Ariogalos gyventojai laukia vandentvarkos

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

? redakcij? kreip?si Ariogalos miesto gyventojai ir skund?si, kad nes?iningai atliekami vandens ir kanalizacijos trasos tiesimo darbai j? miesto Lauk? gatv?je. Pasak besiskundian?i?j?, darbus atliekanti firma neikas? kai kuriems gyventojams kanalizacijos kontrolini? ulini? ir ne?reng? vandentiekio sklendi?. Jiems vandens tiekimo vamzdiai yra nutiesti be min?t? ?rengim?, tod?l ie mon?s n?ra apsaugoti nuo avarij? ar kit? nenumatyt? incident? gr?sm?s.
Ariogalie?iai tvirtino, kad visi buvo pateik? praymus d?l vandentiekio ir nuotek? trasos nutiesimo, ta?iau vieniems tie darbai buvo padaryti ir ubaigti, o kitiems ne.
mon?s kalba, kad dabar rangovai reikalauja i gyventoj? pinig? u papildomus darbus (apie 400 lit?), jei ie nori, kad min?tieji ?rengimai b?t? pastatyti. Ta?iau atliekam? darb? kokybe nepatenkinti ir kiti gyventojai gatv? irausta, neilyginta, sunkiai pravaiuojama. Kreivai leivai udengtas ir vienas kanalizacijos dangtis j? gali nuvoti bet kuris pro al? vaiuojantis automobilis.
Ariogalos Lauk? gatv?s gyventojai korespondentui aikino, kad buvo kreiptasi ? rajono valdi?, ta?iau aikaus atsakymo neigirsta. Pasak panekov?, iuo atveju buvo isakytas vienintelis argumentas: Jums nepriklauso.
? projekt? Vandentiekio ir nuotek? tinklai Raseini? mieste, Ariogalos mieste ir Vidukl?s miestelyje bendrai finansuoja ES ir Lietuvos Respublika. Jo usakovas UAB Raseini? vandenys, rangovas UAB Pireka (darbus vykdo subrangovas), technin? priei?ra UAB Evikta. Darbus planuojama pabaigti iki i? met? gruodio 20 d. Ar pagr?sti gyventoj? skundai?

Su iuo klausimu Alio, Raseiniai kreip?si ? UAB Raseini? vandenys direktori? Gintaut? Bernot?, kuris paad?jo, kad j? darbuotojai aplankys gyventojus ir iklausys pretenzijas. Ta?iau ?mon?s vadovas paym?jo, jog gyventoj? skunduose minimos sklend?s ir uliniai neprivalo b?ti prie kiekvieno namo. Vandentiekio vamdiuose prie kiekvieno gyventojo vandentiekio skaitikl? bus ?rengtas ventilis, kuris esant reikalui atjungs vanden? ir tokiu b?du utikrins tiekimo kontrol?. Pasak G. Bernoto, papildomos priemon?s n?ra b?tinos, o darb? vykdytojai vadovaujasi projektu. ?mon?s vadovas taip pat primin?, kad atliekami darbai toli grau n?ra ubaigti, bus t?siami, ir gatv? bus sutvarkyta. Alio, Raseini? iniomis, vieas pirkimo konkursas d?l projektoVandentiekio ir nuotek? tinklai Raseini? mieste, Ariogalos mieste ir Vidukl?s miestelyje ?gyvendinimo buvo paskelbtas 2009 m. Kitais metais UAB Pireka ? konkurs? laim?jo, nors pasi?l? bene 4 mln. Lt didesn? kain? nei kiti atuoni konkurso dalyviai. D?l ?vykusio konkurso Vie?j? pirkim? tarnyba (VPT) pateik? ivadas, kuriose apibendrindama pirkimo vertinim? paym?jo, kad pirkimo dokument? nustatyti tr?kumai netur?jo ?takos pirkimui. Ta?iau, atsivelgdama ? tai, kad perkan?ioji organizacija, vykdydama pirkimo proced?ras, neutikrino Vie?j? pirkim? ?statyme ?tvirtint? lygiateisikumo ir skaidrumo princip? laikymosi, VPT tur?t? ?pareigoti perkan?i?j? organizacij? panaikinti priimtus sprendimus d?l tiek?j? pasi?lym? atmetimo ir nagrin?ti tiek?j? pasi?lymus i naujo. Ta?iau ?vertinant tai, kad pirkimo proced?ros buvo apsk?stos iauli? apygardos teismui, galutin? sprendim? d?l pirkimo pri?m? teismas, kurio sprendimas buvo palankus UAB Pireka. 2010 m. lapkri?io 12 d. su ia bendrove sudaryta sutartis, kurioje nustatyta projekto vert? 6 956 417,71 Lt.
Raseini? rajone ne vien? vie?j? konkurs? laim?jusi Vilniuje registruota bendrov? Pireka jau seniai yra usitraukusi konkurent? r?styb?, o kartais ? nevilt? varo ir paslaug? gav?jus. Ta?iau valdininkai, regis, jai joki? didesni? priekait? neturi. Teis?s jau?iasi ir Pirekos atstovai, kurie teismus ir panaius dalykus aikina kaip konkurent? veiksmus.

3 Komentarai

 1. raseiniai

  2011-07-02 08:51

  Pone Albinai dar reik?t? pasidom?ti koki? dal? darb? privalo atlikti genrangovas,jeigu buvo toks nurodymas vieuosiuose pirkimuose ir kaip laikomasi io reikalavimo. Skaitytojams b?t? labai ?domu inoti k? udirba subrangovai ir kur nus?da kiti milijonai.

 2. GodFather

  2011-07-03 23:55

  Ariogala = Lietuvos mafijos lopsys!

 3. Gintautas

  2011-08-07 23:03

  Reikia valstybes kontroles pagalbos ir labai greitai bus aisku.