Ar tu pasiruo?s rugs?jo -1-?jai

Versija spausdinimui

Albinas Starkus, parduotuv?s Ri-ki-ki savininkas:

- Jau padid?jo mokyklini? preki? pirkimas. Kai pigiai parduodi, tai ir perka. mon?s daugiau atsivelgia ? preki? kokyb?, pra?jo tie laikai, kai pirkdavo daug, bet pigiai. Geriau nuperka vien?, du daiktus, kurie tarnauja kelerius metus. Perka ?vairias mokyklinius reikmenis, ta?iau ne visi ieko, kur pigesn?s ir kokybikesn?s prek?s, danai perka tik tam, kad nusipirkt?, nepagalvoja, kas bus paskui: kas bus tas bala nemat?. Kiti, prieingai, i?ri, koks popierius, palygina kain? ir kokyb?. Kartais kaina gal maa, bet prasta kokyb?. Labai svarbu kainos ir kokyb?s santykis. Rugs?jo pirmajai visk? labai kukliai supirkti maiausiai poros imt? reikia. Aiku, neskai?iuojant to, ko prireiks rugs?jo 10 dienai – raomojo stalo, pratyb?, vadov?li?… I vargo galima ir su penkiasdiaim?ia lit? isiversti, bet v?liau vis tiek reiks prisipirkti.

Kristina ir Simona, altinio vidurin?s mokyklos vienuoliktok?s:

- Rugs?jo 1-?jai jau pasiruo?me. Mokyklini? preki? ?sigyjame ir prekybos centruose, ir specialiose kanceliarini? preki? parduotuv?se Svirnelyje, Ri-ki-ki. Raikli? kokyb? ibandome tiesiog parduotuv?je patikriname, kaip rao, s?siuvinius renkam?s pagal lap? storum?, – i?rint, kokiam dalykui j? reik?s. Kiekvienai klasei reikia vis skirting? reikmen?, daug k? turime i anks?iau, kuprin?s dar pernykt?s geros. Visko nesusipirkome, dar reik?s ir pratyb?, ir knyg?, o s?siuviniams, raikliams madaug apie penkiasdeimt lit? i?jo.

Asta Cic?nien?, Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus vyriausioji specialist?:
- Praktikai taip, pasiruo?me. Pirkdama derinu ir kain?, ir kokyb?, bet paskutiniu metu vis tik nulemia kaina. Daniausiai perkame Raseiniuose, ratin?s preki? parduotuv?se, asortimentas tenkina. Kadangi moksleivis ne pirmi metai mokykloje, jau tre?iokas, tai turime daug k? i pra?jusi? met?. iemet, manau, ne taip jau brangiai kainuos, iki penki? imt? lit? tikrai uteks. Dar ne visk? supirkau reik?s sportini? bateli?, bet labai brangi? tikrai nepirksime, nes greitai iaugame. Neperkame visko i karto, per mokslo metus po truput?l? pasipildome.

Ksavera Vaznien? ir an?k? Indr?

Ksavera: – Mano vaikai jau suaug?, dukra ir entas pedagogai, dirba gimnazijoje. Neinau , kiek kainuoja, bet manau, daug – apie 500 lit?. ?ia mano an?k?, Kaune gyvena, t?vai r?pinasi.

Indr?: – Taip, jai visk? turime, pirkome Maximoje, Senukuose, i?r?jome, kad prek?s b?t? geros.

