Ar ?kanota Anglija tebelieka draugika?

Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

2010 metais Anglijoje skirtumas tarp atvykusi?j? ir ivykusi?j? (bbc.co.uk) tebuvo 252 000 moni?. Pasak brit? Nacionalinio statistikos biuro, al? palieka vis maiau gyventoj? 2010-aisiais ivyko vos 339 000 tai maiausia emigracija nuo 2001 met?.

Vasaros riaui? prieastys

Rugpj??io m?nes? per Anglij? nuvilnijo jaunimo riaui? banga. Kenterberio arkivyskupas Rovanas Viljamsas laikratyje The Guardian rao, kad norint ivengti nauj? beprasmik? anarchijos protr?ki?, b?tinas dialogas su jaunimu. Dvasininkas mano, kad pagrindin? rugpj?t? pratr?kusio smurto prieastis nusivylimas ekonomika ir rekordin? jaunimo bedarbyst?. The Guardian ir Londono ekonomikos mokykla (LSE) atliko tyrim?, kurio metu apklausta 270 riauinink? i Londono, Birmingemo, Liverpulio, Notingemo, Man?esterio ir Solfordo. Didioji dauguma jaunuoli? teig?, kad riau?s Anglijoje tikrai pasikartos. Vienas i trij? tvirtino, kad v?l ketina eiti ? gatves ir niokoti visk?, kas po ranka pasitaikys. Du tre?daliai apklaust?j? teig?, kad pana?s neramumai al? gali sukr?sti iki 2014 met?. Tyrimo metu nustatyta, kad riauininkai buvo i pa?i? neturtingiausi? Anglijos vietovi?. Apklausti jaunuoliai pabr??, kad per ekonomin? kriz? suprast?jo j? gyvenimo kokyb?, o ?sidarbinimo galimyb?s
tapo itin miglotos. Londone leidiamame laikratyje ?????? (2011-12-02 Nr. 44) teigiama, kad neramumai gali pasikartoti 2012 met? olimpiados metu. Rugpj??io 7 11 d. neramumai Anglijoje buvo patys didiausi per pastar?j? deimtmet?. Juose dalyvavo apie 30 000 moni?, padaryti nuostoliai siekia imtus milijon? svar?.

Ar riau?s gali b?ti nukreiptos prie emigrantus?

Brit? analitikai pasteb?jo, kad organizuojant pogromus nema? ?tak? tur?jo nemokami informaciniai serveriai Black Berry, kuriais naudojosi riauininkai. Tarp spaudos platinam? riaui? prieas?i?: didel? jaunimo bedarbyst?, socialinis neteisingumas, nepatenkinamas policijos elgesys su vietos gyventojais, internetin?je erdv?je buvo ir neapykantos atvyk?liams i kit? ali? pareikimai.

Buv?s savaitra?io Alio, Raseiniai korespondentas, dabar besidarbuojantis Bostone, anas Vitkus teigia, kad lapkri?io 17 dien? internetin?je erdv?je pasirod? nemaai grasinim? atvyk?liams. Riaui? organizatoriai ad?jo, kad ? Boston? pogromams atvyks apie 5000 moni?. ? miest? nukreipti papildomi policijos b?riai, ?moni? ir fabrik? savininkai apie galim? gr?sm? informavo i Ryt? Europos atvykusius darbininkus. Patys miesto senbuviai svarst? galimyb? mokam? ar nemokam? atostog? s?skaita kuriam laikui ivykti. Sakoma, kad tarp valdios ir riaui? organizatori? vyko derybos, tod?l neramum? pavyko ivengti. Reikia pabr?ti, kad Bostone dabar gyvena apie 40 000 moni?, i kuri? apie 20 000 b?diai, svetimaliai darbo iekotojai. I t? 20 000 apie 10 000 lenk?, nemaai latvi?, lietuvi?, ukrainie?i?. Paym?tina, kad prie reali? smurto gr?sm? vieningai susitelk? Bostono latvi? bendruomen?. Ji ir anks?iau buvo pastebima miesto kult?riniame gyvenime: organizavo puikias Jonini?
ventes, kviet?si muzikos grupes ir DJ i Latvijos, reng? poilsio vakarus klubuose ir pan. B?tent latviai savo gynybiniais komentarais internetin?je erdv?je pasiprieino galimai agresijai ir provokacijoms.
Nors Bostone lietuvi? n?ra maai, ta?iau jie daugiau individualistai, maai bendrauja tarpusavyje, po sunkaus fizinio darbo daniausiai ilsisi namuose. Pa?iam .Vitkui teko gird?ti, kad mieste dirbo dar du i Raseini? krato kil? mon?s. Jis pabr??, kad ir tarp pa?i? emigrant? kartais kyla atri? nesutarim?. Rezonans? suk?l? mutyn?s tarp lietuvi?, latvi? ir portugal?, kuri? iniciatoriais buvo pastarieji.

Vietoje moralo

Anglijos vyriausyb? iki 2015 met? paad?jo sumainti migracij? keliomis deimtimis t?kstan?i?. ES pilie?iai gali laisvai atvykti gyventi ? Anglijos teritorij?. I j? tik Rumunijos ir Bulgarijos pilie?iams taikomi ?sidarbinimo aprobojimai, kurie galios iki 2013 met?.

M?s? t?vynainiai, vykdami ? ?kanot? sal? saujomis semti svarus, turi rimtai suvokti, kad nekvalifikuoto darbo rinka ten jau senokai perpildyta. Reikia inoti, kad ?darbinimo firmos danai nepatikimos. Jos ipl? i dreban?i? rankeli? li?to dal? udarbio. Emigrantai ne be reikalo su kart?liu kartoja odius buto nuoma, b?tiniausias maistas. Bilietas ? kin? kainuoja 15 svar?, o norint pamatyti mums seniai ?grisusius kratie?ius D. Butkut? ar 16 herc?, reikia vykti ? maus, ta?iau Londone ar Man?esteryje esan?ius klubus.

Komentarų nėra