Ar kult?ra taip ir liks valdios podukra?

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com

Apie tai, kad kult?ra rajono mon?ms r?pi, byloja aktyviai internetin?se svetain?se besireikiantys kult?rini? straipsni? komentatoriai. Vieni nuomon? reikia piktai, kiti velniau, bet viena aiku gyventojai neabejingi. Aktyviose diskusijose keliamus klausimus pateik?me Raseini? r. kult?ros centro vadovybei. Juolab kad visikai neseniai kult?ros klausimai buvo akcentuojami ir valstybiniu lygmeniu. Sausio 22 d. naujasis kult?ros ministras ar?nas Birutis susitiko su alies merais, jiems pristat? Kult?ros ministerijos ekonomin? poi?r? ? kult?ros sektori? ir paragino konsoliduotis sprendiant kult?rini? erdvi? klausimus savivaldyb?se.

Skai?iai neguodia

Ne paslaptis, kad kult?ros finansavimas nuo pat sovietme?io b?davo apgail?tinas. Neildomos kult?ros nam? patalpos, menka materialin? baz?, inventoriaus stoka tapo ?prastu reikiniu. Kult?ra tiek anuomet, tiek dabar daniausiai valdiai reikalinga tik tada, kai reikia pasipuikuoti prie sve?ius arba surengti vien? kit? fasadin? rengin?, kuris vertinamas banaliausiu vienu kriterijumi kiek dalyvavo moni?? Dabar, kai svarstomas rajono biudetas ir kiekvienos srities atstovai stengiasi argumentuoti savo poreikius, kokie ansai lieka kult?rai? Ar yra galimybi? pagerinti gyvenim? pokario met? s?lygomis dirbantiems kaimo kult?rininkams? Ar kult?ra liks podukros vietoje?

Raseini? rajono kult?ros centro direktor? Valdon? Bal?aitien? sako, kad, deja, lyginant su ankstesniais metais, l?? kult?rai skiriama vis maiau. Kol kas biudetas svarstomas, yra tik preliminar?s skai?iai. Savivaldyb?s strateginiame plane numatytas vis? sri?i? finansavimas, kurio ?staigos tur?t? laikytis, ta?iau kiekviena stengiasi gauti didesn? dal?. Dabartiniai preliminar?s skai?iai leist? mums tik igyventi. Mums labai tr?ksta r?b? meno kolektyvams, instrument?, l?? remontui, turime toki? apleist? pastat?, kuriuos tiesiog g?da vadinti kult?ros namais, atviravo
V. Bal?aitien?.

Diugina bendradarbiavimas

Rajono Savivaldyb?s tarybos vietimo, sveikatos, kult?ros ir socialini? reikal? komiteto pirminink?, Kult?ros centro direktor?s pavaduotoja Aldona Ona Rad?enko kult?ros srityje ne naujok? visas gyvenimas atiduotas vietimui ir kult?rai, vadovauta kolektyvams, organizuoti renginiai, kuri? suskai?iuot? ne deimtimis, bet imtais. Vis d?lto reikia pasidiaugti ir kult?ros darbuotoj? graiu bendradarbiavimu su seni?nijomis ir bendruomen?mis. Kai kurie seni?nai geranorikai padeda ir bendrai sprendia, pavyzdiui, ildymo problemas, bent jau rengini? metu, nes kartais
?alusiuose kult?ros namuose al?iau nei lauke. Kur sutariama ir yra galimybi?, meno kolektyvai repetuoja vietimo ?staigose arba seni?nijose. Klausimai spendiami, ta?iau d?mesio kult?rai tiek valstybiniu, tiek vietos valdios poi?riu yra per maai. A, kaip Tarybos nar?, atstovaujanti komitetui, labai gailiuosi savo balsavimo d?l kult?ros darbuotoj? etat? mainimo. Pasii?r?kime, kiek yra kult?ros nam?, kur u pus? etato mogus valo, k?rena krosn?, vadovauja saviveiklos b?reliui ir dar renginius organizuoja, o jo atlyginimas 499 Lt ? rankas. Toki? patriot? reikia paiekoti, teig? A. Rad?enko. Jos mintims pritar? ir Kult?ros centro direktor?, pabr?usi, kad iame darbe daugiau dirba irdies paaukti mon?s, kuriems patinka organizuoti renginius, kurti ir bendrauti su mon?mis. Kult?ros centro vadovyb? ireik? nor? bent i dalies taisyti pad?t? ir pareng? Savivaldyb?s tarybos sprendimo projekt? d?l papildom? etat? ?steigimo Kult?ros centre, Raseini? kaimikojoje seni?nijoje, Berteki? kult?ros namuose, Kalnuj? kult?ros namuose ir Katauskiuose. Kol kas sprendimas atid?tas.
Skirtinga situacija

