Ariogalie?iai pagaliau turi seni?n?

Versija spausdinimui

Rasa MASAITIEN?

Beveik metus laiko ariogalie?iai netur?jo nuolatinio seni?no. Laikinai seni?n?s pareigas ?jo seni?no pavaduotoja Regina Mekauskien?, po to Renata Aleksiejien?, kuri po trij? konkurs? irinkta Ariogalos seni?ne. Sveikiname j? su naujomis pareigomis ir praome atsakyti ? kelet? klausim?, pasidalinti mintimis apie ateities planus.
Trumpai papasakokite apie save.
Gimiau 1973 m., esu itek?jusi, auginu tris vaikus: Mild?, Aivar? ir Art?r?. Baigusi Ariogalos vidurin? mokykl?, ?stojau ? Panev?io konservatorij? tik?jausi b?ti muzikos mokytoja. Po dviej? met? baigiau pradin? ugdym?, po to iauli? universitete ?gijau pradini? klasi? mokytojos specialyb?, dirbau mokytoja. Mane visuomet viliojo reis?ra, vaidyba, tod?l ketverius metus studijavau Klaip?doje kult?rin?s veiklos vadyb?. Poreik? muzikai jau?iu nuo gimimo, jis lydi mane vis? gyvenim?. Mama pedagog?, m?gsta muzik?, a j? m?gstu, vaikai taip pat. Galvojau, kad vis? gyvenim? dirbsiu pedagogin? darb?, bet suinojusi, kad Ariogalai reikalingas seni?nas, dalyvavau konkurse ir j? laim?jau. Laikinosios seni?n?s pareigas ?jau nuo gegu?s 6-osios.
Problem? Ariogaloje yra daug. Kokios didiausios, skaudiausios?
Kiekvien? dien? sulaukiu nusiskundim?, kad n?ra vandentiekio ir kanalizacijos. mon?s klausia, kod?l? Buvo ad?ta n?ra. Kur pinigai? Kapin?se ketino ?vesti vandentiek?, bet jo vis dar n?ra. Ten, kur dabar tiesiamos vandentiekio trasos, darbai atliekami prastai, nesutvarkoma iki galo. Dana problema kaimynas su kaimynu nesugyvena. Yra nesutarim? d?llos miestelio aplinkos priei?ros ir grainimo bei daug kit?.
K? pasakytum?te apie ariogalie?i? kult?rin? gyvenim??
Tai opus klausimas. Visi pastebi, kad tr?ksta rengini?. Reikia pritraukti mones, juos sudominti, kviesti. Manau, bendruomen?s ir kult?ros darbuotojai yra susiskald?.
N?ra bendro sutarimo, tod?l reik?s sus?sti visiems ir spr?sti i? problem?. Reikia isiaikinti, kod?l taip yra, suvienyti gimnazij?, bibliotek?, bany?i?, kult?ros filial?, muzikos mokykl? ir visuomen?. Labai svarbi vaik? uimtumo problema. Vienam mogui visk? pakeisti ne?manoma, reikia veikti visiems kartu.
Kokie svarbiausi ateities planai, umojai?
Norisi, kad visiems b?t? gerai, kad miestelis b?t? sutvarkytas: tvarkingi aligatviai, ?vesta kanalizacija ir vandentiekis, grai aplinka. Norisi ir grai? pastat? miestelio
centre, kult?ros centro filialo renovacijos, graiai atrodan?io sveikatos priei?ros pastato, teigiamai ispr?sti buvusios poliklinikos pastato problem? ir daug kit?. inoma, greitai visko ne?gyvendinsime.
Seni?ne tapote neseniai, bet real?s darbai jau pastebimi. K? dar adate nuveikti ariogalie?i? labui?
Per ateinan?ius ketverius metus, kol eisiu seni?n?s pareigas, pagal galimybes darysiu visk?, kad miestelis gra?t?, pagyv?t? kult?rinis gyvenimas, Dain? sl?nyje b?t? organizuojama daugiau rengini?, atsirast? usi?mim? jauniems ir pagyvenusiems. Daug kas nejuda d?l l?? stygiaus, bet pasitelkus sumanum? ir ?kikum?, ?traukus seni?nai?ius ir kitus aktyvius visuomen?s narius, galima tikrai nemaai nuveikti. Kai papraai, daugelis neatsisako, geranorikai padeda. Ypa? aktyv?s yra seni?nai?iai Gediminas Pocius ir Tadas Misevi?ius. Visiems miestelio gyventojams linkiu b?ti optimistais, aktyviai ?sitraukti ? visokeriop? veikl? ir bendromis pastangomis siekti graesnio ir patrauklesnio Ariogalos miestelio gyvenimo.
- D?kojame u pokalb? ir linkime s?km?s ateities darbuose.

Komentarų nėra