Ariogaloje ?gyvendintas projektas Istorin?s atminties parkas

Versija spausdinimui

Visuomenin? organizacija Ariogalos santara ?gyvendino projekt? Istorin?s atminties parkas. Dalis miesto parko, esan?io pakeliui ? Dubysos sl?n?, atgijo: ?rengtas p?s?i?j? takas, pastatyti suoleliai ir atminties enklai kalavijai, ?smeigti ? akmenis. Taip pagerbti m?s? kratie?iai: diplomatas, modernistin?s krypties raytojas, ekspresionistas Jurgis Savickis, akademikas ir selekcijos pradininkas Lietuvoje Dionizas Rudzinskas, pirmasis uv?s Lietuvos savanoris Pranas Eimutis, filosofas, pedagogas ir visuomen?s veik?jas Stasys alkauskis, teisininkas ir visuomen?s veik?jas Kazys alkauskis, istorikas Vincas Trumpa, chorvedys, muzikos mokytojas, visuomen?s ir politinis veik?jas Antanas Vizbaras.
Parko atidarymo ikilm?se klebonas Gintautas Jankauskas j? paventino, pasisemti stipryb?s ir iminties glostant maojo kalavijo ranken? gal?jo visi susirinkusieji.
Diaug?m?s sve?iais, kurie atvyko ? ventin? rengin?: S. alkauskio marti Riton?, J. Savickio an?kas Raimondas, P. Eimu?io artimieji, meras Andrius Bautronis, jo pavaduotojas K?stutis Uemeckas, Tarybos narys Jonas Vazgys, Raseini? krato istorijos muziejaus direktor? Birut? Kulpinskait?.
Tardamas sveikinimo od? Savivaldyb?s meras ne tik akcentavo, kad m?s? rajone yra daug Raseini? kratui ir Lietuvai nusipelniusi? asmenybi?, bet ir pasidiaug?, kad vis daniau j? atminimas ir atlikti darbai yra ?prasminami.
Ariogalos gimnazistai pareng? praneimus ir pristat? m?s? kratie?ius, ?amint? asmenybi? artimieji dalijosi asmeniniais. Muzikavimo grup? Gaisa (vadovas Jonas Urbonas), Evelina Dubauskait? ir mergin? ansamblis (mokytoja Evelina Budrien?) dovanojo muzikinius sveikinimus.
Primindama Ariogalos istorij? ? susirinkusiuosius kreip?si projekt? ?gyvendinusios visuomenin?s organizacijos Ariogalos santara pirminink? Maryt? Kvietkuvien?: XIII a. pabaigoje Ariogal? vald? kunigaiktis Vytenis, Vilniaus ?k?r?jo Gedimino brolis. ?ia buvo jo t?vik?. Iki 1378-?j? beveik kas treji metai Ariogala buvo puldin?jama kryiuo?i?. Ir nors pilis buvo igriauta, ta?iau Ariogalai priklausan?ios srities, kuri? m?s? prot?viai vadino teritorija, kratu, eima ir valstybe, at?j?nams nepavyko uimti. tai kod?l m?s? herbas yra kraujo spalvos su dviem kardais ir didingais odiais Ver?iau gyvyb? prarasim nei laisv?. tai kod?l kalavijas tapo m?s? parko simboliu, skirtu kratie?iams pagerbti.
Pad?kos odiai buvo skirti Krato apsaugos ministerijai ir Raseini? rajono savivaldybei u projekto finansavim?, architektui Ais?iui Stalau?inskui u projekto vizualizacij?, UAB Gamkalv? ir UAB Helanas u kokybikai atliktus darbus, u bendradarbiavim? ir param? Daivai, Edui ir Ram?nui Paulauskams, Nijolei Vitkauskienei, Jonui Norkui, Jonui Maselskiui, jauniesiems auliams (vadovas Julius Tovtkevi?ius), Ariogalos gimnazijai, Ariogalos miesto seni?nijai, Raseini? kult?ros centrui Ariogaloje, darbo grupei Linai Kantautienei, Rasai Zakaitei, Jonui Brigiui, Arnui Zmitrai u patarimus.
Projekto t?stinumas vyks ir kit?met planuojame ?rengti Ariogalos istorin? laiko juost?. O galb?t pavyks atiduoti skol? kunigaik?iui Vyteniui j? ?aminant? Juolab kad 2023 metais m?s? mylimos Ariogalos 770 met? jubiliejus.
Maryt? Kvietkuvien?,
VO Ariogalos santara pirminink?

Komentarų nėra