Internetini? straipsni? komentatoriai min?jo kelet? ypa? apleist? rajono kult?ros em?lapio viet?, atsivelgdami tiek ? materialin? baz?, tiek ? mogikuosius (k?rybinius) iteklius. Tarp pamin?t? buvo Ariogalos, Sujaini?, iluvos kult?ros namai. Neseniai lank?m?s Ariogaloje. Kai ?vardiname Ariogal? kaip miest?, baisu pagalvoti, kokia pad?tis yra kult?ros namuose. Koks inteligentas nor?t? dalyvauti renginiuose, kurie vyksta apipelijusiose, apgriuvusiose patalpose? At?j? ? rengin? turime b?ti kult?ringoje aplinkoje. Tokiomis s?lygomis dirbti kult?ros darbuotojui be galo sunku. Tod?l, kaip min?jau, labai svarbus kult?ros institucij? bendradarbiavimas su seni?nijomis ir bendruomen?mis, o ne nesveika konkurencija. Tokiu s?kmingu bendradarbiavimu galime pasidiaugti su Nemak?i?, Pliki?, Gyli?, Butkik?s ir kitomis bendruomen?mis, tvirtino A. Rad?enko. Pritardama pavaduotojai, V. Bal?aitien? kult?riniame darbe akcentavo mogik?j? faktori?. Labai svarbu, kiek kult?ros darbuotojas sugeba bendrauti ir bendradarbiauti su kaimo bendruomene, kiek gali patraukti bendram darbui moni?. Kita vertus, pakanka jam susipykti su keliais kaimo gyventojais, ir internetin?je erdv?je pasipila santyki? aikinimasis. Nor?t?si, kad tos pastabos b?t? reikiamos korektikiau. Darbuotojas gali b?ti tiesiog sumaiytas su em?mis. Tod?l labai svarbu, kad jis ne?sivelt? ? konfliktus, kalb?jo V. Bal?aitien?.

Kult?ros centro vadov?s paaikino situacij? d?l iuo metu neveikian?i? Sujaini? kult?ros nam?. Vasario m?nes? vietoj i?jusios darbuotojos darb? tur?t? prad?ti kitas mogus, o meno vadov? d?l ligos dar kur? laik? nedirbs. D?l iluvos kult?ros nam? veiklos joki? pretenzij? negauta. iaip ar taip, tai iskirtin? vieta rajone, ten nuosekliai bendradarbiaujama su bany?ia ir tai vertinama palankiai.

Kritik? priima

Alio, Raseiniuose skelbtame straipsnyje buvo kritikuotas naujametis renginys O disko, o disko, mes mylim tiktai disko. Straipsnyje be kita ko buvo usiminta apie kai kurias vulgarokas multimedija demonstruotas scenas ir tu?ias sve?i? valdios atstov? vietas sal?je. V. Bal?aitien? sak?, kad su pareikta kritika sutinka, ta?iau, kita vertus, tai buvo pramoginio pob?dio renginys ir jame stengtasi aruotai parodyti kai kuri? iniasklaidos priemoni? perd?t? d?mes? vadinam?j? vaigdi? asmeniniam gyvenimui. Galb?t kult?ros darbuotojai ir dalis i?rov? kai kuriais
atvejais nesuprato vieni kit?. Ta?iau einant ? pramogin? rengin? tokiu pavadinimu, n?ra ko tik?tis gilesni? id?j? ar panai? dalyk?. Egzistuoja ir mao m?s? miestelio problema, kai i?rovas scenoje mato puikiai pa?stamus mones ir negretina j? su personaais, paym?jo V. Bal?aitien?.

Pasigenda strategijos

Kokias rajono kult?ros problemas mato darbuotojai i periferijos? Netradicini? kult?rini? projekt? ir id?j? autoriaus, visuomenininko, Meno komunikacij? centro steig?jo, Pliki? kult?ros nam? meno vadovo Ar?no Kazlausko nuomone, rajono kult?ros sistemoje tr?ksta aikesn?s strategijos. L?? kiek yra, tiek yra, bet kaip jos skirstomos? tai pernai dalinome l?as renginiams, dalinome, tik ast… 25 t?kst. paskirti Kold?n? ventei, tai yra, ketvirtadalis viso kult?rinei veiklai skirto biudeto. Jeigu, sakykime, a turiu ?dom? kult?rin? projekt?, tai pas kok? mog? Savivaldyb?je tuomet kreiptis? Specialistai nieko nesprendia. Belieka eiti pas mer?, bet merai taip pat kei?iasi… Kakas stengiasi tiksl? pasiekti per partin? linij?, bet taip netur?t? b?ti. Pasigendu aiki? vertinimo kriterij?, t?stinumo, n?ra nepriklausom? vertintoj?, niekam nereikia t? projekt? ir pristatyti, niekas nekvie?ia. Savivaldyb? pernai mieste organizuojamiems renginiams l?? prid?jo, bet kaimams neprid?jo tos proporcijos tiesiog bado akis. A vis? t? kult?rin? vyksm? skirstau ? tris kategorijas: kult?r?, nekult?r? ir antikult?r?. I esm?s visk? galima sud?lioti ? tas grupes. Reikia
rinktis, kam skiriami prioritetai? Ko reikia rajono kult?riniam prestiui? Turi b?ti aiki kryptis, prioritetai ir t?stinumas, baigdamas akcentavo A. Kazlauskas.

14 Komentarai

 1. Cult

  2013-01-31 13:19

  Arunas tiksliai pasake, visi pinigai renginiams gaunami per politikus.

