengti ir vietos politikai, ypa? tie, kurie yra ?vald? daininink? darbo ?rank? – mikrofon?.

Mikrofono virtuoz? ypa? daug yra tarp Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nari?. Galima pamin?ti tokius politini? partij? atlik?jus kaip Dainius adauskis, Liudas Kavaliauskas, K?stutis Skamarakas, Antanas Vizbaras, Romaldas Zubiela.

D.adauskis su L.Kavaliausku pos?di? metu beveik nepaleidia i rank? mikrofon? ir netik?tomis politin?mis improvizacijomis turiningai pagyvina tarybos koncerte pagrindin? partij? atliekan?io Petro Vebavi?iaus arijas.

Gal visai nereikia kult?ros?

Kai kas gali pasakyti, kad Raseiniuose apskritai n?ra kult?ros, tod?l nereikia ir kult?ros ministro.

Galb?t atsivelgiant ? susiklos?iusias s?lygas, Raseiniuose reik?t? vystyti pas mus dar menkai ?sisavint? srit? kult?ros agronomij?.

Tai mokslas apie tai, kaip nualintoje kult?ros dirvoje auginti durnaropes, pateikti jas kaip ananasus ir gauti u tai nemenkus pinigus.

Komentarų nėra