Ar iš ties? Raseini? gydytojai siekia ne gydyti, o susargdinti?

Albinas STAKAUSKAS [1]

Straipsnis pavadinimu „Raseini? gydytojai siekia ne gydyti, o susargdinti“, pasirod?s daugiau nei dešimtyje interneto svetaini?, nustebino net visko ma?iusius žurnalistus. Jame teigiama, kad Raseini? rajono medik? pasipiktinim? suk?l? Medicinos diagnostikos ir laboratorini? tyrim? asociacijos inicijuota sveikatos profilaktikos akcija „Sveikas žmogus – geras darbuotojas“. Es? Raseini? pirmin?s sveikatos prieži?ros centro Nemakš?i? ambulatorijos šeimos gydytoja Virginija ?iu?iulkien? uždraud? asociacijai miestelio seni?nijoje organizuoti sveikatos profilaktikos rengin?, kurio metu nemakštiškiai b?t? gal?j? pasiklausyti medik? paskaitos apie sveikatos prevencij?, nemokamai pasimatuoti bendrojo cholesterolio kiek? kraujyje ir atlikti kitus ankstyvajai klasting? lig? diagnostikai svarbius kraujo tyrimus. Rašoma, jog Medicinos diagnostikos ir laboratorini? tyrim? asociacijos prezident?, gydytoja Dangira Babenskien? yra šokiruota Raseini? medik?s poelgio.
Deja, pla?iai išplatintame pranešime skelbiama tik D. Babenskien?s nuomon?. Ne viename tinklapyje persp?jama, kad už skelbiamos informacijos turin? ir kalb? jie neatsako. Vadovaudamasis nešališkumo principu, „Alio, Raseini?“ žurnalistas apklaus? ir kitas su šiuo incidentu susijusias šalis.
Savivaldyb?s gydytoja Akvil? Šaparnyt? papasakojo, kad d?l min?tos asociacijos organizuojamo renginio nebuvo informuoti nei vietos, nei Raseini? medikai. Ji buvusi priblokšta pasirodžiusio straipsnio pavadinimo.A. Šaparnyt? iškart paskambino ? Medicinos diagnostikos ir laboratorini? tyrim? asociacij? ir paaškino, kad jei pasitvirtint? pranešime nurodyti faktai, vieno gydytojo veiksmai vis tiek negali reprezentuoti vis? rajono medik? veiklos. Pasak Savivaldyb?s gydytojos, jie atsipraš?, pareišk?, kad gailisi, kad tas faktas nemalonus abiem šalims.  Incident? skausmingai išgyveno ir gydytoja Virginija ?iu?iulkien?. Korespondentui ji sak?: „Šios asociacijos atstov? aš nema?iau, neteko su jais kalb?tis ir telefonu. Nesupratau, kuo aš ?ia d?ta. Niekas su manimi nieko nederino ir neklaus?. Tiesiog man paskambino slaugytoja ir pasak?, jog parduotuv?je ma?iusi skelbim?, kad bus atliekami kraujo tyrimai. Jame buvo nurodytos ir kainos. Slaugytojai aš pasakiau, kad nieko nežinau, o jei kas klaust?, tai tur?t? gauti m?s? Pirmin?s sveikatos prieži?ros centro arba Savivaldyb?s gydytojos leidim?, nes mes jiems pavald?s. Ambulatorija n?ra privati ?staiga. O kai slaugytoja pasak?, kad tyrimai bus daromi seni?nijoje, tuomet nustebau, nes neaišku, kokios ten bus s?lygos, ar bus galima užtikrinti kraujo ?mimo sterilum? ir panašiai. Tuo metu slaugytoja susitiko seni?n? ir pasak? š? fakt?. Seni?nas Remigijus Laugalis taip pat buvo nemaloniai nustebintas, kad be jo žinios buvo paskelbta informacija apie akcij? seni?nijoje. Tada paaišk?jo, kad sutikim? dav? jo pavaduotoja. Po to, kai seni?no pavaduotoja paskambino ir atsisak? asociacijai suteikti patalpas, aš sulaukiau grasinan?io skambu?io. Paskambino iš Medicinos diagnostikos asociacijos vyriškis ir ?m? priekaištauti, kad aš es? uždraudusi ši? akcij?. Jis pagrasino, jog visa tai paviešins žiniasklaidoje. Ta?iau aš nei draudžiau, nei leidau, nes man?s papras?iausiai niekas neklaus?.“
Nemakš?i? ambulatorijos šeimos gydytojos pasakojim? patvirtino ir seni?nas R. Laugalis. Jis paaiškino, kad šiuo atveju su gydytoja nebuvo derinta. V?lgi, asociacijos išplatintame pranešime skelbiama, kad jie b?t? tyr? nemokamai, ta?iau skelbime be nemokam? tyrim? buvo pažym?ti ir ?kainiai. Brangiausia proced?ra buvusi apie 350 lit? ar dar daugiau. Seni?nas d?st?: „? seni?nijos administracines patalpas neleidau, motyvuodamas tuo, kad seni?nija yra ne gydymo ?staiga. Man tokiu atveju reikia susiderinti su Savivaldyb?s administracija, spr?sti nuomos klausimus ir t. t. Kita vertus, dabar seni?nijoje žmon?s deklaruoja žemes, tvarkosi ?vairius reikalus – ten akcijai ne vieta. Kyla klausimas, kod?l asociacija nederino su ambulatorijos gydytoja? Turime puiki? dviej? aukšt? ambulatorij?. D?l m?s? gydytojos Virginijos ?iu?iulkien?s darbo nusiskundim? nesame gav?, tik gyventoj? pad?kas. Be to, skelbime nurodyt? dien? nei vienas klientas nebuvo at?j?s ? seni?nij?. Visi pasitiki Nemakš?i? ambulatorijos gydytoja.“Seni?no pavaduotoja Daiva Visockien? šiuo metu atostogauja, ta?iau su ja korespondentui pavyko susisiekti telefonu. Ji prisipažino, kad Medicinos diagnostikos ir laboratorini? tyrim? asociacijos atstovas paskambino seni?nui, o jam nesant, ji atsiliep?, sutiko d?l akcijos surengimo [2]Nemakš?i? seni?nijoje ir pakabino skelbim?. Jame buvo informuota, kad bus nemokamai tiriamas cholesterolio kiekis bei prid?tas kit? tyrim? kainoraštis. Netrukus ? darb? sugr?ž?s seni?nas pareikalavo nutraukti planuojam? akcij?.„Alio, Raseini?“ žurnalistas pasidom?jo ir išsiaiškino, kad Medicinos diagnostikos ir laboratorini? tyrim? asociacija ?registruota Kaune.Ji betarpiškai susijusi su komercine medicinos firma – UAB „Vivamedica“. Pastarosios vadov? yra ta pati gydytoja D. Babenskien?. Organizuojamoje akcijoje „Sveikas žmogus – geras darbuotojas“ UAB „Vivamedica“ pristatoma kaip partner?. Taigi, po gražia akcija vis d?lto yra ir medicinos verslo suinteresuotumas. Pasak gydytojos V. ?iu?iulkien?s, Nemakš?i? ambulatorijoje ?gyvendinamos prevencin?s programos – širdies, prostatos, žarnyno bei kit? lig?, atliekami biocheminiai kraujo (nemokamai tiriamas cholesterolio kiekis kiekvienam besikreipian?iam) bei kiti tyrimai.