 2. Skaitytoja

  2013-01-31 20:30

  Puikus A.Kazlausko supratimas apie kultura ir esama situacija rajone.O direktores supratimu, pramoginio pobudzio renginys gali buti vulgarus.Labai idomus poziuris. “Nuodu” televizijos deka ir taip apstu.

 3. ariogalietis

  2013-02-01 12:44

  Kokia ARIOGALOS kulturos namu direktore,tokie ir kulturos namai.Kaip ji gaili pasirupinti tvarka patalpose,jei nesugeba pati pasirupinti savo isvaizda ,ypac savo ispurtusiu veideliu.Gaila buvo i ponia RASA ziureti per adventine popiete ARKOJE-jos isvaizda ir drabuzelius-buvo panasi i tas ponias,kurios valo ARIOGALOS gatves

 4. CU-ariogalieciui

  2013-02-02 13:18

  Pilnai sutinku, ne tik Rasa, bet vietos valdzia irgi turi problemu…

 5. kestas

  2013-02-02 22:18

  Apie Ariogala ir taip viskas visiems aiku, laikas apsivalyti pa?ioms ,,elito ponioms” i Ariogalos, dani baliai – festivaliai kei?ia ir veidus ir formas, o d?l apdar? tai patarimas – labdar? turgelis vietoj, veikia berods penktadieniais, kvie?iame apsilankyt.

 6. ariogalietis

  2013-02-03 17:23

  Gal kas zinot,koki stoga RASEINIUOSE turi ponia SADAUSKIENE,kad nieko neveikdama kulturoje-kisasi i ARIOGALOS seniunes darba

 7. loreta

  2013-02-11 10:59

  idomu ponas kestai kokio isprusimo lygio esate jai tiek daug zinote apie elitines ponias.nei vienos dar veidas nepakito o ir formos manau tokios kokiu reikia

 8. leonas

  2013-02-11 17:37

  Jei kiasi, kas ? kieno nors darb?, tai tik seni?n? ? sadauskien?s, nes jei ne ji Ariogaloje ivis nieko nevykt?. Tik prad?jus dirbti Aleksiejienei Ariogala atgijo. Be to seni?n? visk? ir padaro u Sadauskien?. Tik kain ar sadauskien? jai sumoka savo pus? atlyginimo?

 9. ariogalos balsas

  2013-02-11 17:42

  seni?ne sadauskienei stogas, pati lekia visur ,viska organizuoja, o sadauskiene vaiksto passiputus.kam jai dirbti, jei uz ja viska padaro.ji speja visur viska padaryti, o ta net skelbimu nesugeba laiku ineioti.

 10. CU-to ariogalos balsas

  2013-02-13 16:55

  tiksliai pastebeta, visiskai sutinku

 11. Renata

  2013-02-16 02:01

  Nor??iau informuoti, kad seni?n? Renata Aleksiejiien?, be seni?n?s pareig?, dirba Ariogalos kult?ros namuose meno vadove, taigi organizuoti ?vairius renginius yra ir jos pareigyb?. Visos institucijos turi glaudiai bendradarbiauti ir pad?ti viena kitai, ko palaipsniui ir siekiame. Kalbame apie bendruomenikum?, o kai matosi bendryst?, v?l gi pykstame. Gal geriau pad?kime vieni kitiems, o ne smerkime u padarytus ar nepadarytus darbus.Vienas lauke ne karys-tod?l nor??iau visiems palink?ti susiklausymo ir tolerancijos, pagalbos vieni kitiems ir kuo maiau ,,purvo”.
  Dievas atsiunt? mus ? em? tokius, kokius jis nor?jo, tai gal neverta kitis ? jo reikalus ir nustatin?ti-tas graus, tas ne. Mes to negalime pasirinkti.mon?s visi gra?s, kurie aplink save mato gro?, o tie kurie kritikuoja, matyt patys turi problem?. Palink?jimas: ant kuri? pykstate-atleiskite, mintimis pasi?skite gra? palink?jim? ir visiems bus geriau gyventi. Pagarbiai Ariogalos miesto seni?n?.

 12. ariogalietis

  2013-02-16 20:18

  Aciu seniunei,kad prisipazino,kad yra ponios sadauskienes pavaldine.Pagal logikos desnius iseina,kad ponia seniune yra priklausoma nuo zemesnes savivaldybes grandies.Tai gi pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTATYMA valstybes tarnautojas ,t.y miesto vadovas negali buti priklausomas nuo kitu zemesniu ar privaciu istaigu,nes tai yra interesu supainiojimas.Kiek as suprantu ponia seniune gauna alga is RASEINIU kulturos skyriaus,tai ji ir dirba ne ARIOGALAI,bet RASEINIU klerkams.Ar ne taip gaunasi

 13. kesa

  2013-02-16 22:02

  Devyni amatai – de6imtas badas.

 14. leonas

  2013-02-18 10:54

  Neb?t? Ariogala-kad tik purvais pasidrabstyti. Nieko nedaro-blogai, daro, stengiasi -v?l blogai. Gal ?ia lietuvikas pavydas taip veikia?