Alma Krajaien? su dukra Kornelija:

- Taip, jau visk? turime. Pereiname per visas parduotuves, palyginame kainas, ir tik tada perkame. Labai i?rime, kur kokios nuolaidos taikomos. Apsipirkome Ri-ki-ki, Dviejuose gaideliuose labai tvarkingos parduotuv?s, geros nuolaidos; kai dabar visi pinig?lius skai?iuoja, tai a likau labai patenkinta. Nepasaky?iau, kad pigesn?s prek?s yra labai prastos kokyb?s. Labai visi kritikuoja kinikas prekes, bet kiek teko im?ginti kaip kada papuola, tikrai negal??iau teisti. Sakoma, kad geriau pirkti vien? brangi?, bet ger? prek?, ta?iau kartais pigiau nusiperki ir ilgai tarnauja. Tai laim?s dalykas. Esu labai patenkinta ?vairiomis akcijomis, labai daug priduoda ir mokykliniai krepeliai vienam vaiku?iui valstyb? skiria 156 litus. Mano vaiku?iai pametinukai s?nus bus etokas, o dukra penktok?. Norisi graiai vaikus ? mokykl? ileisti. Abu dalyvauja popamokin?je veikloje, mergait? iemet prad?s Meno mokykl? lankyti, tai dar papildomai reik?s ? t? nupirkti. Norisi ir puonesn? r?bel? nupirkit, kad per ?vairias ventes gal?t? pasipuoti, o vien kostiumas berniukui beveik 300 lit? kainavo. Dabar esu bedarb?, stoviu Darbo biroje, turiu daugiau laiko pavaik?ioti po parduotuves. Mes su dukrele didiausios draug?s, abi vaiktome, tariam?s, pinig?lius susiskai?iuojame kiek ileidome, kiek dar sau galime leisti prisipirkti. Dviem vaikams visk? supirkti man t?kstan?io lit? nekainavo.

Vitalija Vainauskien?, pardav?ja:

- Daugiau reik?t? klausti pirmok? t?veli?, nes kuo toliau, tuo maiau reikia t? reikmen?. Mano du vaikai, eis ? et? ir atunt? klas?, jie patys daniausiai visk? susiperka. Mokyklini? preki? dar nepirkome, n?ra kada. Apie keturi? imt? lit? reikia vienam vaikui, jei skai?iuosime ir drabuius, ir visus mokyklinius reikmenis. Mokyklini? preki? geriausia iekoti specialiose parduotuv?se, mes danaisiais apsiperkame Svirnelyje, Ri-ki-ki , stengiam?s pirkti kokybikas prekes. Tarkim, s?siuviniai jei nuperki tuo voratinklius, kas i to, jie persisunkia, reikt? ? kas antr? lap? rayti. Vis tiek reikia pirkti brangesn?. Prekybos centruose b?na pigi? raikli?, bet jie labai trumpai laiko. iauriai brangios yra pratybos, kai pagalvoti, visais laikais visi baigdavo mokykl? be t? pratyb?, o dabar neaiku, k? toje mokykloje vaikai veikia, jei pratybose visos uduotys duotos. Kai kuriems dalykams reikia ir vadov?lius pirkti, pradin?se klas?se reik?davo daugiau, dabar maiau. Pagalvokit, jei knyga trisdeimt lit? kainuoja… Valstyb? tik socialiai remtiniems vaikam skiria pinig? mokyklai pasiruoti, kadangi atlyginimas minimalus, tai gal iemet ir mes gausime. A viena auginu du vaikus, tai tik pernai iimties tvarka buvo skirtas nemokamas maitinimas. Jei pajamos bent 5-9 litais virija numatyt? limit?, jokios paramos negauni, nesvarbu, kad vienas vaikus augini. Tikrai sunku vaik? ileisti ? mokykl?.

Student? Enrika su mama Loreta:

- Pusiau pasiruoiau. Labai nuo prek?s priklauso – jei s?siuviniai, tai daugiau i?riu ? kain?, kokyb? n?ra labai svarbi. O jei perki kok? bald?, k?d?, tai svarbi kokyb?. Daniausiai perku specialiose parduotuv?se Rikiki, Svirnelyje, nes ten didiausias pasirinkimas. Studijuoju socialin? pedagogik?, tai kakoki? ypating?, specifini? reikmen? nemanau, kad reik?s. Besimokydamas vidurin?je mokykloje kur kas maiau ileidi, apie 250 lit? utenka, o studijuoti universitete ymiai brangiau kainuoja.

Komentarų nėra