Ar gali sprogti degal? kain? burbulas?

Versija spausdinimui

Ar?nas Dambrauskas

Ministerija – bej?g?

Skai?iai degalini? vieslent?se burbulo sprogimo kol kas neada. Atvirk?iai burbulas tik pu?iasi. Negana to, prekiautojai degalais pastaruoju metu danai tikina, kad jokio burbulo n?ra, tad n?ra ir kam sprogti. odiu, tik?tis, kad kainos ims ma?ti nerealu.

J? sumainti nepavyko net tokiai, regis, ?takingai valstybinei institucijai, kaip Energetikos ministerija. Sumainti degal? kain? burbul? ji band? dar prie kelet? m?nesi?, suteikusi galimyb? atgabenti degal? ? Lietuv? tanklaiviais ir taip sudaryti konkurencij? gamybos monopolininkei ORLEN Lietuva. Energetikos ministerijos atstovai vieai buvo pareik?, kad tokia priemon? benzino kain? kartel? gali nuleisti net emiau keturi? lit? u litr? ribos.

Ta?iau netrukus paaik?jo, kad ministerijos pastangos buvo visikai bevert?s: benzino kaina i pradi? iek tiek smuktel?jo, o netrukus prad?jo did?ti su nauju pol?kiu.

Tuomet Energetikos ministerija nutilo ir daugiau nebesigiria galinti susprogdinti degal? kain? burbul?.

Vairuotoj? akcija nedav? naudos

Tuomet sukilo vairuotojai, kurie band? trikdyti degalini? darb?, pildamiesi po vien? litr? degal?.

Ta?iau ir i akcija nedav? naudos. ,,Ir negali duoti, nes degalin?s nepu?ia kain? burbulo, – tikina prekiautojai degalais, pateikdami savo argumentus.

Tvirtinama, jog daugiau nei devyniasdeimt procent? degal? kainos sudaro didmenin? jo kaina, akcizas ir prid?tin?s vert?s mokestis, o degalini? valdytojas pasiima vos septynis procentus nuo kiekvieno litro benzino.

Naftos kaina krenta

Prie degal? branginim? protestav? vairuotojai pabr??, kad kuro kainos degalin?se did?ja, o naftos kaina tuo pa?iu metu ma?ja. Tod?l kaina tur?t? ma?ti ir degalin?se.

Ta?iau prekybininkai toki? logik? paneigia. Jie teigia, kad labiausiai benzino kain? okdina trisdeimt keturiais procentais iaug?s benzino akcizas. Akcizas su prid?tin?s vert?s mokes?iu sudaro apie keturiasdeimt procent? benzino kainos.Pagal iuo metu taikom? benzino akciz? Lietuva lenkia kaimynes Lenkij?, Latvij? ir Estij?.

Ta?iau iuo metu Lietuvoje, palyginti su alimis kaimyn?mis, taikomas maiausias dyzelino akcizas. Bet ir is privalumas t?ra laikinas nuo kit? met? akcizas turi augti iki 1,04, o nuo 2013 met? 1,14 lito litrui.

D?l degal? tenka paplu?ti

Tai labai nelinksmos inios vairuotojams, nes nor?dami nusipirkti imt? litr? degal?, lietuviai turi dirbti penkis kartus daugiau nei vairuotojai Vakar?Europos alyse.

Taip teigiama spaudoje paskelbtame Lietuva Statoil tyrime. Pagal tyrimo duomenis, nor?damas nusipirkti imt? litr? degal?, lietuvis turi dirbti apie keturiasdeimt valand?, o Vakar? Europos gyventojas tik septynias atuonias valandas.

Tod?l suprantama, kad Lietuvoje automobiliai vain?ja pustu?iais bakais, o nemenka dalis tiesiog badauja. Tai patvirtina ir statistika: per pastaruosius m?nesius benzino pardavimas suma?jo beveik trisdeim?ia procent?.

Provais?i?, kad degal? kainos ims ma?ti, regis, visikai n?ra. Tiesa, kainas iek tiek gali sumainti degal? atsarg? liberalizavimas (kaip inoma, prekiautojai benzinu privalo atsargoje laikyti didelius kiekius resurs?, b?tin? valstyb?s saugumui utikrinti).

Praneama, jog Energetikos ministerija isiunt? paklausimus ? Lenkij?, Latvij? ir Estij? d?l galimyb?s iose alyse kaupti degal? atsargas.

Ta?iau manau, kad leidimas kaupti daugiau privalom?j? atsarg? usienyje, kainas sumaint? vos 2 3 procentais. Tai katino aaros, – sak? energetikos ministro patar?jas vieiesiems ryiams K?stutis Jaunikis.

Atrodo, kad benzinas tampa ne b?tinybe, o prabanga. Statistikos duomenimis, net keturiasdeimt vienas procentas vairuotoj? sumaino naudojam? degal? kiek?.

Gali b?ti, kad dalis j? pers?do ant dvira?i?. Juk u imt? litr? benzino galima nusipirkti visikai nauj?, nors ir, toli grau, ne pa?ios geriausios kokyb?s dvirat?.

Komentarų nėra