Ar keliaudami elgiam?s (ne)atsakingai?

Versija spausdinimui

Kelion?s yra neatsiejama mogaus gyvenimo dalis. Paprastai kelion? suprantama kaip neeilin?, nekasdien? ivyka, daniausiai ? usienio al?. Asmens dokument? galiojimo datos patikrinimas ir apgalvotas daikt? krovimasis yra b?tina pasiruoimo dalis, bet ar visada pasir?piname savo sveikata? Ar koronaviruso pandemija mus imok? elgtis atsakingiau?
Apie ukre?iam?j? lig? rizikas, b?tinas prevencijos priemones bei lietuvi? keliavimo ?pro?ius pasakoja Nacionalinio visuomen?s sveikatos centro (NVSC) Ukre?iam?j? lig? valdymo skyriaus patar?ja Rasa Liaus?dien?.

Griet? reikalavim? neb?ra, ta?iau pandemija t?siasi

Pasaulio sveikatos organizacija 2020 met? kovo 11 d. paskelb? pandemij?. Pirmas COVID-19 usikr?timas Lietuvoje buvo uregistruotas 2020-?j? vasario 28 d., 2020-?j? kovo 15 d. Lietuvoje paskelbtas karantinas, 2020-?j? gruodio 27 d. Lietuv? pasiek? pirmosios vakcinos nuo COVID-19 ligos. Per COVID-19 pandemij? imokome gyventi su virusu. Nepaisant to, koronavirusas niekur nedingo. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) n?ra paskelbusi pandemijos pabaigos, tod?l, R. Liaus?dien?s teigimu, rizika usikr?sti koronavirusu vis dar ilieka d?l iuo metu vyraujan?i? viruso atmain?.
Specialist? pokalb? pradeda nuo priminimo: i? met? gegu?s 1 d. ekstremalioji situacija d?l koronaviruso pandemijos infekcijos plitimo gr?sm?s buvo ataukta. Tai reikia, kad i bet kurios pasaulio alies ? Lietuv? atvykstantiems keliautojams netaikomi jokie su koronavirusu susij? reikalavimai.
Prie ivykstant privaloma pasidom?ti COVID-19 situacija ir reikalavimais, kurie yra b?tent toje alyje, ? kuri? susiruo?te keliauti. i? informacij? galima rasti Usienio reikal? ministerijos (URM) interneto svetain?je (https://keliauk.urm.lt/). Keliaujantiesiems ? Europos S?jungos (ES) alis yra sukurta speciali platforma Re-Open EU, kur 24 kalbomis pateikiama ir nuolat atnaujinama informacija apie keliones, sveikatos apsaugos priemones pandemijos metu ES ir engeno alyse. Platforma padeda pasinaudoti laisvo jud?jimo teise ir ilikti saugiems ir sveikiems, teigia NVSC specialist?.

Svarbus pasirengimas
iuolaikin?s technologijos suteikia galimyb? nuvykti ? bet kuri? pasaulio al?. Kartu tai yra rizika usikr?sti egzotin?mis ligomis. NVSC duomenimis, per pastar?j? deimtmet? Lietuvoje buvo uregistruoti 58 ?vetiniai maliarijos atvejai, 31 strongiloidoz?s, 31 Deng?s kartlig?s, 3 odos imalijoz?s ir 1 viduri? iltin?s atvejis. Ukre?iam?j? lig? valdymo skyriaus patar?ja ragina pasidom?ti, koki? ukre?iam?j? lig? rizika yra galutiniame kelion?s take bei susipainti su i? lig? pasireikimo poymiais ir prevencin?mis priemon?mis, o geriausia apsilankyti pas savo eimos gydytoj? ar gydytoj? infektolog?. Tai daryti, anot specialist?s, reik?t? likus 46 savait?ms iki ivykimo.
R. Liaus?dien? pasakoja: Nuo kai kuri? ukre?iam?j? lig? keliautojus gali apsaugoti vakcinos ar atitinkam? vaist? vartojimas. D?l ios prieasties svarbu laiku pasikonsultuoti su specialistu, jis ?vertins bendr? asmens organizmo b?kl? ir pagal ivykos tip?, trukm?, tiksl?, atsivelgiant ? ukre?iam?j? lig? rizik?, pateiks konkre?i? rekomendacij? ir suteiks kitos vertingos informacijos apie ukre?iam?j? lig? prevencij?.
Kasmet atnaujinam? PSO rekomenduojam? ir privalom? skiep? bei profilaktini? priemoni? s?ra? galima rasti NSVC interneto svetain?je (https://nvsc.lrv.lt/skiepai-keliautojams).

