Ar mokyklos maitins moksleivius nuo rugs?jo 1 dienos?

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

io m?nesio pradioje Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba inagrin?jo byl? ir pripaino, kad Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos 2006 m. birelio 29 d. ir 2010 m. birelio 22 d. sprendimai bei i? sprendim? pagrindu pasiraytos sutartys d?l nemokamo maitinimo organizavimo paeidia Konkurencijos ?statymo 4 straipsnio reikalavimus. Min?ta taryba ?pareigojo Savivaldyb? ne v?liau kaip per 3 m?nesius iuos sprendimus ir j? pagrindu pasiraytas sutartis d?l nemokamo maitinimo organizavimo panaikinti arba pakeisti taip, kad neprietaraut? Konkurencijos ?statymo 4 straipsnio reikalavimams. Konkurencijos tarybos nutarime detaliai ivardinti konkret?s paeidimai. D?l io nutarimo rajono Savivaldyb? neprietaravo, jis turi b?ti ?vykdytas, tod?l administracijoje vyko susitikimas su vietimo ?staig? vadovais. Buvo diskutuojama d?l moksleivi? maitinimo sutar?i? nutraukimo ir nauj? konkurs? paskelbimo. Savivaldyb?s vadovyb? isak? savo nuomon? ir iuos klausimus paliko spr?sti patiems ugdymo ?staig? vadovams bei administracijos vie?j? pirkim? specialistams.
Sprendiant maitinimo konkurs? organizavimo klausimus, mokykl? direktoriams, matyt, teks ne vien? dien? sugr?ti i atostog?. Ta?iau vis? pirma dar bus priimtas atitinkamas Savivaldyb?s tarybos sprendimas. D?l sutar?i? nutraukim? gali b?ti ?vair?s paklausimai, o galb?t ir teisiniai gin?ai. Konkursas turi b?ti skelbiamas tam tikr? laikotarp? ir tik jam pasibaigus bus sudaromos sutartys, vyks pasirengimai ir panaiai. Ar susp?s maitinimo ?mon?s pasirengti rugs?jo pirmajai? Kol kas ? ? klausim? niekas garantuotai negali atsakyti.
Pasak kai kuri? vietimo ?staig? vadov?, sudarius ankstesnes sutartis, buvo ikil? ?vairi? keblum?. Pavyzdiui, nuomodamos patalpas, ?mon?s nemok?davo u ildym?.
Sutartyse nurodytas maitinimo patalpas, kitaip tariant, valgyklos sal? tur?davo valyti mokyklos darbuotojai. Tuo tarpu ?mon? tvarkydavosi maisto gamybos patalpose iki idavimo langelio. Taigi visos ios problemos tur?t? b?ti ispr?stos naujosiose sutartyse.

Komentarų nėra