Ar iluma Raseiniuose lauys kaulus?

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Jis sak?, kad iki to momento, kol prasiskolin?s gyventojas paduodamas ? teism?, jam suteikiamos galimyb?s ?vairiais b?dais mainti skol?. ,,Turime skol? atid?jimo grafik?. J? taikome mon?ms, kurie susid?r? su ?vairiomis problemomis neteko darbo, susirgo, susid?r? su finansiniais nesklandumais ir panaiai. Jei atid?jimas netaikomas, ?siskolinusiam vartotojui i pradi? raome ?sp?jim? ir suteikiame iki dviej? m?nesi? termin? skolai padengti. Jei nesulaukiame jokio atsako, siun?iame pretenzij?. Jei ir tuo atveju nesureaguoja, kreipiam?s ? teism?. Svarbu, kad skolininkas su mumis bendraut?, o ne alint?si,- aikino bendrov?s ,,Raseini? ilumos tinklai vadovas.

Padaro ir klaid?

S. Bartkus pripaino, kad skai?iuojant skolas kartais padaroma gyventoj? interesus paeidian?i? klaid?. ,,Alio, Raseiniai ino atvej?, kai u ilum? ?siskolinusiems vartotojams buvo taikoma 0,2 proc. delspinigi? per dien?, tuo tarpu, kai oficialiai nustatyti procentai penkiskart maesni 0,04 proc. Jei, pavyzdiui, vartotojo skola buvo du t?kstan?iai lit?, per dien? jam neteis?tai buvo priskai?iujama keturi litai delspinigi?. Per m?nes? 120 lit?. ,,Toks atvejis yra pasitaik?s. Ta?iau tai jokiu b?du ne sisteminiai atvejai, paprastai tariant, klaidos,kurias itais?me. Jei toki? atvej? pasitaikyt?, b?tina mums praneti, kad gal?tum?m klaid? paalinti,- sak? direktorius. ?mon?s vadovas pasakojo, kad bendrov? naujam ildymo sezonui jau pasirengusi: sutvarkytas katil? ?kis, toliau atnaujinamos kai kurios magistralin?s trasos. Trasoms atnaujinti per kelis metus bus skirta 4,5 mln. lit?. Pus? ios sumos skiriama i Europos S?jungos fond?, nema? dal? finansuoja Raseini? rajono savivaldyb?. Vienas milijonas lit? iam projektui skiriamas i l??, surinkt? i vartotoj?.

Raseiniai 16 vietoje

Pasirodo, kad iluma labiausiai kaulus lauo Druskininkuose. O Raseiniuose, galima sakyti, tik iek tiek pamaigo. Toki? ivad? pera Raseinius ildanti bendrov? ,,Raseini? ilumos tinklai. Bendrov?s paskelbtame praneime tvirtinama, kad Lietuvoje vidutin? centralizuotai tiekiamos kilovatvaland?s kaina per metus iaugo 1,9 procento. Brangiausiai iluma kainuoja Druskininkuose 39,79 ct u kilovatvaland?, Prienuose 32,78 ct, Trakuose 31,83 ct ir taip toliau. Maiausia ilumos kaina yra Var?noje 20,80 ct. ,,Raseini? ilumos tinkl? pateiktoje lentel?je Raseiniai pagal ilumos kain? i 42 Lietuvos miest? yra eiolikti. Ieit?, kad iluma Raseiniuose kaul? nelauo. Ta?iau statistinis ?sp?dis gali b?ti klaidingas. Pavyzdiui, septynioliktoje vietoje yra Vilnius, ta?iau aik?ja, kad sostin?s gyventojams iluma kaulus tiesiog trupina. Kai kurie specialistai teigia, kad skolos komunalininkams taps didiausia vilnie?i? problema.

?domi vilnie?i? iniciatyva

Sostin?je jau atsirado teisinink?, kurie pataria, kaip pasirengti ildymo sezonui ir jau dabar iekoti b?d?, kaip neprasiskolinti ilumos ir kitiems komunalini? paslaug? tiek?jams. Tuo tikslu Vilniuje ?kurta vieoji ?staiga ,,Tapk laisvas, kuri rengia paskait? ir susitikim? cikl? ,,Laisvas vilnietis nuo skol? u komunalinius mokes?ius. Renginiai vyks ?vairiose sostin?s seni?nijose. Susitikim? metu bendraus komunalini? paslaug? tiek?jai ir j? vartotojai. Padedant teisininkams bus siekiama iekoti abiems pus?ms priimtiniausi? susitarimo b?d?. ,,Alio, Raseiniai pasidom?jo, ar vieoji ?staiga ,,Tapk laisvas gal?t? tur?ti kak? panaaus ? savo skyri? Raseiniuose. ?staigos direktor? Karolina Aleksandra Lukaevi?i?t? ,,Alio, Raseiniams sak?, kad tokia galimyb? ?manoma, jei atsirast? iniciatyv?s, nemokamai pasireng? dirbti savanoriai. Pradiai reik?t? paskambinti telefonu 8 613 66913. K.A. Lukaevi?i?t? pabr??, kad vieojoje ?staigoje dirban?i? teisinink? paslaugos vilnie?iams yra nemokamos. ,,mones sudomino inia apie m?s? ?staigos susik?rim?. Jau vis? rugs?jo m?nes? ?vairiose Vilniaus seni?nijose numatyti susitikimaisu komunalini? paslaug? tiek?jais ir j? vartotojais,- sak? ?staigos vadov?.

Prasiskolino ir Raseini? gyventojai

Bendrov?s ,,Raseini? ilumos tinklai vadovas Stanislovas Bartkus ,,Alio, Raseinius informavo, kad iuo metu gyventoj? skola bendrovei siekia apie milijon? lit?. ,,Sunkme?iu i skola iek tiek paaugo. Lyginant su 2007 metais, ji padid?jo 300 t?kst. lit?,- sak? bendrov?s direktorius. Per metus bendrov? ? teism? paduoda apie 150 200 skolinink?. S. Bartkus teig? neinantis, ar pasitaiko atvej?, kai skolininkams taikoma grie?iausia sankcija ikeldinimas i buto. ,,Mes tik kreipiam?s ? teism?, kuris turi priimti tesing? sprendim?. O tolesn? proceso eiga – jau ne m?s?, bet antstoli? rankose,- atsiribojo ilumininkas.

Nenori b?ti baud?jais

S. Bartkus tikino, kad ilumininkai stengiasi b?ti ne baud?jais, bet geranorikais partneriais. ,,Skola yra skola. Buhalterija tokia sritis, kur geros irdies ir draugik? ketinim? nuostat? nepritaikysi. Ta?iau tai nereikia, kad esame beirdiai ir tik laukiame, kaip nubausti gyventojus. Puikiai suvokiame, kad turime b?ti socialiai atsakinga ?mon?, komercinius sprendimus derinanti su socialiniais,- teig? S.Bartkus.

Komentarų nėra