Vert?t? pasikonsultuoti su gydytoju
Daniausiai keliautojams rekomenduojami skiepai yra nuo hepatito, viduri? iltin?s, choleros, geltonojo drugio ir meningokokin?s infekcijos. Vykstantiesiems ? Piet? Amerikos ir Afrikos valstybes, kuriose rizikuojama usikr?sti geltonuoju drugiu, paprastai patariama pasiskiepyti nuo ios ligos. Keliaujantiesiems ? viet?, kurioje nebus s?lyg? palaikyti higienos norm?, vert?t? pasiskiepyti nuo hepatito A ir viduri? iltin?s. Jeigu asmuo ino, kad usienyje jam teks kontaktuoti su gyv?nais, tada rekomenduojama pasiskiepyti ir nuo pasiutlig?s, pasakoja specialist?.
Taip pat priduria: Specialist? patarimai d?l vakcin? yra gr?sti atsivelgiant ? al?, ? kuri? keliaujama, kelion?s trukm?, tiksl?, gyvenimo toje vietoje s?lygas ir keliaujan?io mogaus sveikatos b?kl? bei ankstesn? profilaktin? skiepijim?.
Laikas, per kur? susiformuoja imunitetas, priklauso nuo to, nuo kokios ukre?iamosios ligos skiepijama, kiek dozi? reikalinga ir ar mogus nuo ios ligos buvo skiepytas anks?iau.
R. Liaus?dien? sako, kad n?ra bendro skiepijimosi plano, tod?l kiekvienam asmenikai rekomenduojama gydytojo konsultacija, per kuri? isiaikinama, kokios vakcinos asmeniui reikalingos.
Specialist? akcentuoja, kad tarptautinis skiepijimo ir profilaktikos priemoni? paym?jimas, ?rodantis gautas vakcinas, ?sigalioja tik pra?jus 10 dien? po skiepijimosi. Skiep? pas?, iduodam? sveikatos priei?ros ?staigose, privaloma tur?ti tiems, kurie keliauja ? kokios nors infekcijos endemin? teritorij?. Tad tiems, kurie ruoiasi keliauti, b?tina ? tai atsivelgti, kitaip ? al? jie gali b?ti ne?leidiami.

K? vert?t? prisiminti kelion?je?
NVSC Ukre?iam?j? lig? valdymo skyriaus patar?ja R.Liaus?dien? pasakoja, kad pagrindin?s savisaugos priemon?s lankantis usienio alyje yra tokios pat, kaip ir koronaviruso pandemijos laikotarpiu. Keliaudami ilikite budr?s, kuo daniau plaukite rankas, tur?kite dr?gn? servet?li?, rank? dezinfekavimo priemoni?, venkite s?ly?io su sergan?iais asmenimis ir sergan?iais gyv?nais, laikykit?s atstumo tarp moni?, jeigu reikalaujama d?v?kite medicinines kaukes arba respiratorius.
Valgykite tik gerai termikai apdorot? maist?, kur utikrinama higiena. Venkite sueidim?, susieidus nuvalykite ir nuplaukite aizd? dezinfekuojan?iu tirpalu, uklijuokite orui laidiu tvars?iu, o ?kandus gyv?nui nedelsiant pasiskiepykite nuo pasiutlig?s. Pasitikrinkite, ar turite galiojant? skiep? nuo stablig?s, nes bet koks sueidimas kelion?je gali b?ti ios ligos prieastis. Jei esate pasiskiepij? nuo stablig?s daugiau nei prie deimt met?, b?tina kartoti skiep?, apie tai, kaip apsisaugoti usienyje, pasakoja specialist?.
R. Liaus?dien? diaugiasi, kad, NVSC duomenimis, atsivelgiant ? registruojamas ?vetines egzotines infekcijas Lietuvoje, ? konsultuojam? asmen? skai?i? d?l skiep? prie kelion?, galima daryti prielaid?, kad Lietuvos gyventojai kiekvienais metais prie vykdami ? sve?ias alis vis labiau domisi profilaktin?mis priemon?mis.

Komentarų nėra